Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
Organizator:Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (87) 427 27 66 faks: (87) 427 27 85, tel. (87) 427 27 66 w. 140
E-mail:
Opis:I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz
oprogramowania dla Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.
2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 1 do
zapytania ofertowego.
Uwaga:
Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta,
zostały podane przykładowo w celu określenia minimalnych oczekiwanych parametrów
jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Wykonawca oferując przedmiot
równoważny do opisanego w zapytaniu ofertowym jest zobowiązany zachować równoważność
w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą
być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółowy opis, specyfikację
oraz zdjęcie, z których w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać,
że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe,
niż określony przez Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty na adres podany we wstępie,
lub dostarczona osobiście do Sekretariatu Szpitala, Budynek Administracyjny B,
ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo
lub przesłana drogą elektroniczną: spspzozw@wp.pl, lub faksem 87 427 27 85
do dnia 09 marca 2018 r. do godz. 11.00.
Termin składania:2018-03-09
Miejsce i termin realizacji:II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14 marca 2018 r.
Wymagania:III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania - załącznik nr 2. Do oferty należy dołączyć opis parametrów, zdjęcia lub
ulotki dotyczące oferowanego sprzętu.
2. Oferta cenowa powinna uwzględniać poszczególne części/ pozycje zamówienia
i zawierać całkowitą cenę brutto oraz warunki gwarancji.
3. Oferta cenowa obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy sprzętu do siedziby
zamawiającego.
4. Oferta powinna być:
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę do tego uprawnionego.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i spośród nich wybierze ofertę
z najkorzystniejszą, w ocenie Zamawiającego, uwzględniając cenę, warunki gwarancji.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
Wyniki i wybór oferty najkorzystniejszej zostaną przekazane niezwłocznie po wyborze,
Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
VII. SPOSÓB ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ/ WARUNKI
PŁATNOŚCI
Płatność za realizację dostawy objętej zamówieniem nastąpi w ciągu 14 dni po otrzymaniu
prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do
rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
Kontakt:VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela P. Grzegorz Grzebieniak pod numerem
tel. (87) 427 27 66 w. 140
Numer dokumentu:07/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: