Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18386442 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-25
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków czystości i artykułów chemicznych
Organizator:Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
Adres: Plac Świętej Katarzyny 8, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 56 652 22 43, 56 657 74 90, fax 56 657 74 52
Opis:Dyrekcja Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu zwraca się prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę środków czystości i artykułów chemicznych w ilościach i rodzaju szczegółowo opisanych w załącznikach do formularza ofertowego (transport do siedziby zamawiającego na koszt wykonawcy).
Wspólny słownik zamówień (CPV): 39224000-8, 39831240-0, 39831600-2, 39812100-8, 39811100-1, 39514200-0, 39291000-8, 39224340-3, 39224330-0.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkół dla dorosłych pok. nr 110, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Pl. Św. Katarzyny 8, do dnia 28.11.2019 r. do godz. 10:00.
Koperta powinna zawierać dane adresowe Wykonawcy zamówienia oraz być opisane w następujący sposób:
,,Oferta - dostawa środków czystości - nie otwierać przed dniem 28.11.2019 r. przed godz. 10:10".
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2019 r. o godz. 10:10 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Pl. Św. Katarzyny 8, sala wykładowa nr 2.
Termin składania:2019-11-28
Wymagania:Umowa na dostawę zostanie podpisana z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę przy zachowaniu wymaganych przez Zamawiającego parametrach jakościowych i ilościowych.
Kod CPV:39224000-8, 39831240-0, 39831600-2, 39812100-8, 39811100-1, 39514200-0
Numer dokumentu:CKU-DG 18/2019/ZD
Źródło: Internet i własne
Załączniki: