Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków trwałych
Organizator:WIMAX MAZURY Sp. z o.o.
Adres: ul. Lubawska 3, 14-200 Iława
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. iławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:601 454 083
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup i dostawa niżej wymienionych środków trwałych:
Cz. 1. Centrum obróbkowe CNC
Cz. 2. Automat do przecinania profili
Cz. 3. Prasa hydrauliczna
Cz. 4. Giętarka pierścieniowa
Cz. 5. Regały
Cz. 6. Drukarka 3D
Cz. 7. Wyciskane kształtniki aluminiowe (5 szt.)
Cz. 8. Światłowodowa wycinarka laserowa
Dostawa i montaż urządzeń na obiekcie u Zamawiającego, sprzęt do montażu, rozruch urządzeń, szkolenie pracowników Zamawiającego - po stronie Dostawcy.
SKŁADAJĄC OFERTĘ NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Cel zamówienia
Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadań dotyczących zakupu: centrum obróbkowego CNC, automatu do przecinania profili, prasy hydraulicznej, giętarki pierścieniowej, regałów, drukarki 3D, wyciskanych kształtników aluminiowych (5 szt.) i światłowodowej wycinarki laserowej zaplanowanych w ramach projektu pt. ,,Wdrożenie do produkcji konstrukcji metalowych w formie niezależnych i modułowych zadaszeń zintegrowanych z panelami fotowoltaicznymi dla łodzi i jachtów na bazie prac B+R w firmie "WIMAX MAZURY" Sp. z o.o. w Iławie". Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia.
Przedmiot zamówienia
Cz. 1. Centrum obróbkowe CNC - specyfikacja parametrów urządzenia:
- ruch wzdłuż osi x, y i z po prowadnicach szynowych za pomocą liniowych łożysk tocznych,
- układ automatycznego smarowania prowadnic,
- zamykana komora robocza,
- uchwyt narzędzia,
- magazyn na narzędzia,
- mocowanie materiału obrabianego w sposób zapewniający łatwy przesuw,
- uchwyty z własnym napędem,
- komputer z oprogramowaniem typu cad/cam (lub równoważne posiadające możliwość obserwowania profilu i zaplanowanych obróbek),
- moc wrzeciona min. 3,0 kW,
- prędkość obrotowa wrzeciona min. 4 000 obr/min, max. 18 000 obr/min,
- moment obrotowy głowicy min. 4,0Nm.
Cz. 2. Automat do przecinania profili - specyfikacja parametrów urządzenia:
- automatyczny cykl pracy,
- silnik tarczy tnącej min. 3,5kW,
- automat do zastosowań przemysłowych,
- tarcza tnąca min. 550 mm wychodząca od dołu,
- prędkość obrotowa tarczy tnącej min. 2 500 obr/min,
- bezstopniowa regulacja posuwu tarczy (napęd hydropneumatyczny),
- jeden pionowy i jeden poziomy uchwyt mocujący na wózku przesuwającym profil,
- instalacja chłodząco-smarująca,
- maksymalna wysokość profilu 190 mm,
- maksymalna szerokość profilu 270 mm,
- maksymalna długość detalu 3 000 mm.
Cz. 3. Prasa hydrauliczna - specyfikacja parametrów urządzenia:
- układ automatycznego przesuwu podawanego materiału sterowanego:
o dokładność pozycjonowania maksimum +/-0,1 mm/m,
o siła przesuwu min. 1.0 kN,
o z możliwością trybu ręcznego,
- napęd elektrohydrauliczny,
- siła nacisku przy ciśnieniu 120 bar - min. 150 kN,
- moc silnika min. 4,0 kW,
- szybkozłącza do zasilania mocowania profili,
- automatyczne smarowanie wykrojników.
Cz. 4. Giętarka pierścieniowa - specyfikacja parametrów urządzenia:
- hartowane wymienne rolki gnące,
- wszystkie walce/rolki napędzane za pośrednictwem przekładni,
- stały górny walec/rolka, a dosuwane dolne,
- moc silnika min. 4,0 kW,
- możliwość doposażenia w walce: do gięcia rur, do gięcia kątowego, do gięcia profili,
- wskaźniki cyfrowe lub ekran do odczytu i nastaw położenia walców dosuwających.
Cz. 5. Regały - specyfikacja parametrów:
- Ilość i parametry: 10 sztuk, w tym:
o ramy 3 300 x 1 100 - 5 sztuk,
o belki 2 700 x 3 x 825 kg - 16 sztuk,
o kotwy - 20 sztuk,
- Długość 11 150 mm (11,15m),
- Wysokość: 3 300mm (3,3 m).
Cz. 6. Drukarka 3D - specyfikacja parametrów urządzenia:
- Rozmiar komory:
o szerokość min. 200 mm,
o głębokość min. 200 mm,
o wysokość min 100 mm.
Warunki pracy:
o temperatura: 18-30 °C,
o wilgotność: 30-70%,
Rozdzielczość wydruku w osi X, Y i Z minimum 600 dpi.
Cz. 7. Wyciskane kształtniki aluminiowe (5 szt.) - specyfikacja parametrów:
1) Profil 4 x 40 x 25 mm.
2) Profil 6 x 40 x 20 mm.
3) Profil 80 x 40 x 10 mm.
4) Profil 80 x 40 x 10 mm.
5) Profil 48 x 115 x 27 mm.
Cz. 8. Światłowodowa wycinarka laserowa - specyfikacja parametrów urządzenia:
- moc lasera światłowodowego minimum 4 000 W,
- dokładność pozycjonowania wiązki maksimum +/- 0,01 mm,
- wymienne stoły robocze,
- serwonapędy z kontrolą pozycji,
- obsługuje maksymalną wagę arkusza do 800 kg,
- automatyczna regulacja wysokości głowicy,
- głowica oraz złącza światłowodowe chłodzone są cieczą zapewniające stabilność pracy i minimalizujące ryzyko ich uszkodzenia.
Warunki pozatechniczne:
Dostawa i montaż urządzeń na obiekcie u Zamawiającego, sprzęt do montażu, rozruch urządzeń, szkolenie pracowników Zamawiającego - po stronie Dostawcy.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 30-07-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty (przygotowane na wzorze załączonym do niniejszego zapytania ofertowego) prosimy składać do siedziby Zamawiającego:
o pocztą tradycyjną
o lub dostarczyć osobiście
Adres siedziby firmy: WIMAX MAZURY Sp. z o.o., ul. Lubawska 3, 14-200 Iława
Termin składania ofert upływa w dniu 30.07.2018 roku do godz. 15:00
Oferty osobiście lub korespondencyjnie można składać od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania spółki od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Oferty składane osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu z dopiskiem ,,Zapytanie nr 3/2018 w ramach projektu ,,Wdrożenie do produkcji konstrukcji metalowych w formie niezależnych i modułowych zadaszeń zintegrowanych z panelami fotowoltaicznymi dla łodzi i jachtów na bazie prac B+R w firmie "WIMAX MAZURY" Sp. z o.o. w Iławie". Za datę i godzinę złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez osobę dokonującą odbioru oferty składanej osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę wpływu - odbioru oferty przesyłanej drogą pocztową lub kurierską.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim chyba, że Oferent zażyczy sobie również w innym języku.
Oferta musi być parafowana na każdej stronie, zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę.
Oferta musi zawierać wycenę oraz opis przedmiotu postępowania i odwoływać się do specyfikacji - OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać, co najmniej 24 miesięczną gwarancję.
W ofercie należy wskazać okres przyznawanej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego.
W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.
W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (sugerowany termin to co najmniej 60 dni od daty utworzenia oferty) i dane osoby kontaktowej (telefon, mail). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem przygotowania i podpisania oferty. Oferent może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przed upływem terminu związania ofertą przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres.
Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na Załączniku nr 1, lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
o wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
o zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ,,ZAMIANA".
Termin składania:2018-07-30
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Iława
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin dostawy przedmiotu zamówienia: maksymalnie 8 tygodni od podpisania umowy. Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazany adres.
Adres dostawy: województwo: warmińsko-mazurskie, powiat: iławski, gmina: Iława, miejscowość: Iława, ul. Truskawkowa 1.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Każdy Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia ww. warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.
Wiedza i doświadczenie
Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia ww. warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.
Potencjał techniczny
Zaoferowany przedmiot postępowania oraz wszystkie jego części składowe muszą być fabrycznie nowe.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia ww. warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.
Dodatkowe warunki
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi Zamawiającego i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.
Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.
Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej.
W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności oraz przekaże informację o zmianach potencjalnym Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Jeżeli zajdzie taka konieczność z uwagi na wprowadzane zmiany, zostanie przedłużony termin do składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań udziału w postępowaniu określonego w punkcie 6 i 10 zapytania ofertowego nr 3/2018.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co, do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji co skutkować będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki postępowania). Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty.
Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
Zamawiający upubliczni wyniki postępowania w Bazie konkurencyjności.
Jeżeli z wyłącznej winy Dostawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 2 tygodnie, Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy pełny tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu.
Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny.
Dostawca ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem oraz transportem, zawinionymi wyłącznie przez Dostawcę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
o jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
o zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy w założonym terminie.
Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. Ww. przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeśli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia,
d) cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną będzie przekraczać kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
- wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
- wypełnione Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) Cena oferty netto [Co] - 40 punktów
2) Termin wykonania zamówienia - termin liczony od daty podpisania umowy (Tw) - 30 punktów
3) Gwarancja - liczona od daty odbioru sprzętu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (Dg) - 30 punktów
Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg wzoru:
P część 1 = Co część 1 + Tw część 1 + Dg część 1
P część 2 = Co część 2 + Tw część 2 + Dg część 2
P część 3 = Co część 3 + Tw część 3 + Dg część 3
P część 4 = Co część 4 + Tw część 4 + Dg część 4
P część 5 = Co część 5 + Tw część 5 + Dg część 5
P część 6 = Co część 6 + Tw część 6 + Dg część 6
P część 7 = Co część 7 + Tw część 7 + Dg część 7
P część 8 = Co część 8 + Tw część 8 + Dg część 8
P całej oferty = P część 1 + P część 2 + P część 3 + P część 4 + P część 5 + P część 6 + P część 7 + P część 8
Gdzie:
o uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,
o ocenie będą podlegały wszystkie części przedmiotu zamówienia niezależnie, po czym zostanie zsumowana ilość punktów przyznana za każdą część danemu oferentowi,
o w momencie uzyskania ofert w walucie, wartość oferty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty - sporządzenia protokołu.
Ad. 1) Dla kryterium ,,Cena oferty netto" oferent, który zaproponuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (40 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:
Cena=(Najniższa cena netto oferty)/(Cena netto oferty ocenianej)* 40 pkt.
Ad. 2) Dla kryterium ,,Termin wykonania zamówienia" (termin liczony od daty podpisania umowy) oferent, który zaproponuje najkrótszy termin wykonania zamówienia otrzyma komplet punktów (30 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:
Termin wykonania=(Najkrótszy termin w tygodniach)/(Termin wykonania zamówienia oferty ocenianej)* 30 pkt.
W przypadku podania terminu w innej jednostce Zamawiający przyjmie, że 1 miesiąc = 4 tygodnie = 30 dni.
Ad. 3) Dla kryterium ,,Gwarancja" konieczne jest zachowanie wymaganego okresu gwarancji tj. 24 miesiące. Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony od daty odbioru sprzętu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego otrzyma komplet punktów (30 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:
Gwarancja=( Okres gwarancji w ofercie ocenianej)/(Okres gwarancji najlepszej oferty )* 30 pkt.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów, w zamówieniu publicznym udzielanym przez Zamawiającego (który nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP), nie mogą brać udziały podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo, ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożą oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady konkurencyjności.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"WIMAX MAZURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Lubawska 3
14-200 Iława
warmińsko-mazurskie , iławski
Numer telefonu
480896443043
NIP
7441776443
Tytuł projektu
Wdrożenie do produkcji konstrukcji metalowych w formie niezależnych i modułowych zadaszeń zintegrowanych z panelami fotowoltaicznymi dla łodzi i jachtów na bazie prac B+R w firmie "WIMAX MAZURY" Sp. z o.o. w Iławie
Numer projektu
RPWM.01.05.01-28-0023/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bartosz Kućmin: nr telefonu 601 454 083, adres mailowy: biuro@wimaxmazury.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
601 454 083
Kod CPV:42610000-5
Numer dokumentu:1121518, 3/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: