Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23264697 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-20
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa szafy chłodniczej
Organizator:Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. kamiennogórski
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/615300
Opis:DI.26.32.2022 DOSTAWA szafy chłodniczej dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 DOSTAWA szafy chłodniczej dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze. - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o.
Janusza Korczaka 1
58-400, Kamienna Góra
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/615300
Składania : 01-06-2022 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/615300
Otwarcie ofert:Otwarcia : 01-06-2022 10:05:00
Termin składania:2022-06-01
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp.z o.o. w Kamiennej Górze zaprasza do złożenia ofert na dostawę szafy chłodniczej (komplet - wraz z półkami) zgodnie z załączonym do postępowania Zapytaniem ofertowym. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia,w tym wymagane parametry techniczne i cechy użytkowe szafy chłodniczej zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego postępowania (Opis przedmiotu zamówienia).
Warunki realizacji zamówienia określone zostały we Wzorze umowy - Załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
UWAGA:
Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.
Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 4 (Wymagane i oferowane parametry i cechy szafy chłodniczej) oraz Załącznik nr 5 (Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art.7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).
Warunki zaoferowane przez Wykonawcę w Formularzu oferty są wiążące i one będą podlegały ocenie.
Kryterium oceny ofert jest cena brutto (100%), określona przez Wykonawcę w pkt 5 Formularza oferty.
Formularz oferty (Załącznik nr 3) oraz Załączniki nr 4 i 5 musi podpisać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca RODO:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii ul.Janusza Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Kamiennej Górze jest Pan Jan Suchecki, kontakt: adres e-mail iod@dcro.org.pl, telefon 697 071 511
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa szafy chłodniczej dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze", numer postępowania DI.26.32.2022.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej ,,ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. Posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 10 dni od daty podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Złożenie oferty - Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania. Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 4 (Wymagane i oferowane parametry i cechy szafy chłodniczej). (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 3 - For [...].doc
Załącznik nr 4 - Wym [...].doc
6 Oświadczenie - Do oferty należy załączyć Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art.7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 5.doc
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Patrycja Majcher
Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Korczaka 1
58-400 Kamienna Gór
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 615300, DI.26.32.2022
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: