Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17197150 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-17
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa tarcicy
Organizator:Gdański Ośrodek Sportu
Adres: ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. +48 58 524 18 08 tel. kom. +48 505 45 21 76
E-mail:
Opis:1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
,,Dostawa tarcicy dla Gdańskiego Ośrodka Sportu"
- ZP2/36/2019
I. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu:
Deska tarasowa sosnowa (ryflowana, impregnowana ciśnieniowo, wilgotność 18% powietrznosucha, ciężar 450-550 kg/m3)
Wymiary: szerokość 145mm
Grubość: 27mm
Długość: 3000mm (dopuszcza się długość 4000mm)
ILOŚĆ: 348,00m2
Legary ( materiał sosna, impregnowana ciśnieniowo)
Wymiary: szerokość 88mm
Wysokość: 88mm
Długość: 3000mm (dopuszcza się długość 4000mm)
ILOŚĆ: 1200,00mb
dla Gdańskiego Ośrodka Sportu. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do Zaproszenia).
Miejsce i termin składania ofert: 7. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
Ofertę można złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego, ponadto musi posiadać następujące oznaczenie:
Nazwa Wykonawcy GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU
Adres ul. Traugutta 29
80 - 221 Gdańsk
Oferta na przetarg pn.:
,,Dostawa tarcicy dla Gdańskiego Ośrodka Sportu."
Sygnatura sprawy: ZP2/36/2019
Nie otwierać przed dniem 23.04.2019 r. godz. 10.00
- Ofertę można złożyć wybranym poniżej sposobem:
o osobiście,
o mailem na adres: tarcica2019@sportgdansk.pl
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest - pod rygorem odrzucenia oferty - złożenia formularza oferty w formie pliku PDF
o bądź drogą pocztową:
Gdański Ośrodek Sportu
ul. Traugutta 29
80 - 221 Gdańsk
8. Termin składania ofert upływa dnia 23.04.2019 r. o godz. 09.30.
Otwarcie ofert:9. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.0342019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Sali konferencyjnej - I piętro.
Termin składania:2019-04-23
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Do dnia 30.04.2019r.
V. Miejsce dostawy:
Gdański Ośrodek Sportu
ul. Zielonogórska 4
80 - 812 Gdańsk
Wymagania:III. Obowiązki Wykonawcy:
- Wykonawca zapewni bezpłatny transport i rozładunek towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, po uprzednim minimum dwudniowym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do odbioru towaru
- W przypadku stwierdzenia wad produkcyjnych dostarczonego towaru, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o ujawnieniu wady. W tym przypadku Wykonawca wymieni towar na nowy, wolny od wad, w terminie 2. dni od daty powiadomienia. Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność dokona odbioru wadliwego towaru. Koszt dostawy towaru nowego, wolnego od wad poniesie Wykonawca.
- W przypadku, gdy dostarczony towar (w części lub w całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w Formularzu ofertowym - Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt.
- Do czasu odbioru dostawy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą tarcicy ponosi Wykonawca.
- Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę towar był:
a) nowy;
b) pozbawiony wad fizycznych i prawnych oraz nie noszący śladów ich wcześniejszego używania lub uszkodzenia;
c) gatunku ,,I";
- Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umieścił na fakturze następujące informacje:
a) nazwę produktu zgodną z dostarczonym asortymentem.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących niepełny przedmiot zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zostaną odrzucone.
3. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt umocowania do podpisania oferty nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:
- W zaoferowaną cenę należy wliczyć wszystkie koszty, które Wykonawca musi ponieść do realizacji zamówienia, uwzględniając wszystkie zapisy, ilości i wymagania, które są określone przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu oraz załącznikach do niego.
- Wartość całkowitą brutto za całość zamówienia należy wyliczyć w tabeli w Formularzu ofertowym.
- W cenie przedmiotu zamówienia muszą być uwzględnione wszystkie elementy zamówienia.
- Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
- Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
a) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 należy zaokrąglić w dół;
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę;
- Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
- Cena brutto ma zawierać podatek VAT.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany treści Zaproszenia lub warunków Zaproszenia,
2) odwołania Zaproszenia lub warunków Zaproszenia,
3) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
5) do niniejszego Zaproszenia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Sposób oceny ofert:
a) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%
b) Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem: cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 100% Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena.
c) Zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami.
d) Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
e) Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
10. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
11. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Zamówienia do 30 tys. euro ,,Postępowania rozstrzygnięte".
Kontakt:12. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
Sprawy proceduralne - Sekcja Zamówień Publicznych
Agnieszka Halama - Kurnik
Numer telefonu:
505452176
Adres poczty elektronicznej:
przetargi@sportgdansk.pl
Kod CPV:03410000-7
Numer dokumentu:ZP2/36/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: