Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23354422 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-06-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa układu laboratoryjnego
Organizator:Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Adres: ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 58 347 24 19 tel. +48 58 347 24 86
E-mail:
Opis:DOSTAWA układu laboratoryjnego do odzysku surowców ze ścieków
dostawę układu laboratoryjnego do odzysku surowców ze
ścieków. Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu pn. ,,Integrated technology for nitrogen
and phosphours removal and recovery in municipal wastewater treatment plants" w ramach SMALL
GRANT SCHEME Callnr prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki
Gdańskiej
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu laboratoryjnego do odzysku surowców ze
ścieków. Układ laboratoryjny realizowany będzie w trzech etapach.
ETAP I obejmuje urządzenia do odzysku azotu ze ścieków z wykorzystaniem membran gazo
przepuszczalnych w skład których wchodzą zbiorniki membran, kwasu i badanej substancji,
rama, regulator temperatury w płaszczach wodnych zbiorników oraz układ sterowania
i archiwizacji danych.
2. Przedmiot zamówienia finansowany będzie z projektu pn. ,,Integrated technology for nitrogen
and phosphours removal and recovery in municipal wastewater treatment plants" w ramach
SMALL GRANT SCHEME Callnr prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechniki Gdańskiej.
Nr umowy: NOR/SGS/INPORR/0074/2020-00.
2. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej
eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: szp@wilis.pg.gda.pl
wpisując w tytule wiadomości: ,,Oferta do ZZ/10/002/D/2022".
3. Wykonawca składając ofertę w formie pisemnej powinien ją złożyć
w nieprzezroczystej, zaklejonej i opisanej kopercie na adres Zamawiającego: Politechnika
Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk Ul. G. Narutowicza 11/12,
Gmach Główny PG skrzydło B, parter, pok. 010 z dopiskiem ,,Oferta na dostawę układu
laboratoryjnego (...)- ZZ/10/002/D/2022".
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 15.06.2022r.
Termin składania:2022-06-15
Miejsce i termin realizacji:3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: Politechnika
Gdańska, 80-233 Gdańsk, Ul. G. Narutowicza 11/12, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Katedra Inżynierii Sanitarnej, laboratorium w budynku przy Ul. Sobieskiego 3
Wymagania:działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r.poz.1129 ze zm.)
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).
2. Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej zamawiającego: https://dzp.pg.edu.pl
3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie
podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności
mogących mieć wpływ na jego udzielenie.
4. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie
stanowi oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest
równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem
jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego
umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyn.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku, do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 zgodnie
z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U.
z 2022, poz.835).Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji wykonawcy pod kątem
wykluczenia z postępowania w oparciu o ww. przesłanki określone powyżej
IV. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie: do
60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
,koszty dostawy
należy wliczyć w cenę oferty.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie: nazwę, producenta, typu, modelu, nr
katalogowego lub innych informacji jednoznacznie identyfikujących zaoferowany przedmiot
zamówienia.
5. Cena i parametry techniczne dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z ofertą
Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z ofertą Zamawiający nie dokona jego
odbioru.
6. Dostawa musi nastąpić w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 - 14:00 po
telefonicznym zgłoszeniu na co najmniej 48 - godzinnym wyprzedzeniem lub na adres e-mail:
............... przed planowaną dostawą.
7. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
dokumentację w postaci:
1) karty gwarancyjne/dokumentację techniczną w wersji zwartej broszury (np. książki,
instrukcji folderu) w języku polskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz),
2) instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej (1 egzemplarz).
8. Odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu dostawy przedmiotu zamówienia do
Zamawiającego ponosi Wykonawca.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia
w wymiarze: co najmniej 24 miesiące.
Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez
zastrzeżeń.
10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia
11. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, w zakresie wskazanym
w ofercie, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich działania
lub zaniechania.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym
kryterium: cena oferty brutto - 100%
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę spełniającą warunki
zamówienia, i zaproponuje najniższą cenę.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawiają taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej
złożonych ofertach.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym
niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę
pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe
użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,
niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 255 i 256
ustawy Pzp.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Ceną oferty jest cena określona w formularzu ,,OFERTA" (wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto w PLN (z podatkiem VAT), z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową
i terminową realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie
wymogi, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, ująć wszystkie koszty jakie poniesie z tytułu
należytego wykonania zamówienia.
4. Koszty poniesione przez Wykonawcę, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez
Zamawiającego dodatkowo rozliczone.
5. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać
negocjacjom i będzie wiążąca dla Stron umowy.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia
będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.
VII. FORMA MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć:
a) w formie pisemnej - opatrzoną własnoręcznym podpisem lub
b) w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
d) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym
podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
określoną/określone w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy.
2. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego
status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, określające
jego zakres i wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo musi zostać
przekazane Zamawiającemu elektronicznie w formie oryginału opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kopii
poświadczonej notarialnie - elektronicznie.
4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą
elektroniczną na adres e-mail:szp@wilis.pg.gda.pl.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
8. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. UMOWA
Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako
najkorzystniejszej, do podpisania umowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszego ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
IX. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Zamawiający nie udostępnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem
zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia zastrzegł, że
nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zastrzeżone informacje muszą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.
1913). Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć w odrębnym pliku zatytułowanym
,,tajemnica przedsiębiorstwa". W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować
będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Dodatkowo stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje
o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy
przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do
żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego
danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Uwagi:X. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł
Baniel, tel.+48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/10/002/D/2022
? na dostawę układu laboratoryjnego do odzysku surowców ze ścieków. Zamówienie
realizowane jest na potrzeby projektu pn. ,,Integrated technology for nitrogen and
phosphours removal and recovery in municipal wastewater treatment plants" w ramach
SMALL GRANT SCHEME Callnr prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej
i Środowiska Politechniki Gdańskiej działając na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021r.,poz.1129);
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
? (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
Kod CPV:38540000-2
Numer dokumentu:ZZ/10/002/D/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: