Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20980280 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-03-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa urządzenia do przygotowania mieszanki klejowej
Organizator:KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: Bieżuńska 2B, 03-578 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:784369413
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/40267
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29.03.2021 NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA MIESZANKI KLEJOWEJ Z AUTOMATYCZNĄ KONTROLĄ LEPKOŚCI
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0142/19 - Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o.o.

Część 1
DOSTAWA urządzenia do przygotowania mieszanki klejowej

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Celem postępowania ofertowego jest wyłonienie podmiotu odpowiedzialnego za dostawę urządzenia do przygotowania mieszanki klejowej z automatyczną kontrolą lepkości w związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.00-00-0142/19 pn. ,,Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o.", w ramach 2 osi priorytetowej - Działanie 2.1 ,,Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Urządzenie powinno składać się z następujących pozycji
- mikser dla mieszanek klejów rozpuszczalnikowych;
- wiskozymetr;
- wózek.
Ponadto powinno charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi:
1. Stelaż ze stali nierdzewnej ze skalą precyzyjną i zbiornikiem o pojemności nie mniejszej niż 50 litrów z regulowanym mieszaniem pneumatycznym.
2. Pokrywa z zaworami do dozowania składników i rozpuszczalnika.
3. Elastyczne rury i pompy pneumatyczne do napełniania zbiornika komponentami pochodzącymi z zewnętrznych opakowań z klejem, żywicą i solwentem.
4. Zawór do kontroli poboru rozpuszczalnika pochodzącego z zewnętrznego systemu dozowania lub zbiornika zewnętrznego.
5. Wiskozymetr do regulacji lepkości mieszanki klejowej w trakcie procesu laminacji z funkcją utrzymywania stałej lepkości mieszanki.
6. Wózek do przenoszenia powstałych mieszanin.
Dodatkowo w ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi urządzenia, co zostanie potwierdzone stosownymi dokumentami.

Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-04-07
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty na załączonym Formularzu Oferty (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami należy składać w terminie do 07.04.2021 r. do godz. 24:00:
a. w siedzibie Zamawiającego: KB Folie Polska Sp. z o.o., Ul. Bieżuńska 2B, 03-578 Warszawa lub
b. mailowo na adres kb_br@kbfolie.pl lub
c. za pośrednictwem strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
d. pocztą za potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres: KB Folie Polska Sp. z o.o., Ul. Bieżuńska 2B, 03-578 Warszawa.
2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godz. wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
3. Oferty nadesłane w innej formie będą odrzucane z przyczyn formalnych.
4. Oferta pisemna wraz z załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta oraz podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta oraz oznaczona informacją ,,ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29.03.2021 NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWANIA MIESZANKI KLEJOWEJ Z AUTOMATYCZNĄ KONTROLĄ LEPKOŚCI".
5. Oferta składana za pośrednictwem e-maila powinna być opatrzona pieczątką Oferenta oraz podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta, a w tytule wiadomości powinno znaleźć się ,,ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29.03.2021 NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWANIA MIESZANKI KLEJOWEJ Z AUTOMATYCZNĄ KONTROLĄ LEPKOŚCI".
6. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Zamawiający utworzy w tym celu listę otrzymanych ofert zawierającą: nazwę Oferenta, sposób dostarczenia oferty oraz datę wpływu oferty.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Formularz oferty oraz oświadczenia do niniejszego zapytania ofertowego powinny być złożone w języku polskim. Dopuszcza się złożenie dokumentacji potwierdzającej zadeklarowaną w formularzu oferty specyfikację przedmiotu zamówienia w języku angielskim. W przypadku dokumentów
sporządzonych w języku obcym (tj. formularz oferty oraz oświadczenia) niezbędne jest złożenie tłumaczenia na język polski.
9. Oferta musi być wyrażona w PLN (kwota brutto i netto) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub w EUR/USD/GBP z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku złożenia oferty w EUR/USD/GBP cena zostanie przeliczona na PLN zgodnie ze średnim kursem NBP
obowiązującym w ostatnim dniu składania ofert tj. 07.04.2021 r.
10. Jeżeli w ofercie Oferent poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas oceny ofert przyjmuje się cenę napisaną słownie.
11. Osoba upoważniona do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie niniejszego zapytania: Michał Sikorski, email: msikorski@kbfolie.pl.
12. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
13. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
14. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
15. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.
16. W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, zobowiązany jest do wyboru oferty korzystniejszej gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat, tj. o mniejszej energochłonności.
Termin składania:2021-04-07
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-04

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.
Warunki zmiany umowy
1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Oferentem, który
zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą
zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a. wystąpienia zmian będących korzystniejszymi dla Zamawiającego;
b. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
c. pojawienia się nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, z których Zamawiający zamierza
korzystać;
d. wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
e. wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na niemożliwą do
przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności;
f. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta;
g. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
h. wystąpienia konieczności zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia
okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dniu złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania
zamówienia;
i. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
j. zmiany istotnych regulacji prawnych;
k. zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Zarządzają.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1.Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla
spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1.Dla uznania, że Oferent spełnia warunek posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia umożliwiającego realizację przedmiotu zapytania ofertowego, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego dostarczenie i uruchomienie co najmniej 5 urządzeń do przygotowania mieszanki klejowej z automatyczną kontrolą lepkości w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku złożenia oferty przez pośrednika współpracującego z producentem urządzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania listy referencyjnej bezpośrednio przez producenta. Producent urządzenia powinien podpisać się również pod oświadczeniem Oferenta. W celu wykazania spełnienia ww. warunku do oferty należy załączyć oświadczenie (stanowiące element Formularza Oferty - załącznika nr 1 do zapytania ofertowego), podpisanego ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wraz z listą referencyjną zawierającą wykaz dostarczonych urządzeń.
Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku zostanie dokonana wg. formuły: spełnia / nie spełnia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
1. Oferent musi posiadać odpowiednią wiedzę techniczną, możliwości techniczne i organizacyjne umożliwiające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, jednak Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Oferent jest zobowiązany wykazać w sposób szczegółowy.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
1.Oferent musi posiadać odpowiednią wiedzę techniczną, możliwości techniczne i organizacyjne umożliwiające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, jednak Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Oferent jest zobowiązany wykazać w sposób szczegółowy.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający wymaga aby Oferent znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach. Warunek będzie weryfikowany na podstawie:
a.oświadczenia o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia podpisanego ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, którego treść zawarta jest w Formularzu Oferty - załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Oferenta z udziału w postępowaniu, zamawiający wymaga dostarczenia następujących dokumentów:
a. kompletny Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego wraz z oświadczeniami:
- OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH;
- OŚWIADCZENIE O SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ;
- OŚWIADCZENIE O POSIADANEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIU.
b. opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i prospekt/y pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymogami zapytania.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający wymaga by urządzenie zaproponowane przez Oferenta było kompatybilne z laminarkami Comexi Group Industries S.A.U. Powyższe wymaganie wynika z faktu, że Centrum Badawczo-Rozwojowe KB Folie Polska Sp. z o.o. posiada na wyposażeniu laminarkę COMEXI ML2. Zaproponowane przez Oferenta urządzenie do przygotowania mieszanki klejowej z automatyczną kontrolą lepkości musi zatem działać prawidłowo z posiadaną laminarką, nie wpływać negatywnie na sposób jej pracy i nie zwiększać prawdopodobieństwa potencjalnych uszkodzeń. Składając ofertę Oferent jednocześnie potwierdza, że znany jest mu przedmiotowy warunek i nie zgłasza do niego zastrzeżeń.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość korygowania drobnych błędów i oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych w treści ofert za wiedzą i zgodą Oferenta.
3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferent przekazują pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail, za wyłączeniem sytuacji w których oferta została złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, w miejscu i do upływu terminu składania ofert. Za formę e-mail uważa się dokumenty podpisane przez upoważnioną lub uprawomocnioną do występowania w imieniu Oferenta osobę/osoby, zeskanowane i przesłane jako załączniki. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dane teleadresowe Zamawiającego zostały podane w treści niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim Oferentom, którym przekazano niniejsze zapytanie ofertowe i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie, bez ujawniania źródła zapytania.
7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego, jak i przedłużyć termin składania i oceny ofert. Dokonaną zamianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Oferentom, którym przekazano zapytanie ofertowe, a ponadto zamieszcza ją także na stronach na których zapytanie ofertowe jest udostępnione, a w przypadku konieczności zmiany ogłoszenia o zamówieniu także w publikatorze, gdzie ogłoszenie zamieszczono.

WYKLUCZENIA:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferenta, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia opisanych w zapytaniu ofertowym.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Oferenta, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w zapytaniu
ofertowym;
b. Oferentów, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą
Programem Operacyjnym,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Oferentami, którzy złożyli oferty;
d. Oferenta, w stosunku do którego: otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm. ) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 z późn. zm.);
e. Oferenta, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
f. Oferenta, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
g. Oferenta, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h. Oferenta, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
i. Oferenta, który złoży więcej niż jedną ofertę;
j. Oferenta, który złoży ofertę po terminie składania ofert.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-03-29
Data ostatniej zmiany
2021-03-29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
a) Cena netto - waga punktowa 70 pkt. (70%)
Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
---------------------------------------------------------------------- x 70
Wartość netto wskazana w badanej ofercie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
b) Okres gwarancji podany w pełnych miesiącach (min. 12 miesięcy) - waga punktowa 20 pkt. (20%)
Liczbę punktów oblicza się wg wzoru:
Wartość oferty w danym kryterium
------------------------------------------------------------------- x 20
Najwyższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
c) Czas reakcji serwisu technicznego od momentu zgłoszenia do podjęcia działań naprawczych - waga punktowa 10 pkt. (10%)
Liczbę punktów oblicza się wg wzoru:
Najniższa wartość w danym kryterium
----------------------------------------------------------------- x 10
Wartość wskazana w badanej ofercie
Kontakt:Osoby do kontaktu
Michał Sikorski
tel.: 784369413
e-mail: msikorski@kbfolie.pl
Kod CPV:38540000-2, 42900000-5
Numer dokumentu:2021-2039-40267
Źródło: Internet i własne
Załączniki: