Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21897740 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-16
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wody źródlanej niegazowanej
Organizator:KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O
Adres: ul. Składowa 5, 61-897 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 61- 27-92-700, 695 002 824
E-mail:
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/284467
Opis:DOSTAWA wody źródlanej niegazowanej w opakowaniach 5l
Opis postępowania:

Przedmiotem postępowania jest jednorazowa dostawa wody źródlanej niegazowanej w opakowaniach 5l - 45 sztuk.

Szczegółowy opis oraz wymagania zostały zamieszczone w Załączniku nr 1.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/284467
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2021-09-16 14:30:00 2021-09-23 12:00:00
1 licytacja 2021-09-23 12:00:00 2021-09-23 12:15:00
Termin składania:2021-09-23
Miejsce i termin realizacji:WARUNKI DOSTAWY:

- Cena winna zawierać koszt dostawy.

- DOSTAWA jednorazowa.

- Termin realizacji 3 dni robocze od dnia Udzielenia Zamówienia.

- Zamawiający dokona wyboru na podstawie dwóch kryteriów: cena 90%, 10% termin realizacji.

- Wykonawca, nie później niż na 12 godz. przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia, zobowiązany jest potwierdzić termin dostawy Towaru, w tym godzinę dostawy.

Miejsce dostawy: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, Punkt Utrzymania Taboru Poznań
Wymagania:Nazwę oferowanej wody należy podać na etapie składania ofert. Brak podania nazwy oferowanej wody spowoduje wykluczenie oferty.

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami § 25 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych. Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego https://koleje-wielkopolskie.com.pl/

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest w dwóch etapach:

a) I etap - składanie ofert,

b) II etap - licytacja elektroniczna - licytacja rozpocznie się automatycznie po zakończeniu I etapu i potrwa 15 minut oraz dogrywki - podetap II etapu, których warunki dokładnie opisano w ustawieniu postępowania na Platformie Zakupowej.

Każda dogrywka trwa 3 minuty - uruchomia się, jeżeli w ciągu ostatnich 3 minut postępowania zostanie złożona prawidłowo kolejna oferta (postąpienie).

Wykonawcy zaakceptowani przez Zamawiającego, którzy na etapie składania ofert (I etap) nie złożą prawidłowo Oferty, zostaną automatycznie wyproszeni z dalszych etapów postępowania.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni licząc od daty wystawienia faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin płatności, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu ulegnie wydłużeniu o okres tożsamy do okresu opóźnienia Wykonawcy.

Zamawiający udziela przybicia na realizację Zamówienia umieszczając na Platformie Zakupowej informację o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty. Z chwilą, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje Udzielenie Zamówienia.

,,Zamawiający informuje, że udział w przedmiotowym postepowaniu jest równoznaczny ze złożeniem poniższych oświadczeń:

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przez mnie dobrowolnie do Zamawiającego ,,

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - została zamieszczona na platformie zakupowej eB2B w zakładce ,,Obowiązek Informacyjny"

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami § 25 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych. Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego https://koleje-wielkopolskie.com.pl/

Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do odstąpienia od Udzielenia Zamówienia.

Wszelkie pytania dotyczące postępowania prosimy kierować za pomocą Platformy zakupowej.

Pomoc techniczną można uzyskać pod numerem tel: +48 22 428 19 28

Grupa asortymentowa:
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne
Tryb udzielenia zamówienia: Niskocenny
Wymóg elektronicznego oświadczenia: Tak

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe: Tak
Domyślna waluta: PLN
Kontakt:KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O
ul. Składowa 5
61-897 Poznań
tel: 61- 27-92-700
MAŁGORZATA MOŚ
695 002 824
malgorzata.mos@koleje-wielkopolskie.com.pl
Zamawiający: KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O.
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Numer dokumentu:KW-WWA-281.052.5.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: