Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23281522 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wraz z instalacją pompy monośrubowej
Organizator:Inchem Polonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: Bartnicza 18, 92-612 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:607647300
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/110475
Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPLD.01.02.02-10-0050/21 - ,,REALIZACJA PROJEKTU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CELEM OPRACOWANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W BRANŻY CHEMII BUDOWLANEJ"

Część 1
Pompa monośrubowa nowe urządzenie w ilości 1 sztuka

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją nowego urządzenia w postaci:
1. Pompa monośrubowa nowe urządzenie w ilości 1 sztuka
UWAGA: Zamawiający nie zawrze z dostawcą umowy kupna-sprzedaży na przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie objęty leasingiem operacyjnym - oferta zwycięskiego oferenta zostanie przekazana wybranemu podmiotowi, udzielającemu firmie Inchem Polonia Sp. z o.o. leasingu, z którym zwycięski oferent będzie musiał zawrzeć umowę. Zamawiający z kolei, zawrze umowę leasingową z wybranym podmiotem świadczącym usługi leasingowe. Tym samym należy mieć świadomość, że w ramach niniejszego zamówienia będzie obowiązywał wyżej omówiony sposób rozliczenia należności za dostawę. Inna forma rozliczenia (np. zakup bezpośredni urządzenia od oferenta przez Zamawiającego) jest niedopuszczalna w ramach postępowania i wszelkie oferty, które nie będą uwzględniały możliwości rozliczenia poprzez leasing operacyjny przez Zamawiającego, będą podlegać odrzuceniu.
Opis przedmiotu zamówienia:
Wymagane minimalne parametry techniczne środka trwałego (rozwiązania zapewniające większą funkcjonalność oraz lepsze parametry techniczne będą akceptowane):
Pompa monośrubowa nowe urządzenie w ilości 1 sztuka
Charakterystyka:
- wydajność 0-300 l/h,
- ciśnienie robocze 1,5 bar,
- silnik 1,5kW,
- stator,
- wykonanie chemoodporne z odpornością na cząstki ścierne.
Oferowane urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności CE.
Względem przedmiotu zamówienia wymagane jest jego dostawa, zainstalowanie i bezawaryjne uruchomienie w zakładzie Zamawiającego.
Okres gwarancji
Nie dotyczy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-01
2. Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu 01.06.2022 r. do godz. 12.00.
? za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Biura Zamawiającego, lub
? osobiście w Biurze Zamawiającego, lub
? poprzez Bazę Konkurencyjności.
Biuro Zamawiającego mieści się pod następującym adresem:
Inchem Polonia Sp. z o. o.
ul. Bartnicza 18
92-612 Łódź
Termin składania:2022-06-01
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Widzew
Miejscowość
Łódź
Miejsce dostawy i realizacji zamówienia:
Inchem Polonia Sp. z o. o.
ul. Bartnicza 18
92-612 Łódź
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z oferentem. Wskazana data oznacza maksymalny termin na podpisanie bezusterkowego protokołu z uruchomienia przedmiotu zamówienia w zakładzie Zamawiającego.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający sporządzi protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie pisemnej.
2. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności i przekazana do każdego oferenta, który złożył ofertę. Procedurę opisaną w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio w przypadku unieważnienia postępowania, o ile zostały złożone oferty.
3. UWAGA: Zamawiający nie zawrze z dostawcą umowy kupna-sprzedaży na przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie objęty leasingiem operacyjnym - oferta zwycięskiego oferenta zostanie przekazana wybranemu podmiotowi, udzielającemu firmie Inchem Polonia Sp. z o.o. leasingu, z którym zwycięski oferent będzie musiał zawrzeć umowę. Zamawiający z kolei, zawrze umowę leasingową z wybranym podmiotem świadczącym usługi leasingowe. Tym samym należy mieć świadomość, że w ramach niniejszego zamówienia będzie obowiązywał wyżej omówiony sposób rozliczenia należności za dostawę. Inna forma rozliczenia (np. zakup bezpośredni urządzenia od oferenta przez Zamawiającego) jest niedopuszczalna w ramach postępowania i wszelkie oferty, które nie będą uwzględniały możliwości rozliczenia poprzez leasing operacyjny przez Zamawiającego, będą podlegać odrzuceniu.
4. W przypadku, gdy zwycięski oferent odstąpi od podpisania umowy z leasingodawcą, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym oferentem, który w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów i jego oferta nie podlegała odrzuceniu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna spełniać wszystkie wymagania wymienione w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta powinna zawierać co najmniej:
? nazwę Oferenta/Dostawcy oraz jego dane teleadresowe (adres, dane kontaktowe, itp.);
? szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w nawiązaniu do specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym lub niebudzące wątpliwości odniesienie do niniejszego zapytania ofertowego;
? potwierdzenie posiadania certyfikatu zgodności CE;
? termin realizacji zamówienia, mając na względzie zapisy punktu V. zapytania ofertowego;
? cenę (wartości netto oraz brutto);
? oferowany okres gwarancji w miesiącach;
? termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert);
? oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w punkcie XI. Zapytania ofertowego;
? podpis zgodnie ze sposobem reprezentacji Oferenta i pieczątkę firmową.
4. Oferent wraz z ofertą (sporządzoną na formularzu ofertowym), może przedłożyć inne, dodatkowe dokumenty, jeśli uzna je za stosowne, np. zdjęcia, katalogi przedstawiające przedmiot zamówienia i inne. Należy pamiętać, aby wszelkie ewentualne dokumenty dodatkowe pozostawały w spójności z informacjami przedstawionymi w ofercie.
5. Oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią firmową Oferenta. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z dokumentu rejestrowego lub udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy załączyć do oferty).

3. Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu poprzez Bazę Konkurencyjności lub do Biura Zamawiającego (godziny pracy Biura: dni robocze 8.00 - 16.00). Oferty złożone po wskazanym ostatecznym terminie nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień lub nie uzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.
5. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty.
6. W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem.
7. W przypadku składania ofert na inne ewentualne, równoległe zamówienia udzielane w trybie postępowania ofertowego, prosimy o składanie oddzielnych ofert do każdego z zamówień.
8. Składanie ofert lub pozyskiwanie informacji dotyczących zamówienia jest możliwe w dni robocze w godzinach pracy obowiązujących w Biurze u Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, e-mail: amajewski@inchem.pl , tel. 607 647 300.
9. Przez złożenie oferty dostawca akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i zasadach.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent pozostaje związany ofertą minimum przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ZAKRES WYKLUCZENIA / WARUNKI UDZIAŁU
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy złożyć do oferty oświadczenie o braku powiązań.
DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
? zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz
? unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej: RODO na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 spełniając obowiązek informacyjny przedstawiam co poniżej: (...)
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-24
Data ostatniej zmiany
2022-05-24 15:33:20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena łączna oferty netto (PLN)
Punktacja: od 0 do 70 pkt.
Waga: 70%
K cena = (C min / C bof) x 70
C min - cena w ofercie z najniższą ceną,
C bof - ceny badanej oferty
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji (miesiące)
Punktacja:
od 0 do 30 pkt.
Waga:30%
K d.o.g. = (DOG bof / DOG max) x 30
DOG max - długość okresu gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji,
DOG bof - długość okresu gwarancji badanej oferty
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku
Kontakt:Osoby do kontaktu
Artur Majewski
tel.: 607647300
e-mail: amajewski@inchem.pl
Kod CPV:42122000-0
Numer dokumentu:2022-31149-110475, INCHEM/RPOWŁ/1.2.2/30/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: