Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23910032 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-21
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wraz z montażem masztu flagowego
Organizator:Urząd Miejski w Białym Borze
Adres: ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. szczecinecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 943739002 wew. 605, fax. 943739745
E-mail:
Opis:Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
,,Pod biało-czerwoną"
1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):
Przedmiotem zamówienia jest:
DOSTAWA wraz z montażem masztu flagowego o następujących parametrach:
o Słup stalowy ocynkowany lub aluminiowy o wys. 10,0 m z fundamentem betonowym,
o Powierzchnia: aluminium szczotkowane lakierowane / ocynk / lakier proszkowy,
o Wciągarka taśmowa na korbę (korba demontowalna),
o Lina wciągająca schowana wewnątrz masztu,
o Fundament betonowy prefabrykowany,
o Flaga biało - czerwona.
Lokalizacja: m. Biały Bór w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
Miejsce i termin składania ofert: Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -,,Formularz ofertowy",
- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 29.09.2022 r., do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Biały Bór, Ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres zamawiającego lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@bialybor.com.pl,
- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.
Otwarcie ofert:Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.09.2022 r. w siedzibie zamawiającego.
Termin składania:2022-09-29
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia - do 30 października 2022 r.
Wymagania:Opis wymagań stawianych wykonawcy:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Zawartość oferty.
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
- Ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru lub zawierającą min informacje jak
w załączonym wzorze (Załącznik nr 1)
- Świadectwo dopuszczenia materiału do obrotu handlowego/karta katalogowa.
Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.
7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
- Najniższej ceny - Cena -100%
- Inne kryteria oceny ofert: ND
Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.
Kontakt:Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Gmina Biały Bór, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Władysław Kostiw, tel. 943739002 wew. 605, fax. 943739745, e-mail: inwestycje@bialybor.com.pl
- Dawid Olejnik, tel. 943739002 wew. 514, fax. 943739745, e-mail: zamowienia@bialybor.com.pl
Numer dokumentu:RIZP.271.40.2022.DO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: