Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-21
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej wraz z rozładunkiem, instalacją i wdrożeniem instrukcji stanowiskowej
Organizator:Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:85 748 55 33
Opis:Krótki opis zapytania:
DOSTAWA zamrażarki niskotemperaturowej wraz z rozładunkiem, instalacją i wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Centrum Badań Klinicznych UMB
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:
w załączeniu
Specyfikacja:Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, Ul. Jana Kilińskiego 1, pok. 228
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
228
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert (data i godz.):
29/12/2020 - 15:00
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia, 15-089 Białystok, Ul. Jana Kilińskiego 1, pok. 228
Pokój numer:
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło pałacu), Ul. Kilińskiego 1
Termin składania:2020-12-29
Miejsce i termin realizacji:Termin / okres wykonania zamówienia:
w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy
Wymagania:Kryteria oceny:
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

swobodnego wyboru oferty,
przeprowadzania dodatkowych rokowań,
unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia
bez podania przyczyny.
Kontakt:Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Krzysztof Dąbrowski
Telefon kontaktowy:
85 748 55 33
Numer dokumentu:TZ.220.12.2020.ZO.50
Źródło: Internet i własne
Załączniki: