Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-28
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa zespołu mocowania materiału do urządzenia służącego do ciecia tulei makulaturowych w wzdłuż
Organizator:WIKOMA MASZYNY I URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE Grzegorz Wójcik
Adres: Gimnastyczna 6, 64-360 Zbąszyń
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. nowotomyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 68 384 64 78, +48 68 384 64 78
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa zespołu mocowania materiału do urządzenia służącego do ciecia tulei makulaturowych w wzdłuż
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa zespołu mocowania materiału wykonana zgodnie z dokumentacją. Dokumentacja zostanie udostępniona po otrzymaniu oświadczenia o poufności.
Wszystkie detale muszą być wykonane zgodnie z tolerancją wymiarową i geometryczną wskazaną w dokumentacji. Elementy wymagające obróbki cieplno - chemicznej muszą być poddane obróbce w takiej technologii, która nie spowoduje zmian wymiarowo-geometrycznych detalu oraz zmian klasy powierzchni. W wycenie należy uwzględnić zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów ; aluminiowe poprzez anodowanie, stalowe poprzez cynkowanie galwaniczne. Elementy, które nie mogą być galwanizowane z uwagi na pasowanie muszą być wykonane ze stali nierdzewnej
Cel zamówienia
Wybór dostawcy zespołu mocowania materiału do urządzenia służącego do ciecia tulei makulaturowych w wzdłuż w związku z realizacją projektu: Rozwój infrastruktury B+R i opracowanie technologii produkcji ekologicznych palet z tulei tekturowych makulaturowych przez firmę WIKOMA w Zbąszyniu." dofinansowanego w ramach działania 1.2 WRPO.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zespołu mocowania materiału wykonana zgodnie z dokumentacją.
Wszystkie detale muszą być wykonane zgodnie z tolerancją wymiarową i geometryczną wskazaną w dokumentacji. Elementy wymagające obróbki cieplno - chemicznej muszą być poddane obróbce w takiej technologii, która nie spowoduje zmian wymiarowo-geometrycznych detalu oraz zmian klasy powierzchni. W wycenie należy uwzględnić zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów ; aluminiowe poprzez anodowanie, stalowe poprzez cynkowanie galwaniczne. Elementy, które nie mogą być galwanizowane z uwagi na pasowanie muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
Zespół mocowania materiału jest niezbędnym elementem w urządzeniu służącemu do ciecia tulei makulaturowych w wzdłuż na rzecz Zamawiającego, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach Programu Rozwój infrastruktury B+R i opracowanie technologii produkcji ekologicznych palet z tulei tekturowych makulaturowych przez firmę WIKOMA w Zbąszyniu." dofinansowanego w ramach działania 1.2 WRPO.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, która zostanie udostępniona oferentom po podpisaniu i przesłaniu zamawiającemu oświadczenia o poufności (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Oświadczenie powinno być dostarczone w formie podpisanego skanu na adres dotacje@wikoma.pl, k.kromska@wikoma.pl lub osobiście w siedzibie firmy. Udostępnienie ww. dokumentów nastąpi drogą elektroniczną w ciągu 24 godz. po otrzymaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 28-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie ,,Adres e-mail, na który należy wysłać oferty", osobiście w siedzibie Spółki lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferty należy składać do końca dnia 28.12.2019r. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień otrzymania oferty przez Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę.
Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2019-12-28
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: nowotomyski Miejscowość: Zbąszyń
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania: do 2 miesięcy od podpisania zamówienia przez każdą ze stron
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego
w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający
i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
charakterze od nich niezależnym,órego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,órego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,órej nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy. siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazane w pkt.1 i 2 Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz ofertowy
Oświadczenie o poufności

Oferta musi być ważna w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert.
Oferta musi być podpisana przez osobę występującą w imieniu Oferenta (nie musi to być osoba uprawniona do reprezentacji Oferenta wg dokumentu rejestrowego. Osobą występującą w imieniu Oferenta może być pracownik firmy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego (dane osoby do kontaktu podane są w dalszej części zapytania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający przekaże informację Oferentom, do których wysłano zapytanie ofertowe lub którzy złożyli oferty.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryteriami:
Cena przedmiotu zamówienia z dostawą brutto (waga kryterium: 100 %)
Cena wzięta pod uwagę podczas badania oferty to wartość wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WIKOMA MASZYNY I URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE GRZEGORZ WÓJCIK
Adres
Gimnastyczna 6
64-360 Zbąszyń
wielkopolskie , nowotomyski
Numer telefonu
0683846478
Fax
0683846478
NIP
9230000014
Tytuł projektu
Rozwój infrastruktury B+R i opracowanie technologii produkcji ekologicznych palet z tulei tekturowych makulaturowych przez firmę WIKOMA w Zbąszyniu
Numer projektu
RPWP.01.02.00-30-0149/17-00
Załączniki

Formularz ofertowy

Rodo - klauzula informacyjna

Oświadczenie o poufności

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kamelia Kromska, właściciel, +48 68 384 64 78, k.kromska@wikoma.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 68 384 64 78
Kod CPV:42950000-0
Numer dokumentu:1219828
Źródło: Internet i własne
Załączniki: