Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26385023 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-12-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawę opału drzewnego
Organizator:Gmina Urszulin
Adres: ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. włodawski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 82 57 13 216
E-mail:
Opis:Dostawę opału drzewnego -
pelletu do budynków użyteczności publicznej w Urszulinie przy Ul. Lubelskiej 31 oraz przy
ul. Kwiatowej 35 w 2024 roku.
Opis przedmiotu zmówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału drzewnego - peletu do budynku
użyteczności publicznej w Urszulinie przy Ul. Lubelskiej 31 oraz przy Ul. Kwiatowej 35
w 2024 roku. Przewidywana ilość zakupu pelletu na rok 2024 wynosi 30 ton. Podane
zapotrzebowanie ilościowe stanowi przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie w
okresie obowiązywania umowy i nie jest wiążące dla Zamawiającego. DOSTAWA opału
odbywać się będzie transportem wykonawcy z rozładunkiem na jego koszt i
odpowiedzialność do pomieszczenia kotłowni w budynku użyteczności publicznej w
Urszulinie przy Ul. Lubelskiej 31 oraz przy Ul. Kwiatowej 35, 22-234 Urszulin.
Dostarczany przedmiot zamówienia musi być pakowany w workach o wadze 15 kg lub
20 kg.
Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Pellet musi być certyfikowany o klasie jakości paliwa A1i charakteryzować się
następującymi parametrami:
? wartość opałowa nie niższa niż 18,5 MJ/kg,
? wilgotność nie większa niż 10%,
? zawartość popiołu nie większa niż 0,5 %,
? zawartość siarki nie większa niż 0,08%,
? gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm3,
? długość od 10 mm do 30 mm,
? średnica od 6 mm do 8 mm.
2) przewidywana ilość pelletu objęta niniejszym postępowaniem wynosi 30 ton
i odnosi się do rzeczywistych warunków dostawy do kotłowni Zamawiającego.
Sumaryczna
wielkość
dostaw
pelletu
może
ulec
zmianie w
zależności od panujących warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym w
stosunku do ilości początkowej.
3) DOSTAWA pelletu pakowanego w workach o wadze 15 kg lub 20 kg będzie
następować etapowo.
4) O ilościach pelletu i terminach poszczególnych dostaw Zamawiający będzie
informował Wykonawcę telefonicznie, faxem lub e-mailem z trzydniowym
wyprzedzeniem.5) Dostawy pelletu odbywać się będą transportem wykonawcy i na jego koszt wraz z
rozładunkiem do pomieszczenia w kotłowni w godz.ch od 7:30 do 15:30.
6) Jednorazowa wielkość dostawy nie może być mniejsza niż 2 tony i nie większa niż
10 ton w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
7) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu w dniu
dostawy wymaganych atestów i certyfikatów na dostarczony palet.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego sprawdzania jakości
i
wagi dostarczonego peletu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidłowości co do wagi lub jakości dostarczonego peletu Wykonawcy będą
naliczane kary umowne.
Miejsce i termin składania ofert: Sposób przygotowania i termin złożenia oferty:
Wypełniony w języku polskim formularz ,,FORMULARZ OFERTOWY", według wzoru
określonego w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego, należy wysłać drogą
mailową na adres: sekretariat@urszulin.eu do dnia 29.12.2023 r. do godz. 14:00.
Termin składania:2023-12-29
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do
30 kwietnia 2024 roku.
2. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2024 roku.
Wymagania:Kryteria oceny oferty:
Cena waga 100 %
. Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową netto i brutto.
2) Cena podana przez wykonawcę nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
3) Cena winna być podana w PLN cyfrowo i słownie.
4) Zamawiający wybierze ofertę cenową wykonawcy odpowiadającą wszystkim
wymaganiom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i
najkorzystniejszej cenie ogółem.
5) Dostawy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych przemnożonych przez
zamówioną ilość.
6) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie
brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
7) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed
upływem terminu składania ofert.
8) Z wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą
zostanie zawarta umowa.
9) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert przez
Zamawiającego.10) W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się porozumienie
drogą pisemną lub telefoniczną - nr tel. 82 5713024
11) W przypadku korzystania z innych niż pisemna form porozumiewania, strony
mogą żądać potwierdzenia otrzymania informacji bądź dokumentu.
7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja.2016 r., str. 1),
dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania oraz zawarcia i realizacji
umowy jest Gmina Urszulin z siedzibą przy ul. Kwiatowej 35, 22-234
Urszulin;
2) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w
związku z obowiązkiem prawnym stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamówień publicznych spoczywający na Gminie Urszulin jako
jednostce sektora finansów publicznych;
3) dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub
organizacji międzynarodowych;
4) osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym
postepowaniem, zawarciem oraz realizacją umowy ma prawo do żądania od
administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania i przenoszenia danych;
5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa;
7) w przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO wpływa na zmianę
treści złożonej oferty, w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik
postępowania, zamawiający odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe,
których przetwarzanie ma zostać ograniczone;
8) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu
przetwarzaniu);
9) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty;
10) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (iod@odoexpert.eu).
W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w
sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany
jest do podania osobie, której dane dotyczą, o których mowa w art.. 14RODO, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Uwaga:
? Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
? Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub jego
zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
? Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania/uzupełniania
dokumentów.
Kontakt:. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcą:
Stanisław Artymiuk, tel. 82 57 13 216, adres e-mail: s.artymiuk@urszulin.eu
Numer dokumentu:GI.7021.1.2023/24/SA
Źródło: Internet i własne
Załączniki: