Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22500424 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-12-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawę węgla kamiennego - orzech zwykły
Organizator:Ośrodek pomocy Społecznej w Grodkowie
Adres: ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków
Województwo / powiat: opolskie, pow. brzeski (opolski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. fax 77 415 33 45, 77 415 46 44
E-mail:
Opis:Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na
dostawę węgla kamiennego - orzech zwykły dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego do klienta, dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie klasy orzech zwykły o granulacji 25-80 mm
o kaloryczności ki. 22-24 . W cenie węgla należy uwzględnić koszty dowozu węgla do klienta.
IV. Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca :
1. Baza transportowa(środki transportu)
Miejsce i termin składania ofert: VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać do 7 stycznia 2022r. do godz. 11;00.
2. Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1, należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem dostawa węgla kamiennego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie"
3. Oferty można składać osobiście w Siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie,
ul. Szpitalna 13. pokój Nr l(biuro podawcze)
4. Oferty można składać drogą pocztową na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Szpitalna 13,
49-200 Grodków(liczy się data wpływu do Ośrodka)
Otwarcie ofert:VIII. Otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy : 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 stycznia 2022 r. o godz. 12;00
Termin składania:2022-01-07
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania zamówienia :
1. Zamówienie powinno być wykonane od stycznia 2022r. do 30 kwietnia 2022r.
Wymagania:V. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty :
l.Wypełniony i podpisany druk oferty (załącznik nr 1.)
VI. Kryteria wyboru oferty:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryterium oceny ofert:
Cena jednostkowa oferty brutto: 100% ceny
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
2. Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie BIP Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grodkowie.
4. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie
Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Kontakt:V. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
1. Szczegółowe informacje w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Szpitalna 13
49-200 Grodków lub telefonicznie pod nr tel.77 4154644, faks 77 4153345 .
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownik Ośrodka Aleksandra Masiowska-
Michułka.
Numer dokumentu:DS.260.16.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: