Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawy artykułów biurowych
Organizator:Fabryka Broni ,,Łucznik" - Radom sp. z o.o.
Adres: ul. Grobickiego 23, 26-617 Radom
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Radom
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax 48 38 99 100/ 38 99 334
E-mail:
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów biurowych w 2018 roku wg specyfikacji (załącznik
nr.3) i dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy (załącznik nr.4).
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 16.03.2018r. do godz.12.00, w jednej z następujących
form:
1.1.W formie pisemnej - na adres Zamawiającego: Fabryka Broni ,,Łucznik" - Radom Sp. z o.o.,
ul. Grobickiego 23, 26-617 Radom (przesyłając pocztą lub dostarczając bezpośrednio do
siedziby Zamawiającego) z dopiskiem: Przewodniczący komisji ds. udzjelenia zamówienia -
Beata Wasiak. Nie otwierać. Oferta na dostarczanie artykułów biurowych w 2018 roku.
Termin składania:2018-03-16
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie w ciągu 2018 roku.
2. Umowa zostanie zawarta na czas określony.
Wymagania:WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO DOSTAWCÓW / WYKONAWCÓW
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Dostawca który:
1.1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
1.2. Posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
1.3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej/finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu
zamówienia.
1.4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, dysponuję odpowiednią
technologią, a także zatrudnia pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
1.5. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczy w ciągu 7 dni odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość oświadczenia.
Kontakt:DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Beata Wasiak pod adresem email: zaproszenie-P-5-TL-
2018@fabrykabroni.pl
Numer dokumentu:P/5/TL/2018r
Źródło: Internet i własne
Załączniki: