Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawy posiłków regeneracyjnych
Organizator:Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie
Adres: ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno
Województwo / powiat: łódzkie, pow. opoczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax 44 789 06 47
E-mail:
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, MIEJSCE ŚWIADCZENIA
1. Przedmiot zamówienia stanowią dostawy p.n.: ,,Posiłki regeneracyjne dla nracowników", tj. dostawy posiłków regeneracyjnych w postaci artykułów spożywczych dla pracowników Zamawiającego. Artykuły spożywcze nabywane będą na podstawie bonów ,,Posiłków regeneracyjnych" na okaziciela. Bony posiłków regeneracyjnych upoważniać będą do zakupu przez uprawnionych- okazujących je pracowników Zamawiającego, posiłków regeneracyjnych (tj. artykułów spożywczych) za kwotę do wysokości nominalnej bonu (tj. do wysokości 7,00 zł). Ostatecznego wyboru artykułów spożywczych, składających się na dany posiłek regeneracyjny, dokona uprawniony pracownik w chwili realizacji bonu.
2. Zamawiający ustala wartość nominalną bonu w wysokości 7,00 zł, zatem na podstawie bonu pracownik będzie mógł zakupić produkty spożywcze, wchodzące w skład posiłku, do wartości (brutto) 7,00 zł- za nadwyżkę ponad kwotę 7,00 zł pracownik zapłaci samodzielnie. Każdy bon ,,Posiłku regeneracyjnego" wystawiony będzie na dany miesiąc kalendarzowy i tylko w tym miesiącu upoważniał będzie do zakupu posiłków. Dokumenty bonów ,,Posiłków regeneracyjn ych" sporządzi Zamawiający i przedstawi je do zapoznania się i zaakceptowania Wykonawcy, któremu przyznane zostanie zamówienie.
3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, obowiązany jest zapewnić wydawanie posiłków regeneracyjnych we wszystkie dni powszednie, w godzinach od 6:00 do 17:00, w ilościach uzależnionych od potrzeb Zamawiającego (uprawnionych pracowników Zamawiającego).
4. Wydawane posiłki regeneracyjne mają składać się wyłącznie z przetworzonych produktów spożywczych do bezpośredniego spożycia, obejmujących pieczywo, nabiał, przetwory mięsne, owoce i warzywa.
5. Wykluczone jest wydawanie półproduktów, papierosów, napojów - w szczególności napojów alkoholowych, chemii gospodarczej itd. Wydawane produkty mają być świeże (z aktualnym terminem ważności).
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, woj. Łódzkie w sekretariacie Zamawiającego, w terminie do dnia 15.10.2018 r. do godz. 10.00, w kopercie oznaczonej: ,,Oferta na dostawę posiłków regeneracyjnych - nie otwierać do dnia 15.10.2018 r. do godziny. 10.30"
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1, w holu budynku głównego, w dniu 15.10.2018 r. o godz. 10.30. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny (opłat, marży) zawartych w ofertach.
Termin składania:2018-10-15
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia: Dostawy mają być realizowane w punkcie sprzedaży Wykonawcy, którego ofertę wybrano i z którym zawarto umowę. Punkt sprzedaży winien znajdować się na terenie miasta Opoczno.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z wymaganiami niniejszego SZ oraz zawartą umową przez okres od dnia 01.11.2018 r. do dnia 31.03.2019 r. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 dni od daty zawiadomienia wykonawców o wyniku.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA
O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) stosownie do obowiązujących przepisów prawa są uprawnieni do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) spełniają warunki określone w niniejszej Specyfikacji,
3) złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
4) posiadają placówkę obsługi klientów położoną w miejscowości Opoczno, powiat opoczyński, woj. łódzkie.
Sposób oceny
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków stawianych oferentom na podstawie wymaganych dokumentów, złożonych przez oferenta, wg formuły ,,spelnia-nie spełnia".
VI. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY
1. wypełniony Formularz Oferty,(wzór: załącznik nr 1 do SZ),
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.-
o z odpisu lub zaświadczenia winno wynikać, kto i w jaki sposób jest uprawniony do reprezentacji wykonawcy- w przeciwnym razie należy dołączyć listę osób uprawnionych oraz wskazać sposób reprezentacji.
3. pełnomocnictwo- jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
Forma dokumentów i ich uzupełnianie
1. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę- pieczęć firmowa oraz podpis czytelny albo nieczytelny i pieczęć imienna. Zamawiający dopuszcza poświadczenie zgodności z oryginałem przez jedną z osób podpisujących formularz oferty. Powyższe wymagania dotyczą wszystkich dokumentów, których złożenie jest konieczne do oceny oferty.
2. W przypadku nie złożenia dokumentu lub złożenia dokumentu nie spełniającego wymagań lub zawierającego braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę (faksem) do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty doręczenia.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w niniejszym postępowaniu Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej (na piśmie) lub faksem na numer Zamawiającego 44 789-06-47. W przypadku zapytań co do treści Specyfikacji, Zamawiający udzieli odpowiedzi, jeśli zapytanie wpłynie nie później niż 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. Pisemna treść wyjaśnienia zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmian w treści Specyfikacji, w takiej sytuacji zmodyfikowana treść niezwłocznie zostanie ujawniona na stronie internetowej Zamawiającego.
VIII. WADIUM- nie wymagane.
IX. OFERTA
1. Termin związania oferta: 30 dni licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.
2. Opis sposobu przygotowania ofert: Oferta ma być sporządzona w języku polskim na papierze i powinna zawierać:
1) nazwę i dokładny adres oferenta wraz z numerem telefonu oraz numerem REGON i NIP,
2) oferowany koszt realizacji bonu ,,posiłku regeneracyjnego" oraz wysokość udzielonego upustu w stosunku do ceny nominalnej bonu,
3) oświadczenie o posiadaniu placówki handlowej, dysponującej wymaganym asortymentem, położonej na terenie miasta Opoczno, w województwie łódzkim,
4) oświadczenie dotyczące stałości warunków podanych w ofercie i związania ofertą w terminie wskazanym przez Zamawiającego a także oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ i uwzględnieniu w cenie ofertowej wszystkich elementów składających się na jej wysokość,
5) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji przez wykonawcę istotnych warunków umowy (projekt umowy), zawartych w załączniku nr 2 do SZ,
Powyższe dane oraz oświadczenia winny znaleźć się w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 SZ. Wykonawca obowiązany jest sporządzić ofertę w oparciu o podany wzór formularza. Jeżeli oferent przygotuje samodzielnie formularz, winien on zawierać dane odpowiadające danym z dołączonego wzoru formularza. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Do formularza oferty należy dołączyć wymagane dokumenty, oświadczenia. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy. Tak skompletowana całość stanowi ofertę podlegającą rozpatrzeniu.
W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymaganych przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały.
3. Oferty złożone po terminie składania ofert, tj. po dniu 15.10.2018 r. godz. 10.00 będą odesłane bez otwierania.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
5. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Kserokopia pełnomocnictwa musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.
6. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik podpisują na każdej stronie: druki formularzy, wszystkie załączniki (wymagane dokumenty, oświadczenia), miejsca, w których zostały naniesione zmiany.
UWAGA - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA!!!
Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, ze nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ,,NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, póz. 211 z późn. zm.)" i dołączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.
Kontakt:OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: Pani
Dorota Gorzeń, Alina Turlińska - Zapała, tel. ( 44) 754- 76- 11 w godzinach pracy - od 7.30 do 14.30.
Numer dokumentu:16/DTE/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: