Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14275729 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-10-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostawy produktów rybnych
Organizator:Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
Adres: ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Piotrków Trybunalski
Państwo: Polska
Telefon / fax:(0-44) 647-51-72 wew.111 Faks: (0-44) 647-09-98
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej 30 000,00 EURO netto
(bez podatku VAT)
prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim na:
,,Dostawy produktów rybnych do Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim"
(nazwa zamówienia)

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia są ,,Dostawy produktów rybnych do Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim" ul. Żwirki 5/7 w okresie od 21.11.2017 r. do 20.11.2018 r.
Kod CPV: 15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego zostały określone w załączniku nr 2 Wykaz ilościowy (Formularz cenowy) oraz w załączniku nr 3 Umowa.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Wymagania dotyczące oferty:
1) Termin składania ofert: do dnia 26.10.2017 r. do godziny 10:00.
2) Ofertę należy złożyć:
a) pisemnie, tj. przesłać pocztą na adres zamawiającego lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego:
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Żwirki 5/7
97-300 Piotrków Trybunalski
lub
b) elektronicznie, tj:
przesłać e-mailem (skan z podpisami) na adres: sekretariat@dompomocypiotrkow.pl
Termin składania:2017-10-26
Miejsce i termin realizacji:1) Termin wykonania: od dnia 21.11.2017 r. do dnia 20.11.2018 r.
Czas realizacji 12 miesięcy
Wymagania:2. Warunki udziału w postępowaniu:
2.1. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania zamawiającego określone w załączniku nr 2 - Wykaz ilościowy (Formularz cenowy) oraz w załączniku nr 3 - Umowa do niniejszego zapytania ofertowego.
2.2. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga złożenia wszystkich podpisanych załączników do zapytania ofertowego. W pkt. 6 załącznika nr 2 Wykaz ilościowy (Formularz cenowy) do niniejszego zapytania ofertowego zamawiający zaznaczył, że w przypadku zaoferowania najkorzystniejszej oferty oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych przez zamawiającego, tj. określonych w zapytaniu ofertowym, w formularzu ofertowym, w wykazie ilościowym (formularz cenowy), we wzorze umowy oraz terminie wskazanym przez zamawiającego.

3. Istotne warunki realizacji zamówienia:
1) Termin wykonania: od dnia 21.11.2017 r. do dnia 20.11.2018 r.
Czas realizacji 12 miesięcy
2) Terminy i warunki płatności:
Ustala się następujące dane do faktury zakupu, dotyczące Zamawiającego:
Nabywca: Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-27-98-771.
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Fakturę należy doręczyć na adres Odbiorcy: Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Termin płatności faktury 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto bankowe Dostawcy wskazane na fakturze. Faktura winna być dostarczona wraz z dostawą towaru. W przypadku błędnie wystawionej faktury Dostawca dostarczy prawidłowo wystawioną fakturę do siedziby Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu stwierdzenia wadliwości faktury.
3) Długość rękojmi / gwarancji:
Nie dotyczy.
4) Inne (należy wymienić jakie)
Nie dotyczy.

4. Możliwość dokonania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Nie

5. Zamówienia uzupełniające:
Nie

6. Kryteria oceny oferty i ich waga:
Cena brutto, waga 100% , sposób oceny: Minimalizacja

Sposób oceny ofert:
Łączna wartość brutto zawarta w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 stanowić będzie podstawę porównania ofert.
8. Załączniki do oferty:
a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b) wypełniony i podpisany Wykaz ilościowy (Formularz cenowy) - załącznik nr 2,
c) podpisany (wraz z pieczątką firmową) wzór umowy - załącznik nr 3.
Kontakt:9. Komórka wnioskująca, przeprowadzająca postępowanie:
Sekcja Gospodarcza
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Tomasz Sadowski
Nr telefonu/faks/e-mail:
Telefon: (0-44) 647-51-72 wew.111 Faks: (0-44) 647-09-98
E-mail: sekcjagospodarcza@dompomocypiotrkow.pl
Adres, nr pokoju:
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski, Parter, pokój nr 30
Kod CPV:15200000-0
Źródło: Internet i własne
Załączniki: