Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15863126 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-08-10
Przedmiot ogłoszenia:Dowóz i odwóz uczniów
Organizator:Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie
Adres: Krajno Pierwsze 153a, 26-008 Górno
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:(41) 302 - 30 - 03,
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU: Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie w roku szkolnym 2018/2019
Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie w roku szkolnym 2018/2019
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie w roku szkolnym 2018/2019. Przyjmuje się, że liczba dni nauki w roku szkolnym 2018/2019 i tym samym liczba dni wykonania usługi uczniów wynosi 180 dni. Poranny dowóz i popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.
Wykonawca ma zapewnić dowóz i odwóz wszystkich uczniów wskazanych przez Zamawiającego do Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie w roku szkolnym 2018/2019 na trasie dom - szkoła - dom samochodami o minimalnej łącznej ilości miejsc siedzących - 110. Uczniowie będą wsiadać i wysiadać na przystankach komunikacji publicznej w miejscowościach: Krajno Zagórze, Krajno Wymyślona, Krajno Łęki, Krajno Południowa, Krajno Parcele, Górno Parcele oraz Krajno Pogorzele. Przewidywana ilość dowożonych uczniów - 200 (Zamawiający dopuszcza zmianę ilości uczniów bez konieczności zwiększenia ilości kursów dziennych). Minimalna łączna ilość miejsc siedzących w pojazdach: 110 (Zamawiający dopuszcza wykonywanie dowozów i odwozów uczniów poprzez wielokrotność kursów tymi samymi pojazdami lecz nie mniej jak dwoma o wskazanej łącznej minimalnej ilości miejsc siedzących).
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 22.08.2018 do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie, z pieczęcią Oferenta oraz opatrzoną adnotacją:
OFERTA
Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie w roku szkolnym 2018/2019
Termin składania ofert 22.08.2018r. godz. 10:00
Nie otwierać przed 22.08.2018r. godz. 10:15
w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie, w gabinecie dyrektora
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert: 22.08.2018r. godz. 10:15 w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie.
Termin składania:2018-08-22
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: okres roku szkolnego 2018/2019 od 03.09.2018r. do 19.06.2019r.
Wymagania:Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Warunki udziału w postępowaniu
7.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
a) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania ofertowego,
b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
7.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)
7.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
f) została złożona przez wykluczonego Wykonawcę.
8. Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług: kierowcy wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do wykonywania czynności przydzielonych w zadaniu
c) Licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem o której mowa w art. 5 Ustawy o Transporcie Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1907 z późn. zm)
d) Wykaz środków transportu, którymi Wykonawca zamierza wykonywać usługę wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczalną liczbę miejsc jak również dopuszczenie pojazdów do przewozów w transporcie publicznym.
9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy bądź nie dostarczy wyżej wymienionych dokumentów wymaganych do podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Uwagi:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8.
Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria wyboru oferty
5.1 Oferent poda w ofercie cenę brutto za 1 dzień świadczenia usługi. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
5.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Wzór
Sposób oceny
Cena
(Cena minimalna / oferowana cena) * 100
100
6. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Załącznikami do niniejszego zaproszenia (na stronie Zamawiającego www.spkrajno.pl) są:
Załącznik nr 1. Wzór umowy
Załącznik nr 2. Formularz ofertowy
Kontakt:1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie
Krajno Pierwsze 153A, 26 - 008 Górno
NIP: 657-23-32-597, REGON: 001167311
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie Ewa Lach, spkrajno@onet.pl
tel. 694-530-120
Kod CPV:60112000-6
Źródło: Internet i własne
Załączniki: