Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24264944 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-24
Przedmiot ogłoszenia:Dowożenie uczniów
Organizator:Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach
Adres: Stryjki 2, 05-240 Tłuszcz
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. wołomiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 501-491-391
Opis:,Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach w roku 2023 (I-VI 2023 r. oraz IX-XII2023 r.)".
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach.
2) Szacunkowa liczba dni dowożenia od 02.01.2023 r. do 23.06.2023 r. oraz od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 185 dni.
3) Szacunkowa liczba kilometrów dowożenia wynosi 18 350 km (182 dni x 100 km oraz 3 dni x 50 km).
4) Zamawiający zastrzega sobie, że liczba dni i kilometrów może ulec zmianie w związku z organizacją pracy szkoły.
5) Trasa dowożenia i odwożenia uczniów wynosi ok. 100 km dziennie i przebiega:
a) Dowóz do szkoły na trasie:
Szkoła Stryjki - Dzięcioły - Łysobyki - Jaźwie - Grabów - Rudniki - Krawcowizna - Białki (2 kursy).
b) Odwiezienie dzieci ze szkoły na trasie:
Szkoła Stryjki - Dzięcioły - Łysobyki - Jaźwie - Grabów - Rudniki - Krawcowizna -Białki (2 kursy).
6) Dowożenie ma być zorganizowane w sposób umożliwiający punktualne rozpoczęcie zajęć w szkole.
7) W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby dowożonych uczniów.
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego rozkładu jazdy autobusu oraz rozszerzenia lub zmniejszenia tras wynikających ze zmiennego planu lekcji.
10) Dowożenie i odwożenie może odbywać się w innych godz.ch ustalonych i uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły.
Ił) Do realizacji przedmiotu zamówienia przewoźnik musi posiadać takie środki transportu, aby zapewnić uczniom miejsca siedzące zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12) Wykonawca zobowiązany jest do dowożenia uczniów pojazdami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi stosownie do charakteru świadczonych przewozów.
13) Wykonawca powinien posiadać autobus z co najmniej 56 miejscami siedzącymi z pasami bezpieczeństwa oznaczony z przodu i z tyłu tablicami z napisem ,,autobus szkolny".
14) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dzieciom opiekę podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania z autobusu przez osobę dorosłą inną niż kierowca.
Miejsce i termin składania ofert: 13. Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 05.12.2022 r. do godz. 10:00 w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach. Stryjki 2, 05-240 Tłuszcz.
Otwarcie ofert:2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.12.2022 r. o godz. 12;00.
Termin składania:2022-12-05
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2023 r. do 23.06.2023 oraz od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.
Wymagania:poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
4. Warunki, jakie musi spełniać oferent:
1) Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub dokument wydany na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat wykonywał usługę dowożenia uczniów do szkół przez okres co najmniej jednego roku szkolnego,
3) Wykonawca wykaże, iż dysponuje pojazdem z co najmniej 56 miejscami siedzących z pasami bezpieczeństwa, niezbędnym do wykonywania zamówienia.
5. Wymagane dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub dokument wydany na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3) Dokumenty potwierdzające doświadczenie (poświadczenia lub inne dokumenty) w wykonaniu usługi dowożenia uczniów do szkół przez okres co najmniej jednego roku szkolnego.
4) Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem (pojazdami).
5) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy i do zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych).
6. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (podpisem elektronicznym) przez osoby upoważnione (za wyjątkiem pełnomocnictwa, które należy załączyć na piśmie w formie oryginału lub w formie notarialnie poświadczonej kopii).
7. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem spełnienia warunków podmiotowych i przedmiotowych.
8. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. póz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: PrzeciwAgrUkraina11). Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 PrzeciwAgrUkrainaU. Do wykonawcy podlegającego w tym zakresie wykluczeniu stosuje się art. 7 ust. 3 PrzeciwAgrUkrainaU.
9. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania.
10. Kryteria oceny ofert: kryterium oceny ofert w przedmiotowym zapytaniu ofertowym jest najniższa cena brutto w złotych polskich.
12. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu oferty zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania), w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
Oferta do zapytania ofertowego nr 02/2022 dot. dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Stryjkach w roku 2023
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem spełnienia warunków podmiotowych i przedmiotowych.
14. Wybór najkorzystniejszej oferty: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą telefoniczną.
15. Informacje dodatkowe:
1) Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich.
2) Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy.
5) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą nie później niż w terminie związania ofertą.
6) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze koleją ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofer, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
Kontakt:11. Osoby prowadzące zamówienie (kontakt): dyrektor szkoły Ewelina Wojtyra
tel. 501-491-391
Numer dokumentu:02/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: