Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18161946 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-16
Przedmiot ogłoszenia:Druk i dostawa promocyjnych materiałów drukowanych - katalogów
Organizator:MEDEN-INMED Sp. z o.o
Adres: Wenedów 2, 75-847 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:mobile: 785 811 067
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Druk i dostawa promocyjnych materiałów drukowanych - katalogów
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Druk i dostawa promocyjnych materiałów drukowanych - katalogów
Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Druk 3 rodzajów katalogów i 2 rodzajów broszur na podstawie materiałów graficznych dostarczonych przez Zamawiającego według poniższej specyfikacji :
a) Katalogi
- Rozmiar broszury: A4 ( 210 mm x 297 mm )
- Rozmiar projektu: 216 mm x 303 mm ( wliczając 3 mm spadu )
- Zadruk: 4+4 pełnokolorowy dwustronny
- Gramatura okładki:170 gsm
- Okładka - rodzaj papieru: kreda mat + folia mat jednostronnie + lakier UV
- Gramatura środka: 170 gsm
- Środek - rodzaj papieru: kreda mat
- Wykończenie: oprawa zeszytowa
b) Broszury
- Rozmiar broszury: A4 ( 210 mm x 297 mm )
- Rozmiar projektu: 216 mm x 303 mm ( wliczając 3 mm spadu )
- Zadruk: 4+4 pełnokolorowy dwustronny
- Gramatura:170 gsm
- Rodzaj papieru: kreda mat
- Wykończenie: oprawa zeszytowa
2. Ilość sztuk
2.1. Katalogi
a) Katalog 1 - Liczba stron: 16 str. ( 4 str. okładka + 12 str. wewnętrznych ) - sztuk 300
b) Katalog 2 - Liczba stron: 20 str. ( 4 str. okładka + 16 str. wewnętrznych ) - sztuk 300
c) Katalog 3 - Liczba stron: 28 str. ( 4 str. okładka + 24 str. wewnętrznych ) - sztuk 500
2.2. Broszury
a) Broszura 1 - Liczba stron: 8 str. - sztuk 300
b) Broszura 2 - Liczba stron: 8 str. - sztuk 200
3. Dostarczenie katalogów do siedziby zamawiającego w tym zapewnienie odpowiedniego opakowania materiałów i zabezpieczenia przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
Cel zamówienia
Druk i dostawa promocyjnych materiałów drukowanych - katalogów
Przedmiot zamówienia
Druk i dostawa promocyjnych materiałów drukowanych - katalogów
Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Druk 3 rodzajów katalogów i 2 rodzajów broszur na podstawie materiałów graficznych dostarczonych przez Zamawiającego według poniższej specyfikacji :
a) Katalogi
- Rozmiar broszury: A4 ( 210 mm x 297 mm )
- Rozmiar projektu: 216 mm x 303 mm ( wliczając 3 mm spadu )
- Zadruk: 4+4 pełnokolorowy dwustronny
- Gramatura okładki:170 gsm
- Okładka - rodzaj papieru: kreda mat + folia mat jednostronnie + lakier UV
- Gramatura środka: 170 gsm
- Środek - rodzaj papieru: kreda mat
- Wykończenie: oprawa zeszytowa
b) Broszury
- Rozmiar broszury: A4 ( 210 mm x 297 mm )
- Rozmiar projektu: 216 mm x 303 mm ( wliczając 3 mm spadu )
- Zadruk: 4+4 pełnokolorowy dwustronny
- Gramatura:170 gsm
- Rodzaj papieru: kreda mat
- Wykończenie: oprawa zeszytowa
2. Ilość sztuk
2.1. Katalogi
a) Katalog 1 - Liczba stron: 16 str. ( 4 str. okładka + 12 str. wewnętrznych ) - sztuk 300
b) Katalog 2 - Liczba stron: 20 str. ( 4 str. okładka + 16 str. wewnętrznych ) - sztuk 300
c) Katalog 3 - Liczba stron: 28 str. ( 4 str. okładka + 24 str. wewnętrznych ) - sztuk 500
2.2. Broszury
a) Broszura 1 - Liczba stron: 8 str. - sztuk 300
b) Broszura 2 - Liczba stron: 8 str. - sztuk 200
3. Dostarczenie katalogów do siedziby zamawiającego w tym zapewnienie odpowiedniego opakowania materiałów i zabezpieczenia przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 24-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna zostać przesłana do dnia 24.10.2018 roku, do godz. 10.00, drogą elektroniczną na adres mailowy: s.milart@meden.com.pl
Termin składania:2019-10-24
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: Koszalin
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia 12.11.2019 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, co potwierdza poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk lub dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.)
Dodatkowe warunki
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem umieszczonym w Załączniku nr 1 do zapytania stanowiącym formularz ofertowy.
Warunki zmiany umowy
1. Po wyborze oferenta i upublicznieniu wyników wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej.
2. Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze pisemnego aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a. Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta,
c. Okoliczności siły wyższej,
d. Zmian regulacji prawnych w stosunku do rozwiązań obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, kosztorysów, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk lub dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.)
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium: Cena
Waga: 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:
- ocena zostanie wyrażona ilością punktów z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, która zostanie wyliczona według następującego Wzoru
C=Cn/Co x 100%
gdzie:
C - oznacza ilość punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta w ramach kryterium
Cn - oznacza najniższą cenę w PLN netto spośród ocenianych ofert
Co - oznacza cenę w PLN netto oferty ocenianej
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryterium i mieści się w budżecie, jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem umieszczonym w Załączniku nr 1 do zapytania stanowiącym formularz ofertowy.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"MEDEN-INMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Wenedów 2
75-847 Koszalin
zachodniopomorskie , Koszalin
Numer telefonu
94 347 10 40
Fax
94 347 10 41
NIP
6692255563
Tytuł projektu
Zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych Meden-Inmed Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży sprzętu medycznego.
Numer projektu
POIR.03.03.03-32-0011/17-00
Załączniki

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Sylwia Milart
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
mobile: 785 811 067
Kod CPV:79823000-9
Numer dokumentu:1212176, 14_GTB_KATALOGI_2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: