Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23485982 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-06-30
Przedmiot ogłoszenia:Drzwi stalowe przeciwpożarowe
Organizator:Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu
Adres: Ul. Topolowa 31a, 64-360 Zbąszyń
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. nowotomyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 68 3846 243, FAX:68 3846 243 wew. 24, tel. 502 376 236
E-mail:
Opis:Zamawiający prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000,00 zł brutto, w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 100:
- system otwierania - zewnątrz
- system zamykania - samoczynne
- klasa odporności - EI60
- szerokość skrzydła - 100 cm
- materiał - stal
- ilość zawiasów - 2 szt.
- zamek zasuwkowo - zapadkowy
- drzwi pełne, bez przeszklenia
Cena powinna obejmować koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę cenową należy złożyć na piśmie w terminie do dnia 7.07.2022 r. do godz. 11;00 w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych, Ul. Topolowa 31a, 64-360 Zbąszyń lub na adres mailowy: zuk@zuk.zbaszyn.pl
Termin składania:2022-07-07
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia: 31.07.2022 r.
Wymagania:3. Kryteria wyboru oferty przez Zamawiającego:
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: cena - waga 100 %
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeśli występuje,
b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
a. złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
8. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej ZUK Zbąszyń.
10. Podpisanie zamówienia:
Usługodawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadła! zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi po wystawieniu przez Wykonawcę faktury z odroczonym terminem płatności - 30 dni.
12. UWAGI
Zamawiający informuje, ze zapłata za zrealizowane zamówienie będzie na rachunek bankowy zgłoszony na tzw. Białej liście podatników VAT lub na jakikolwiek inny rachunek wskazany na Białej liście podatników VAT pod rygorem odmowy płatności.
Wykonawca wystawi fakturę VAT w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Zbąszyń, ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń, NIP 788-191-76-17 Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu, ul. Topolowa 3 la, 64-360 Zbąszyń
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Janusz Wiśniewski tel. 502 376 236
Numer dokumentu:DK.330.10.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: