Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26107615 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-03
Przedmiot ogłoszenia:Dzierżawa aparatu do hemofiltracji
Organizator:SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie
Adres: Mirowska 15, 42-200 Częstochowa
Województwo / powiat: śląskie, pow. Częstochowa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 34 370 21 28
E-mail:
Opis:Dzierżawa aparatu do hemofiltracji dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie"
2 Opis przedmiotu zamówienia:
Stanowi załącznik nr - 1.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie od: 03.11.2023 r do: 07.11.2023 r. do godz. 12:00.
2. W przypadku składania oferty w innej formie: oferty tylko w formie elektronicznej na adres sprzetmedyczny@zsm.czest.pl .
Termin składania:2023-11-07
Miejsce i termin realizacji:TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z opisem w pakiecie.
Miejsce wykonania zamówienia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital przy ulicy Mirowskiej 15.
Wymagania:Zamawiający dopuszcza /nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom*.
*zaznaczyć odpowiednio
KRYTERIA OCENY OFERT
Cena - 100%
Inne: podać i opisać wagi procentowe lub sposób przyznawania punktacji - nie dotyczy
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. W przypadku składanie oferty w formie papierowej ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć: ,,Oferta na zapytanie ofertowe ,,Dzierżawa aparatu do hemofiltracji dla Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie"
1. W przypadku składania oferty w innej formie - nie dotyczy
2. Do oferty należy dołączyć:
- pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
- inne dokumenty lub oświadczenia wymagane przez Zamawiającego:
- projekt umowy dzierżawy do konsultacji z Zamawiającym.
- do oferty należy dołączyć wyciąg z KRS lub CEIDG.
- oświadczenie o wpisie na białą listę podatników VAT.
- formularz oferty wraz z załącznikiem asortymentowo cenowym.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej/platformie zakupowej Zamawiającego oraz przesłana do Wykonawców.
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań do postępowania, które należy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sprzetmedyczny@zsm.czest.pl
Pytania można zadawać najpóźniej do dnia: 06.11.2023.r do godziny 10:00.
Pytania zadane po tym terminie nie uzyskają odpowiedzi.
Kontakt:Osobą/ami uprawnioną/ymi do udzielania informacji ze strony Zamawiającego jest/są:
Kierownik Działu Technicznego Krzysztof Cierpiał, Andrzej Tożyk, Kamil Gawron - tel. 34 370 21 28 e-mail: sprzetmedyczny@zsm.czest.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: