Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25188536 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-05-16
Przedmiot ogłoszenia:Jednorazowa dostawa opatrunków przylepnych
Organizator:Wojewódzki Szpital Zespolony
Adres: ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41/30-33-517
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Ul. Grunwaldzka 45 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na "Jednorazową dostawę opatrunków przylepnych do Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach".
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ,,Jednorazowa dostawa opatrunków przylepnych do Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określa formularz asortymentowo-cenowy -Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
Przez wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.)
Miejsce i termin składania ofert: X. Forma złożenia oferty:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej lub papierowej.
2. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres wioleta.strozyk@wszzkielce.pl w jednym z dostępnych formatach danych .pdf, .doc, .xls lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
4. Ofertę w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
SEKRETARIAT DYREKTORA Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Ul. Grunwaldzka 45 25-736 Kielce
z dopiskiem:
,,Jednorazowa dostawa opatrunków przylepnych do Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach". Znak sprawy: EZ/96/2023/WS
Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. Ofertę w postaci elektronicznej lub papierowej należy złożyć:
o do dnia 17.05.2023 r.
o do godz. 10:00.
Termin składania:2023-05-17
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia oraz termin płatności faktury
a) Jednorazowa dostawa do Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na koszt Wykonawcy do 3 dni kalendarzowych na podstawie zlecenia.
Wymagania:III. Wykaz wymaganych dokumentów, które razem stanowią kompletną ofertę
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
2. Podpisany formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert (opis przedmiotu zamówienia).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub innego właściwego rejestru w celu prowadzenia zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu urnowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wykazana do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
5. Materiały informacyjne, opisy/charakterystyki zaoferowanego produktu, w szczególności katalogi i/lub foldery/ulotki informacyjne, instrukcje obsługi/stosowania w języku polskim - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).
Wszystkie złożone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język
polski.
b) Zamawiający płatność regulował będzie przelewem po otrzymaniu oryginału faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych.
V. Wymagania dotyczące ceny
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie przedstawionych kryteriów: Cena -100 % Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.
VII. Faktury elektroniczne
Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. ,,o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym" (Dz. U. 2020 poz. 1666) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do przedmiotowego zamówienia.
IX. Inne
Zamawiający zastrzega sobie, że :
1. Oferty nie podpisane jak również oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zaproszenia do składania ofert bez podania przyczyny.
Uwagi:VI. ROPO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001580, numer NIP: 959-129-12-92, REGON: 000289785
- obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni p. Arkadiusz Milner, tel.: 41 3671 354, e-mail.: iod@wszzkielce.pl- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego EZ/84/2023/WS
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę o dostępie do informacji publicznych (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. 2018 poz.1330 t.j.)
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:VIII. Osoby upoważnione do kontaktu
Dział Zamówień Publicznych Wioleta Stróżyk tel. 41/30-33-517
email: wioleta.strozyk@wszzkielce.pl
Numer dokumentu:EZ/96/2023/WS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: