Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20243736 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-11-19
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa ochrona obiektów
Organizator:Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o
Adres: ul. Oleska 64, 45-222 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 77 443 55 00
Opis:WODOCIĄGI I KANALIZACJA W OPOLU SP. Z o.o.
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:
1, Kompleksowa ochrona obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z
o.o.:
a) Ochrona fizyczna obiektów Spółki,
b) Monitorowanie obiektów Spółki przez stację monitorowania
alarmowego (SMA).
2. Obsługa serwisowa i konserwacja zainstalowanych w Spółce systemów
dozoru elektronicznego oraz zakładowego systemu monitoringu
telewizyjnego.
1, Przedmiotem zamówienia jest:
1) Kompleksowa ochrona obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
w skład której wchodzi:
o Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia na obiektach zakładowych, zgodnie
z ,,Planem Ochrony Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.",
o Monitorowanie obiektów Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. przez stację
monitorowania SMA,
2) Obsługa serwisowa i konserwacja wskazanych przez Zamawiającego zainstalowanych w
obiektach, budynkach i pomieszczeniach Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z
o.o. systemów monitoringu elektronicznego i telewizyjnego;
3) Opracowanie wyciągów z ,,Planu Ochrony obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu
Sp. z o.o." - dla posterunków ochrony.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Termin złożenia ofert -- 04.12.2020 r. o godz. 11:00.
9. Miejsce złożenia ofert - Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., Ul. Oleska 64,
bud. Opolanka 2 -- Dział Przetargów i Umów - pokój nr 12,13 od godz. 7.00-15.00.
Otwarcie ofert:2. Otwarcie ofert nastąpi dnia - 04.12.2020 r. o godz. 11:15. 10. Miejsce otwarcia ofert - Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., Ul. Oleska 64, bud. Opolanka 2 - Dział Przetargów i Umów - pokój nr 12.
Termin składania:2020-12-04
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.
Wadium:24.000,00 zł.
Wymagania:4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawca, którzy:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
1.1 spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (zwanej dalej u.p.z.p):
1) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 u.p.z.p. (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14,
jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d);
2) Prowadzą działalność gospodarczą polegającą na ochronie mienia i osób oraz
posiada odpowiednią koncesję na prowadzenie takiej działalności, wydaną przez
właściwe Ministerstwo.
3) Posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) na kwotę
min. 3.000.000,00 zł, a w przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej, przed
terminem zakończenia umowy o ochronę przedłożą nową polisę, aż do zakończenia
usługi.
4) Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie - min. 3
zadania dotyczące ochrony fizycznej i technicznej budynków, osób i mienia, a ochrona
dotyczyła obiektów użyteczności publicznej, a w szczególności takich jak obiekty
samorządowe, komunalne, wodociągi i kanalizacja, obiekty przeznaczone na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, szkolnictwa wyższego,
opieki zdrowotnej oraz innych ogólnodostępnych obiektów przeznaczonych do
wykonywania podobnych funkcji w tym także budynków biurowych i socjalnych, o
wartości zadania nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto i czasie wykonywania co
najmniej 12 miesięcy, w tym co najmniej 2 zadania dotyczące ochrony obiektów
podlegających obowiązkowej ochronie, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia
22.08.1997 r. ze zm., o ochronie osób i mienia.
5) Dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, mianowicie:
a) dysponuje co najmniej 18 osobami nie mającymi statusu osoby niepełnosprawnej,
które:
- są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z
ustawą z dnia 22.07.1997r., ze zm. o ochronie osób i mienia,
- posiadają licencję pracownika ochrony fizycznej co najmniej I stopnia,
- posiadają legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni lub posługiwania się
paralizatorem
- posiadają poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą ,,ZASTRZEŻONE"
b) dysponują co najmniej 2 osobami przeznaczonymi do przeprowadzenia kontroli nie
mającymi statusu osoby niepełnosprawnej, które:
- są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z
ustawą z dnia 22.07.1997r., ze zm. o ochronie osób i mienia,
- posiadają licencję pracownika ochrony fizycznej co najmniej 1 stopnia,
- posiadają legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni lub posługiwania się
paralizatorem
- posiadają poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą ,,ZASTRZEŻONE"
c) posiadają własnego pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
d) dysponują minimum 4 osobami (instalatorzy i dozór ) wpisanymi na listę
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z
dnia 22.07.1997r., o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 1997r, nr 114, póz. 740 z zm.)
i posiadającymi poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dopuszczenia do
informacji niejawnych o klauzuli tajności ,,zastrzeżone".
6) Dysponują co najmniej następującym potencjałem technicznym:
a) min. 1 specjalistyczny samochód do konwojowania osób i pieniędzy,
b) min. 2 samochody na wyposażeniu grupy interwencyjnej z
zamontowanymi urządzeniami typu GPS w celu szybkiej lokalizacji
obiektów w terenie,
c) własny system łączności bezprzewodowej w relacji stały posterunek
ochrony - patrol,'
d) stację monitorowania i alarmowania SMA, która będzie obejmować
swym oddziaływaniem wszystkie obiekty Spółki,
e) dysponują własnym systemem napadowym dla pracowników
ochrony;
f) dysponują i przeznaczą w związku z ochroną obiektów
Zamawiającego następujące rodzaje i ilości broni, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 października 201 lr. w sprawie zasad uzbrojenia
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków
przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji - broń
palna krótka - 5 sztuk.
5. Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony
internetowej Zamawiającego www.wikopole.com.pl
6. Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w Dziale
Przetargów i Umów- bud. Opolanka 2, pokój 12,13.
7. Formularz można odebrać osobiście, lub pocztą - na pisemną prośbę Wykonawcy.
8. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
l.p. Kryterium wyboru Liczba punktów
1. Cena ofertowa 80
2. Doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu ochrony obiektów i obsługi systemów alarmowych i CCTV 20
11. Termin związania ofertą - 30 dni.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
14. Wadium wynosi: 24.000,00 zł.
Numer dokumentu:EP-251-9-5/20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: