Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-08-23
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa organizacja dwudniowej wizyty studyjnej
Organizator:SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Adres: Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:89 5219530, 895219500 Fax 895219509
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Kompleksowa organizacja dwudniowej wizyty studyjnej dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych do woj. warmińsko-mazurskiego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wizyty studyjnej realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pozakonkursowego ,,Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach" Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.
Cel zamówienia
Głównym celem wyjazdu studyjnego jest wymiana informacji oraz poznanie dobrych praktyk w woj. warmińsko-mazurskim w zakresie:
1) funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych, ZAZ, WTZ, CIS, KIS;
2) tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych przy podmiotach reintegracyjnych;
3) aktywizacji zawodowej uczestników podmiotów reintegracyjnych;
4) współpracy podmiotów reintegracyjnych z przedsiębiorcami;
szczególnie poprzez:
prezentację działań podmiotów, spotkania z kadrą podmiotów reintegracyjnych, wizyty w podmiotach ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.
Przedmiot zamówienia
Organizacja wyjazdu obejmuje kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie wyjazdu, między innymi:
1) opracowanie programu wyjazdu studyjnego zgodnie z SOPZ;
2) zorganizowanie spotkań wskazanych w programie i poniesienie kosztów z tym związanych;
3) zapewnienie wyżywienia dla uczestników: 2 obiady, 1 kolacja, 1 śniadanie - mile widziany w podmiotach ekonomii społecznej (np. w formie cateringu zrealizowanego przez spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej), 4 przerwy kawowe;
4) zapewnienie noclegu zgodnie z SOPZ;
5) transport - zapewnienie dojazdu z i do Olsztyna oraz zapewnienie transportu podczas trwania wizyty (autokar / bus min. 28 miejsc do dyspozycji grupy cały okres trwania wizyty);
6) ubezpieczenie każdego z uczestników;
7) zapewnienie koordynatora wyjazdu ze strony wykonawcy, tj. osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym od dnia podpisania umowy na realizację usługi do ostatecznego rozliczenia umowy oraz za koordynację wyjazdu włącznie z wzięciem w niej udziału, niezależnie od osób prowadzących spotkania w trakcie trwania wyjazdu;
8) sporządzenie z wizyty studyjnej dokumentacji zdjęciowej i dostarczenie Zamawiającemu.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 02-09-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w formie elektronicznej.
Termin składania:2018-09-02
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie zostanie zrealizowane w dniach 4 - 5.10.2018 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Potencjał techniczny
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie wykonawcy.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
4. Szczegółowy program wizyty.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Cena - znaczenie kryterium - 60 %
2) Organizacja przebiegu wizyty studyjnej -20% .
3) Aspekt społeczny - 20%
1. Sposób oceny oferty:
1) Cena - 60%:
Punkty w tym kryterium obliczone zostaną według wzoru:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów = ----------------------------------------------------------------------- x 60
cena brutto badanej oferty
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku, maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać - 60.
2) Organizacja przebiegu wizyty studyjnej - 20%:
W kryterium ,,organizacja przebiegu wizyty studyjnej" oceniane będzie: liczba PES do odwiedzenia, zapewnienie odpowiedniej liczby posiłków w PES - zgodnie z oświadczeniem złożony zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia - załącznik 2A:
- za zapewnienie przynajmniej dwóch posiłków (obiad / kolacja) w PES* - 10 pkt
- za zaoferowanie co najmniej 1 wizyty w PES* ponad wymagane minimum, tj. więcej niż 5 wizyty w PES -10 pkt
3) Aspekt społeczny* - 20%
W kryterium ,,aspekt społeczny" będzie oceniane przeprowadzenie organizacji kompleksowej wizyty studyjnej przez podmiot ekonomii społecznej. Definicja PES wskazana poniżej, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
PES - podmioty ekonomii społecznej"
1. Przedsiębiorstwo społecznej, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn.zm.).
2. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
- CIS i KIS;
- ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn.zm.).
3. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817,
z późn. zm.), lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%.
4. spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz.1560, z późn.zm.
2. Suma punktów za wszystkie kryteria stanowić będzie ogólną liczbę punktów, jaką uzyskała oferta danego Wykonawcy.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Adres
Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
warmińsko-mazurskie , Olsztyn
Numer telefonu
895219500
Fax
895219509
NIP
7392965551
Tytuł projektu
"Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach"
Numer projektu
RPWM.11.03.02-28-0001/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Przemysław Zieliński
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
89 5219530
Kod CPV:63500000-4
Numer dokumentu:1132834
Źródło: Internet i własne
Załączniki: