Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-08-28
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa usługa napraw i konserwacji
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Kompleksowa usługa napraw i konserwacji w obiektac nieenergetycznych ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 06.09.2018r. godz. 12:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pokój 58a data 06.09.2018r. godz. 12:30
Termin składania:2018-09-06
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: 31.09.2019r
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy którzy spełniają wymagania określone w Warunkach Zamówienia
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 0 wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia z wagą 100%
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Monika Nowicka, w godz. 8:00-14:00, adres email: monika.nowicka@energa.pl
Numer dokumentu:ZP/4655/909AD/2018/1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: