Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-29
Przedmiot ogłoszenia:,,Konserwacja i bieżące naprawy instalacji słaboprądowych"
Organizator:Główny Instytut Górnictwa
Adres: plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 32-259-2000 Fax: 32-259-6533
E-mail:
Opis:,,Konserwacja i bieżące naprawy instalacji słaboprądowych".
II. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia jest konserwacja i bieżąca naprawa systemów:
1. kamer przemysłowych wraz z szlabanami - 1 raz w miesiącu.
2. systemów alarmowych - 1 raz na kwartał.
zainstalowanych w GIG Katowice oraz na terenie Kopalni Doświadczalnej ,,Barbara" w Mikołowie. Szczegółowy opis poszczególnych zakresów prac, wraz z ilościowym zestawieniem urządzeń, stanowi załącznik nr 2 i 3.
Zapytanie składa się z dwóch części i Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych
- na każdą część należy złożyć osobną ofertę.
Miejsce i termin składania ofert: VIII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 07.06.2019 r. do godz. 11.00.
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1, pok nr 11 bud ,,B"
40-166 Katowice,
fax: 32 258 5997;
mail: z.grzyska@gig.eu
Termin składania:2019-06-07
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji
01.07.2019 - 30.06.2020
IX Termin wykonania zadania:

1. 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wymagania:V. Wymagania dotyczące Wykonawców i ofert:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców posiadania doświadczenia zawodowego, udokumentowanego co najmniej jedną referencją, potwierdzającą należyte wykonanie usługi w zakresie składanej oferty, nie starszej niż 3 lata oraz niekaralności.
2. Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.
3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1.
VI. Warunki płatności :
Płatność na podstawie faktury VAT, wystawionej po przeglądzie potwierdzonym protokołem odbioru.
Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

VII. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Wybór ofert dokonywany będzie w oparciu o ocenę następujących kryteriów:
I. Cena za 1 miesiąc/kwartał obsługi instalacji - 80%
II. Cena za materiały - 10%
III. Cena (stawka) roboczogodziny - 10%

I. Sposób obliczania ceny za 1 miesiąc/kwartał obsługi instalacji - waga 80%
CN
---------------------- x 100 x 80% =.............. punktów
CO
wyjaśnienie:
CN - cena oferty najniższej
CO - cena oferty analizowanej
II. Sposób obliczania ceny za materiały - waga 10%

Cenę brutto za materiały należy obliczyć na podstawie tabeli Kosztorys cenowy materiałów (załącznik nr 4-5)

CN
---------------------- x 100 x 10% =.............. punktów
CO

gdzie:

CN - cena oferty najniższej
CO - cena oferty analizowanej

III. Sposób obliczania ceny za (stawkę) roboczogodziny - waga 10%

CN
---------------------- x 100 x 10% =.............. punktów
CO

gdzie:

CN - cena oferty najniższej
CO - cena oferty analizowanej

Cenę (stawkę) roboczogodziny brutto - należy obliczyć w następujący sposób:

CRG = CRGN x (1 + KP) x (1 + Z) :
CRG cena (stawka) roboczogodziny z narzutami - bez podatku VAT
CRGN cena roboczogodziny bez narzutów
KP - koszty pośrednie (%)
Z - zysk (%)

1. Ceny jednostkowe na materiały oraz ceny za usługi określone przez Wykonawcę obowiązywać będą przez okres ważności umowy.
2. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
3. Jeżeli nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty z uwagi, iż zostaną złożone oferty które uzyskają taką samą ilość punktów, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną za 1 miesiąc obsługi.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
Kontakt:IV. Osoba do kontaktów z oferentami :
Zbigniew Grzyśka - tel. 032/ 259-22-27 tel. kom. 507 090 379.
mail: z.grzyska@gig.eu
Źródło: Internet i własne
Załączniki: