Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21088768 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-04-19
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych
Organizator:Gmina Daleszyce
Adres: Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 317-16-94 wew. 105 i 109
E-mail:
Opis:zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
,,Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Daleszyce w roku 2021"
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych w ramach zabezpieczonych środków z funduszu sołeckiego na rok 2021 w następujących miejscowościach: Brzechów, Komórki, Niestachów, Trzemosna. Istnieje również możliwość zwiększenia zakresu zadania w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.
W ramach prowadzonych prac do Wykonawcy należeć będzie, wyczyszczenie, odmulenie i rozplantowanie ziemi wzdłuż rowu (opcjonalnie), a także w razie konieczności usunięcie i wykarczowanie drzew oraz krzewów znajdujących się w czyszczonym rowie i na jego obrzeżach, po ich wcześniejszym uzgodnieniu (np. z właścicielem działki lub sołtysem, radnym, przedstawicielem Urzędu). Teren po karczowaniu należy uporządkować zgodnie z zaleceniami wskazanymi podczas wizji terenowej.
Oferty należy złożyć po przeprowadzeniu oględzin n/w rowów, celem zapoznania się z warunkami występującymi w terenie.
Powyższe prace prowadzone będą w następujących miejscowościach:
1. Brzechów - od działki ewid. nr 10/7 w kierunku wschodnim.
2. Komórki - od działki ewid. nr 296 w kierunku dz. ewid. nr 311
3. Niestachów - ciek wodny o nr ewid. 327 - kontynuacja z roku ubiegłego.
4. Trzemosna - rów melioracyjny o nr ewid. 351, od drogi powiatowej dz. nr ewid. 352 w kierunku miejscowości Słopiec.
Z uwagi na brak rozstrzygnięcia cenowego za metr bieżący, nie jest możliwe dokładne wskazanie długość konserwowanych rowów. Odcinki, na których będą wykonywane prace uzależnione są od kwoty wyłonionej w postępowaniu oraz od zabezpieczonych środków z funduszu sołeckiego w danej miejscowości.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce,
ul. Sienkiewicza 11, sekretariat - pokój 2 osobiście, pocztą, przesłać faksem na nr (041) 317-16-93 oraz za pomocą e-mail na adres gmina@daleszyce.pl w terminie do dnia 26.04.2021r. do godz. 12:00.
Oferty składane w formie papierowej winny być zaadresowane do zamawiającego, opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
,,Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Daleszyce w roku 2021"
W przypadku wyłonienia wykonawcy, który złożył ofertę faxem lub za pomocą korespondencji elektronicznej, powinna być ona potwierdzona formą pisemną, najpóźniej do dnia podpisania umowy.
Oferta winna być sporządzona na ,,Formularzu oferty cenowej" - druk do pobrania na stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl/
Otwarcie ofert:Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia składnia ofert. b) Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
Termin składania:2021-04-26
Wymagania:Wymagania dotyczące:
terminu wykonania: 30.08.2021r.
terminu płatności: 30 dni od złożonej faktury w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce
realizacja zamówienia: zgodnie z pkt 1 zaproszenia
3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy, posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz czasem do realizacji zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia, posiadają niezbędne i wymagane Prawem uprawnienia, do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryteria oceny ofert stanowi cena i termin wykonania.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń/ stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana za pomocą korespondencji elektronicznej e-mail lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email: iod@abi-net.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami o archiwach.
6) Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7) Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8) W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10) Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11) W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).
Kontakt:Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11 lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 wew. 105 i 109. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Andrzej Piwoński, Cecylia Zagdan.
Numer dokumentu:GMR.6324.2.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: