Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-04
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja oświetlenia ulicznego
Organizator:Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
Adres: ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:(85) 713-13-40, (85) 713-13-49
E-mail:
Opis:2. Przedmiot Zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie:
1. Świadczenia usługi polegającej na wykonywaniu konserwacji i utrzymaniu w stałej sprawności sieci oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka w 2018 roku z wyłączeniem zmodernizowanego oświetlenia ulicznego i parkowego w liczbie 1374 szt. opraw LED wraz z wysięgnikami (1195 szt.) oraz 48 szt. szaf pomiarowo - sterowniczych. Użyte podczas modernizacji materiały, urządzenia, układy sterująco-zasilające, oprawy i wysięgniki wraz z przewodami w wysięgnikach zasilających oprawy od bezpiecznika na słupie energetycznym, objęte są gwarancją Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wady któregokolwiek z ww. elementów, należy powiadomić o tym fakcie niezwłocznie Zamawiającego, z podaniem miejsca wystąpienia awarii wraz z jej ogólnym opisem, celem przekazania informacji gwarantowi. Linie zasilające nie są objęte gwarancją i podlegają usłudze serwisowej.
Z wyłączeniem ww. zmodernizowanych elementów, usługa obejmuje konserwację i utrzymanie 169 szt. opraw wraz z wysięgnikami (309 szt.) oraz 2 szt. szaf pomiarowo-sterowniczych.
Szczegółowy zakres konserwacji oświetlenia obejmuje:
1) wymianę niesprawnych źródeł światła,
2) wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,
3) mycie opraw w niezbędnym zakresie (na zlecenie Zamawiającego),
4) wymiana uszczelek,
5) prostowanie przekrzywionych opraw oraz ustawianie wysięgników do prawidłowej pozycji,
6) wymianę dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych,
7) wymianę przewodów w latarniach,
8) wymianę tabliczek słupowych,
9) wymianę uszkodzonych wkładek topikowych,
10) wymianę uszkodzonych główek bezpiecznikowych,
11) wymianę podstaw bezpiecznikowych,
12) wymianę i dokręcanie zacisków prądowych,
13) lokalizację uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej i naprawa sieci,
14) wymianę uszkodzonych odcinków przewodów napowietrznej linii oświetleniowej,
15) czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych,
16) wymiana i uzupełnienie zamknięć słupowych (drzwiczek),
17) wymianę opasek zabezpieczających zamknięcia słupowe,
18) wymianę wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych, w stacjach i w obwodach oświetlenia drogowego,
19) wymianę przewodów w tablicach oświetleniowych,
20) wymianę listew zaciskowych,
21) wymianę przekaźników zmierzchowych,
22) wymianę styczników w tablicach oświetleniowych,
23) wymianę zegarów sterujących oświetleniem,
24) regulację zegarów i przekaźników zmierzchowych, wymianę fotokomórek,
25) prowadzenie oględzin i miesięcznych przeglądów oświetlenia ulicznego,
26) prowadzenie pomiarów i prób oświetlenia drogowego,
27) usuwanie zwarć na liniach napowietrznych i kablowych,
28) naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszanej w tym uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych,
29) przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego (ze zwrotną informacja o termie usunięcia awarii),
30) Zdjęcie i podwieszenie na istniejących słupach energetycznych ozdób świątecznych (ok. 40 sztuk, zdjęcie ozdób do dnia 2 lutego 2018 r, podwieszenie do dnia 5 grudnia 2018 r),
2. Konserwację oświetlenia drogowego prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkach ustalonych umową.
3. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do podpisania i przestrzegania Instrukcji Współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego"
4. Konserwujący zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia drogowego, zapisów prac konserwacyjnych i zgłoszeń awarii.
5. Przez konserwację oświetlenia ulicznego należy też rozumieć prace polegające na usuwaniu awarii związanych z:
1) brakiem zasilania układu pomiarowego zasilającego obwody pomiarowe,
2) brakiem zasilania poszczególnych obwodów,
3) uszkodzeniem i zniszczeniem urządzeń sterujących,
4) uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń zasilających,
5) zniszczeniem słupów oświetleniowych,
6) zniszczeniem linii oświetleniowych,
7) wymianą niesprawnych lub uzupełnienie brakujących opraw sodowych (oprawy sodowe polegają wymianie na oprawy LED - Wykonawca zapewnia ich wymianę w ilości do 3 szt.),
8) Podcięcie gałęzi nad linią oświetleniową lub oprawami (w miarę potrzeb).
ó.Prace związane z konserwacją oświetlenia ulicznego Wykonawca wykonuje z materiałów własnych.
7.Wykonawca przystąpi do:
1) usuwania awarii obwodu zasilającego w dniu zgłoszenia przez Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego,
2) naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego ( w szczególności źródeł światła wymiany uszkodzonych układów zapłonowych) w ciągu 72 godzin od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
8.W przypadku powstania zagrożeń dla zdrowia i życia w wyniku zaniedbań i uchybień w konserwacji sieci oświetleniowej, odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Ilość punktów oświetlenia drogowego objętych konserwacją - 1543.
9. Zamawiający w ramach konserwacji może zlecić inne prace na sieci oświetleniowej nie wyszczególnione w zapytaniu ofertowym (po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą).
Zapytanie ofertowe - konserwacja oświetlenia ulicznego
2. Przedmiot Zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie:
1. Świadczenia usługi polegającej na wykonywaniu konserwacji i utrzymaniu w stałej sprawności sieci oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka w 2018 roku z wyłączeniem zmodernizowanego oświetlenia ulicznego i parkowego w liczbie 1374 szt. opraw LED wraz z wysięgnikami (1195 szt.) oraz 48 szt. szaf pomiarowo - sterowniczych. Użyte podczas modernizacji materiały, urządzenia, układy sterująco-zasilające, oprawy i wysięgniki wraz z przewodami w wysięgnikach zasilających oprawy od bezpiecznika na słupie energetycznym, objęte są gwarancją Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wady któregokolwiek z ww. elementów, należy powiadomić o tym fakcie niezwłocznie Zamawiającego, z podaniem miejsca wystąpienia awarii wraz z jej ogólnym opisem, celem przekazania informacji gwarantowi. Linie zasilające nie są objęte gwarancją i podlegają usłudze serwisowej.
Z wyłączeniem ww. zmodernizowanych elementów, usługa obejmuje konserwację i utrzymanie 169 szt. opraw wraz z wysięgnikami (309 szt.) oraz 2 szt. szaf pomiarowo-sterowniczych.
Szczegółowy zakres konserwacji oświetlenia obejmuje:
1) wymianę niesprawnych źródeł światła,
2) wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,
3) mycie opraw w niezbędnym zakresie (na zlecenie Zamawiającego),
4) wymiana uszczelek,
5) prostowanie przekrzywionych opraw oraz ustawianie wysięgników do prawidłowej pozycji,
6) wymianę dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych,
7) wymianę przewodów w latarniach,
8) wymianę tabliczek słupowych,
9) wymianę uszkodzonych wkładek topikowych,
10) wymianę uszkodzonych główek bezpiecznikowych,
11) wymianę podstaw bezpiecznikowych,
12) wymianę i dokręcanie zacisków prądowych,
13) lokalizację uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej i naprawa sieci,
14) wymianę uszkodzonych odcinków przewodów napowietrznej linii oświetleniowej,
15) czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych,
16) wymiana i uzupełnienie zamknięć słupowych (drzwiczek),
17) wymianę opasek zabezpieczających zamknięcia słupowe,
18) wymianę wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych, w stacjach i w obwodach oświetlenia drogowego,
19) wymianę przewodów w tablicach oświetleniowych,
20) wymianę listew zaciskowych,
21) wymianę przekaźników zmierzchowych,
22) wymianę styczników w tablicach oświetleniowych,
23) wymianę zegarów sterujących oświetleniem,
24) regulację zegarów i przekaźników zmierzchowych, wymianę fotokomórek,
25) prowadzenie oględzin i miesięcznych przeglądów oświetlenia ulicznego,
26) prowadzenie pomiarów i prób oświetlenia drogowego,
27) usuwanie zwarć na liniach napowietrznych i kablowych,
28) naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszanej w tym uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych,
29) przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego (ze zwrotną informacja o termie usunięcia awarii),
30) Zdjęcie i podwieszenie na istniejących słupach energetycznych ozdób świątecznych (ok. 40 sztuk, zdjęcie ozdób do dnia 2 lutego 2018 r, podwieszenie do dnia 5 grudnia 2018 r),
2. Konserwację oświetlenia drogowego prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkach ustalonych umową.
3. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do podpisania i przestrzegania Instrukcji Współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego"
4. Konserwujący zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia drogowego, zapisów prac konserwacyjnych i zgłoszeń awarii.
5. Przez konserwację oświetlenia ulicznego należy też rozumieć prace polegające na usuwaniu awarii związanych z:
1) brakiem zasilania układu pomiarowego zasilającego obwody pomiarowe,
2) brakiem zasilania poszczególnych obwodów,
3) uszkodzeniem i zniszczeniem urządzeń sterujących,
4) uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń zasilających,
5) zniszczeniem słupów oświetleniowych,
6) zniszczeniem linii oświetleniowych,
7) wymianą niesprawnych lub uzupełnienie brakujących opraw sodowych (oprawy sodowe polegają wymianie na oprawy LED - Wykonawca zapewnia ich wymianę w ilości do 3 szt.),
8) Podcięcie gałęzi nad linią oświetleniową lub oprawami (w miarę potrzeb).
ó.Prace związane z konserwacją oświetlenia ulicznego Wykonawca wykonuje z materiałów własnych.
7.Wykonawca przystąpi do:
1) usuwania awarii obwodu zasilającego w dniu zgłoszenia przez Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego,
2) naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego ( w szczególności źródeł światła wymiany uszkodzonych układów zapłonowych) w ciągu 72 godzin od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
8.W przypadku powstania zagrożeń dla zdrowia i życia w wyniku zaniedbań i uchybień w konserwacji sieci oświetleniowej, odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Ilość punktów oświetlenia drogowego objętych konserwacją - 1543.
9. Zamawiający w ramach konserwacji może zlecić inne prace na sieci oświetleniowej nie wyszczególnione w zapytaniu ofertowym (po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą).
Miejsce i termin składania ofert: 14. Termin i miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, pok. Nr 101 (Kancelaria), do godz. 11.00 w dniu 08.01.2018 r.
Termin składania:2018-01-08
Miejsce i termin realizacji:10. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r
11. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena. Wymaga się podania miesięcznej ceny ryczałtowej brutto.
12. Wykonawca winien spełniać następujące warunki.
- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności:
- dysponować podnośnikiem koszowym, przystosowanym do pracy pod napięciem (PPN),
- dysponować minimum 2 osobami z uprawnieniami PPN do lkV na stanowisku dozoru z uprawnieniami SEP ,,E" i ,,D",
- dysponować minimum 2 osobami z uprawnieniami do pracy pod napięciem PPN do lkV na stanowisku eksploatacji wraz z uprawnieniami SEP ,,E".
13.Warunki płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku. 14. Termin i miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, pok. Nr 101 (Kancelaria), do godz. 11.00 w dniu 08.01.2018 r.
10. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.
Wymagania:11. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena. Wymaga się podania miesięcznej ceny ryczałtowej brutto.
12. Wykonawca winien spełniać następujące warunki.
- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności:
- dysponować podnośnikiem koszowym, przystosowanym do pracy pod napięciem (PPN),
- dysponować minimum 2 osobami z uprawnieniami PPN do lkV na stanowisku dozoru z uprawnieniami SEP ,,E" i ,,D",
- dysponować minimum 2 osobami z uprawnieniami do pracy pod napięciem PPN do lkV na stanowisku eksploatacji wraz z uprawnieniami SEP ,,E".
13.Warunki płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: