Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-04-25
Przedmiot ogłoszenia:Koszenie sołeckich terenów zieleni
Organizator:GMINA PIECKI
Adres: ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: (89) 742 20 29, Fax: (89) 742 20 65
E-mail:
Opis:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje usług:
,,Koszenie sołeckich terenów zieleni - 2024 rok"
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi koszenia sołeckich terenów zieleni.
3.2 Zakres zamówienia
Zamówienie obejmuje:
a) koszenie sołeckich terenów zieleni w miejscowościach:
- Brejdyny;
- Cierzpięty;
- Dłużec;
- Dobry Lasek;
- Gant;
- Głogno;
- Goleń;
- Krutyń;
- Krutyński Piecek;
- Lipowo;
- Nowe Kiełbonki;
- Piecki;
- Prusinowo;
- Zyzdrojowy Piecek.
Szczegółowy wykaz działek, ich powierzchnia oraz częstotliwość koszenia wskazane są w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. Częstotliwość koszenia może ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
3.3. Szczególne wymagania i wytyczne dla Wykonawcy.
1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji usługi.
2) Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz obowiązującymi przepisami.
3) Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostaną ujęte w projekcie umowy, stanowiącym zał. 3 do zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 12.1. Oferty (lub zmiany) winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (pok. nr 7) Urzędu Gminy Piecki lub przesłane pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) - do dnia 06.05.2024 r. do godz. 10:00
12.2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
Otwarcie ofert:12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Piecki, Ul. Zwycięstwa 34 pok. nr 2 w obecności Wykonawców, którzy przybędą na sesję otwarcia ofert 12.4. Otwarcie ofert jest jawne. 12.5. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 12.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 12.7. Z sesji otwarcia ofert Zamawiający sporządzi informację, a następnie prześle ją dla Wykonawców którzy złożyli ofertę.
Termin składania:2024-05-06
Miejsce i termin realizacji:5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja przedmiotu zamówienia; w terminie od 09.05.2024 r. do 30.09.2024 r.
Wymagania:2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Tryb udzjelenia zamówienia - przetarg nieograniczony
Ze względu na wartość zamówienia, nieprzekraczającą 130000 zł, nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.j.
Dla wyłonienia podmiotu realizującego usługę należy stosować §9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Piecki, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł (Zarządzenie nr 193/2023 z dnia 24 października 2023 r. Wójta Gminy Piecki).
4. WYNAGRODZENIE
Zamawiający ustala, że wynagrodzenie będzie wypłacone za faktycznie wykonaną usługę.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKLUCZENIA
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu t.j.: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (o ile takie są wymagane) oraz są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia spełnianiu warunków udziału.
6.2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę który:
1. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6 niniejszego zaproszenia.
2. w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 w związku z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. Wykonawcę:
- wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r., póz. 1124,
1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- którego jednostka dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., póz. 120, 295 i 1598), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
7. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA________________
7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.2. Regulacje niniejszego zaproszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.4. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW
8.1 Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTY - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.
8.2 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do zaproszenia.
8.3 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do zaproszenia.
8.4 Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentów rejestrowych. Zamawiający nie żąda złożenia dokumentów rejestrowych stwierdzających status prawny Wykonawcy.
9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
9.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
9.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
9.3 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9.4 W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną dokument musi mieć formę skanu oryginału pisma.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
11.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, albo od siebie, albo też jako partner we wspólnym przedsięwzięciu, z jedną ostateczną ceną.
11.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta oraz wszystkie dokumenty odnoszące się do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym, bez użycia ścieralnego nośnika pisma (np. ołówka), a wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
11.3. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
11.4. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
11.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
11.6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione,
11.7. Wykonawca nie może zmieniać treści formularzy, które stanowią część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dopuszcza się możliwość sporządzenia własnych wzorów formularzy z zastrzeżeniem, aby tak sporządzone zawierał co najmniej te elementy, które zostały określone przez Zamawiającego we wzorach.
11.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.9. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości.
11.9. Oferta będzie zaadresowana na Zamawiającego - GMINA PIECKI ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki i będzie posiadać oznaczenie OFERTA - ,,Koszenie sołeckich terenów zieleni"
Nie otwierać przed 06.05.2024 r., przed godz. 10:30
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
13.1. Wykonawca określi cenę realizacji usługi metodą kalkulacji uproszczonej przy czym cena jednostkowa netto liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, musi zawierać w sobie koszty: robocizny, materiałów, sprzętu, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk oraz wszystkie podatki (oprócz VAT-u), cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach Umowy.
13.2. Wszystkie ceny muszą być podane w złotych i w takiej walucie będzie prowadzone rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
13.3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
13.4. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
13.5. Ostateczną cenę oferty stanowi wartość określona w formularzu ofertowym brutto.
13.6. W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 1666, z późn. zm.J, Wykonawca ma prawo przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne związane z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego. Do realizacji tego uprawnienia służy bezpłatna Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF), wspierająca proces obsługi faktur i innych ustruktuiyzowanych dokumentów elektronicznych. W celu przesłania elektronicznie faktury, Wykonawca wystawiający fakturę będzie musiał wskazać numer PEPPOL Zamawiającego (tj. nr NIP / GLM, czyli 7422123183] jako identyfikator skrzynki do wysyłki. Wykonawca wystawiający fakturę elektroniczną powinien podać jednocześnie numer i datę zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY OFERT
14.1 Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który zaproponuje najniższą ceną i spełni jednocześnie warunki określone w niniejszym zaproszeniu.
14.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem. Brak uzupełnienia dokumentów lub zgody na poprawienie omyłek skutkować będzie odrzuceniem oferty.
15. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY
15.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu Zamawiający poinformuje Wykonawcę o;
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
c) unieważnieniu postępowania
15.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
15.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Kontakt:9.5 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są:
o Joanna Chrostek - pok. Nr 20 - tel. 504919262, j.chrostek@piecki.com.pl
o Marek Hajko- pok. Nr 27 - tel. (89) 7421166, 7422029, m.hajko@piecki.com.pl
9.6 Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego:
o w formie pisemnej na adres (w godzinach pracy Urzędu):
Urząd Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34,11-710 Piecki
o faksem na numer: [89) 742 20 65
o w formie elektronicznej, tj. w formie skanu oryginału pisma na adres e-mail:
gmina@piecki.com.pl
o za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /ill0bnn9ae/SkrytkaESP znajdującej się na platformie ePUAP pod adresem https: //epuari.gov.pl/
Kod CPV:98.00.00.00-3, 77.00.00.00-0-0, 77.31.41.00-5
Numer dokumentu:BKR.7031.2.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: