Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19228759 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-05-11
Przedmiot ogłoszenia:LIKWIDACJA STUDNI GŁĘBINOWYCH
Organizator:Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o
Adres: ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów
Województwo / powiat: śląskie, pow. mikołowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:(32) 218 05 51 (32) 218 05 52 fax: (32) 218 05 53
E-mail:
Opis:OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY- PISEMNY NA LIKWIDACJE STUDNI GŁĘBINOWYCH
1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja studni głębinowych S1, S2, S3, S3-bis, S4 i S5 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Mikołowie- Bujakowie wraz z uzyskaniem i zatwierdzeniem planu ruchu oraz dokumentacją powykonawczą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie Robót Geologicznych wykonanym przez Zakład Prac Geologicznych mgr Krzysztof Kilar z Tychów.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Oferty pisemne, wraz z dokumentami o których mowa w pkt 6, w zamkniętej i opisanej nazwą przetargu kopercie należy umieścić w pojemniku, umieszczonym w wiatrołapie w wejściu głównym do budynku Spółki przy ul. Kolejowej 4 lub wysłać za pośrednictwem poczty lub kuriera, do dnia 22.05.2020r. do godz. 15:00. Wrzucone w ten sposób koperty z ofertami pozostaną w urnie co najmniej przez 24 godziny.
Otwarcie ofert:8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2020r. o godz. 10:45
Termin składania:2020-05-22
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wadium:2.000,00 zł
Wymagania:3. Zamawiający pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu żąda wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem, ze wskazaniem numeru i nazwy postępowania, na rachunek Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.: ING Bank Śląski o/Mikołów Nr 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153. Środki będą ulokowane na rachunku nieoprocentowanym. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. Dopuszcza się wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej i w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Oryginał wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty.
4. Wykonawca w formularzu oferty (załącznik nr 1) winien podać cenę oferty netto w PLN za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
5. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
6. Wraz z ofertą należy złożyć:
6.1. wykaz (wg załącznika nr 2) min. 2 usług, polegających na likwidacji co najmniej 6 studni (łącznie), wykonanych w ostatnich - 3 latach o wartości min. 80.000,00zł netto łącznie. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług ujętych w wykazie
6.2. wykaz osób (wg załącznika nr 3) którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz co najmniej jedna osoba z uprawnieniami geologicznymi kat. IV lub V
9. Prowadzone postępowanie jest jawne. Do odwołania zawieszona jest możliwość bezpośredniego uczestnictwa Wykonawców w otwarciu ofert. W zamian, Zamawiający bezpośrednio po czynności otwarcia ofert zamieści w BIP'ie informację z otwarcia ofert.
11. Przetarg prowadzony jest w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania przez co należy rozumieć odwołanie przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny lub zamknięcie przetargu bez wyboru oferty.
12. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której warunki zawarte są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
13. Zamawiający oświadcza, iż:
a) nie wykorzystuje powierzonych danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa;
b) przetwarza powierzone dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne, w ramach przedmiotowego postępowania i dba o ich bezpieczeństwo.
Kontakt:10. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem na nr faksu 32 218 05 53 lub drogą elektroniczną: zamowienia@zim.com.pl. Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną.
Numer dokumentu:11/U/2020, ZP.262.33.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: