Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-01-27
Przedmiot ogłoszenia:Malowanie elewacji z odgrzybieniem i zabezpieczeniem powierzchni
Organizator:Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Adres: ul. Kleeberga 2, 85-791 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 52 343-02-72, faks 52 343-01-11,
E-mail:
Opis:2. Przedmiot zamówienia : malowanie elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych z
odgrzybieniem i zabezpieczeniem powierzchni wraz z zakresem niezbędnych robót
budowlanych.
Specyfikacja:7. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia :
- zakup SIWZ w cenie 50 zł jest warunkiem przystąpienia do przetargu,
- SIWZ można odebrać w siedzibie Zarządu FSM,
ul. Kleeberga 2, pok. 209 po okazaniu
dowodu wpłaty kwoty 50 zł, którą należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP S.A. Oddział
MO/Centrum w Bydgoszczy 63 1020 1475 0000 8602 0019 0850 z dopiskiem ,,opłata za
ogłoszenie i specyfikację przetargową - nazwa przetargu, nazwa Wpłacającego"
lub drogą elektroniczną, po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres e-mail
a.dawidziak@fordonskasm.pl
Miejsce i termin składania ofert: 8. Termin i miejsce składania ofert: Kancelaria Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej -
Dział Obsługi Mieszkańców przy ul. Kleeberga 2 w Bydgoszczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 10.02.2020r. do godz. 14;00. Pod pojęciem ,,termin składania ofert" rozumie
się termin osobistego złożenia oferty w Kancelarii Spółdzielni lub datę wpływu do Spółdzielni
przesyłki pocztowej, kurierskiej itp. Oferent ma prawo do złożenia tylko jednej oferty na
przetarg.
Otwarcie ofert:9. Otwarcie ofert: otwieranie ofert odbywa się bez udziału oferentów lub ich przedstawicieli.
Termin składania:2020-02-10
Wadium:nie wymagane
Wymagania:3. Wadium : zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
4. Zaliczki: zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. Tryb udzjelenia zamówienia : przetarg nieograniczony.
6. Kryteria oceny ofert: znajdują się w SIWZ.
11. Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia
przetargu, bez podania przyczyn lub zorganizowania rozmów z oferentami.
Kontakt:10. Upoważniony do kontaktu z oferentami: Pan Sławomir Brzemiński w siedzibie Zarządu
FSM
ul. Kleeberga 2, pokój nr 201 tel. 52 343-02-72 wew. 418.
Numer dokumentu:3/TTI/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: