Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18003430 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-18
Przedmiot ogłoszenia:Mieszalnia gazów technicznych
Organizator:B&P Engineering Sp. z o.o. spółka komandytowa
Adres: ul. Lubomirskich 1E, 37-200 Przeworsk
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. przeworski
Państwo: Polska
Telefon / fax:(16) 649 00 98
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:36/POIR3.2.1/PARP/2019 - Mieszalnia gazów technicznych - 1 szt.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
o Mieszalnia gazów technicznych - 1 szt.
Kod CPV główny:
24111000-5: Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen
2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zapytania ofertowego zostały ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego
3. Przedmiot zapytania ofertowego został zaplanowany do zakupu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu realizowanego wg umowy nr POIR.03.02.01-18-0022/15 i ujęty w pozycji: Specjalistyczne stanowisko procesów spawalniczych - 1 kpl.
Cel zamówienia
Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności B&P Engineering Sp. z o.o. Sp. kom. poprzez wprowadzenie na rynek znacząco udoskonalonego produktu, będącego rezultatem prowadzonych prac B+R". Cel główny będzie realizowany przy pomocy następujących celów szczegółowych:
1.Wdrożenie wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych do praktyki biznesowej.
2.Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe związane z budową nowej hali produkcyjnej oraz zakupem środków trwałych niezbędnych do wdrożenia ulepszonego produktu.
3.Dywersyfikacja działalności B&P Engineering, poprzez rozpoczęcie seryjnej produkcji innowacyjnej w skali świata inteligentnej linii technologicznej do produkcji soków i koncentratów
i-SiK.
Wnioskodawca, dzięki realizacji projektu będzie miał możliwość oferowania swoim klientom w pełni zautomatyzowanych linii do produkcji soków i koncentratów, co uczyni obecną ofertę firmy znacznie atrakcyjniejszą dla potencjalnych i dotychczasowych klientów.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
o Mieszalnia gazów technicznych - 1 szt.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 03-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego i oznakowana wg poniższego sposobu:
B&P Engineering Sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Lubomirskich 1E
37-200 Przeworsk
Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 36/POIR3.2.1/PARP/2019
NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 13:00 DNIA 03-10-2019
2. W przypadku oznakowania koperty niezgodnie z powyższym wzorem Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu.
3. Oferta powinna wpłynąć do 03-10-2019 r. do godziny 12:00 do siedziby Zamawiającego. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty do wyżej wskazanego miejsca przed upływem terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.
4. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany lub wycofanie oferty są skuteczne tylko w przypadku, gdy zostały złożone przed upływem terminu składania ofert.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, korekt omyłek dotyczących treści złożonych ofert, wyznaczając w tym celu 5 dniowy termin i zakres wymaganych wyjaśnień. Niedotrzymanie wyznaczonego terminu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
8. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego Zapytania Ofertowego, a w szczególności jeżeli nie będzie odpowiadała specyfikacji zamówienia określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Otwarcie ofert:5. Termin otwarcia ofert: 03-10-2019 r. godzina 13:00 w siedzibie Zamawiającego. 6. Otwarcie ofert jest jawne dla oferentów.
Termin składania:2019-10-03
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: przeworski Miejscowość: 37-200 Przeworsk ul. Lubomirskich 1 E
Harmonogram realizacji zamówienia
Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: 42 dni
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustaw oraz właściwe organy administracji publicznej nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Wiedza i doświadczenie
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego.
Potencjał techniczny
Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dysponują potencjałem osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu umowy.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.
Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
1. Rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
3. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
4. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy,
6. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta,
Warunki dokonania zmian: wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 36/POIR3.2.1/PARP/2019
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniał oferty:
L.p. Kryterium Maksymalna liczba punktów
I. Cena (C) 80 pkt
II. Termin realizacji (T) 10 pkt
III. Gwarancja (G) 10 pkt
RAZEM 100 pkt
1.1. W kryterium 1. ,,Cena" (C) najwyższą liczbę punktów (80 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 80): cena oferty ocenianej,
1.2. W kryterium 2 ,,Termin realizacji" (T) oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Czas realizacji zamówienia do 28 dni = 10 punktów;
b) Czas realizacji zamówienia od 29 do 35 dni = 5 punktów;
c) Czas realizacji zamówienia od 36 do 42 dni = 0 punktów;
Uwaga! Oferty z czasem realizacji dłuższym niż 42 dni będą odrzucane!
1.3. W kryterium 3 ,,Gwarancja" (G) oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu gwarancji dla przedmiotu zamówienia:
a) Czas gwarancji 36 miesięcy = 10 punktów;
b) Czas gwarancji 24 miesiące = 5 punktów;
c) Czas gwarancji 18 miesięcy = 0 punktów;
Uwaga! Oferty z czasem gwarancji krótszym niż 18 miesięcy będą odrzucane!
2. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów.
5. W przypadku uzyskania kilku ofert o takiej samej liczbie punktów o wyborze danej oferty czynnikiem decydującym będzie cena.
6. Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej http://www.engineering-bp.com oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
7. W przypadku odrzucenia oferty bądź wykluczenia Oferenta, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
8. Złożenie oferty przez Oferenta nie będzie stanowiło zawarcia umowy i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
9.1. zmiany warunków udzielenia zamówienia;
9.2. zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy;
9.3. unieważnienia postępowania;
W przypadkach, o których mowa powyżej, Oferentowi nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z B&P Engineering Sp. z o.o. spółka komandytowa. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
W przypadku złożenia oferty przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
B&P ENGINEERING SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres
Lubomirskich 1E
37-200 Przeworsk
podkarpackie , przeworski
Numer telefonu
(16) 649 00 98
Fax
(16) 649 00 99
NIP
7941681757
Tytuł projektu
Wdrożenie systemu produkcji innowacyjnych w skali świata inteligentnych linii technologicznych do produkcji soków i koncentratów
Numer projektu
POIR.03.02.01-18-0022/15-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Kocaj - Wiceprezes Zarządu
Kod CPV:24111000-5
Numer dokumentu:1207009, 36/POIR3.2.1/PARP/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: