Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17065926 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-26
Przedmiot ogłoszenia:Mini ładowarka z dodatkowym osprzętem
Organizator:Botanicart
Adres: Mikołaja Kopernika 30 lok. 520, 00-336 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Opis:Mini ładowarka z dodatkowym osprzętem o mocy 37-49 KM
Miejsce i termin składania ofert: Koniec terminu składania ofert
2019-04-03
Termin składania:2019-04-03
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2019-04-30
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu
firma zajmuje się sprzedażą maszyn/środków trwałych/środków transportu - posiada wpisane kody /działy kodów PKD związane z prowadzeniem takiej działalności w CEIDG, KRS lub akcie notarialnym - proszę o dołączenie odpowiedniego dokumentu do oferty.
Odrzucenie oferty
Odrzuceniu podlegają oferty których: treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; oferty złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem lub osobami o których mowa w art 43a ust. 4 ustawy w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ; oferty złożone po terminie; nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym.
Dodatkowe informacje
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
Cena 55
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 45
Opis sposobu przyznania punktacji
Przyjmując:
55% to 55pkt
45% to 45 pkt.
100% to 100pkt.
Maksymalnie można uzyskać 100 pkt. (100%) wg następującego wzoru:
cena najniższa / cena badanej oferty * 55 pkt. (55%) + najszybszy czas reakcji serwisu / czas reakcji serwisu badanej oferty * 45 pkt.(45%)
Największa liczba zdobytych pkt wygrywa.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów o wyborze oferty decyduje cena -wybrana zostaje oferta o niższej cenie.
Numer dokumentu:49/26/03/2019
Źródło: Internet i własne - ARIMR
Załączniki: