Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-02-07
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja budynków oraz remont pomieszczenia
Organizator:GMINA MIASTO KROSNO
Adres: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Krosno
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (13) 47-43-210,
E-mail:
Opis:OGŁASZAMY
że zamierzamy udzielić zamówienia na :
,Modernizacja budynków UM Krosna" - remont pomieszczenia w UM przy ul. Prochownia.
1. Zakres prac obejmuje remont pomieszczenia nr 19 zaznaczonego na rzucie piwnic w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Prochownia.

1.1. Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączonym do SIWZ rys. nr 2, rys nr 2.3, rys. schemat rozmieszczenia regałów, przedmiarze robót, a obejmuje między innymi:

Wykucie ościeżnic drzwiowych i montaż drzwi stalowych EI 30 o odporności antywłamaniowej klasy C,
Zamurowanie otworów drzwiowych ,
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian w systemie iniekcji niskociśnieniowej oraz izolacji poziomej posadzki w systemie szlamów mineralnych,
Odbicie zmurszałych i zawilgoconych tynków,
Wykonanie tynków renowacyjnych w miejscu skutych tynków,
Szpachlowanie zaprawą mineralną oraz malowanie ścian i sufitów,
Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzki i ułożenie płytek gresowych
Dostawę i montaż przesuwnych regałów archiwalnych wraz z systemowym torowiskiem z najazdem. W skład zestawu wchodzi :

- torowisko nawierzchniowe z najazdem, zakotwione do posadzki za pomocą kotew mechanicznych - 24 m,
- regał 6-ciopółkowy (+1 półka kryjąca) o wys. H~2300 mm, L ~ 1200 mm, głębokość półki 300 mm, głębokość regału z dwoma półkami ~ 600 mm, rozstaw półki (światło) wynosi ~330 - 350 mm, stężenie krzyżowe + listwy zapółkowe , nośność półki ~80 kg, regulacja półki - ,,skokowo" co 25 mm, wszystkie regały przesuwne muszą posiadać blokadę przesuwu (w osi korby), kolor jasnoszary
Ilość i wymiary regałów:
- regal przesuwny 1200x600x2300 mm - 8 sztuki
- regal przesuwny 1000x600x2300 mm - 8 sztuki
Zestaw winien pomieścić ~211 mb dokumentacji A4.
Wymagane dokumenty na regały przesuwne:
Atest z badania wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania,
Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub CE,
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień
Specyfikacja:Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej dla w/w zakresu prac przed złożeniem oferty.
Miejsce i termin składania ofert: Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a w kancelarii ogólnej.
Termin składania ofert upływa dnia 17.02.2020 r. o godz. 13.00 .
Koperta powinna być oznaczona:
Oferta na: ,,Modernizacja budynków UM Krosna" - remont pomieszczenia w UM przy ul. Prochownia.
NIE OTWIERAĆ PRZED 17.02.2020 r. przed godz. 14.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój nr 207, w dniu 17.02.2020 r. o godz. 14.00.
Termin składania:2020-02-17
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie -od dnia podpisania umowy,
zakończenie -do 30.04.2020 r.
Wymagania:Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: cena - 100%.
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Sławomir Gomółka -
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro , pokój Nr 207), poniedziałek w godz. od 730 do 1630, wtorek - czwartek w godz. od 730 do 1530 piątek 730 do 1430,.
Sposób porozumiewania się: pisemnie, faksem - nr (13) 47 43 206), e-mail: gomolka.slawomir@um.krosno.pl
Kod CPV:45000000-7, 45400000-1, 45262690-4, 45111300-1, 45442100-8, 39130000-2
Numer dokumentu:I.7013.728.1.2020.G
Źródło: Internet i własne
Załączniki: