Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-12-28
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja i rozbudowa bazy paliw
Organizator:TRIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: Gnojnik 528, 32-864 Gnojnik
Województwo / powiat: małopolskie, pow. brzeski
podkarpackie
Państwo: Polska
NIP:PL6842507843
Telefon / fax:726 555 026, 510 192 635, 511 729 762
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139234
Opis:Modernizacja i rozbudowa bazy paliw.
Powstaje w kontekście naboru
POIR.01.01.01-IP.01-00-001/22 - Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe (1/1.1.1/2022)

Część 1
Modernizacja i rozbudowa bazy paliw.

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Zamówienie dotyczy budowy nowych obiektów tj. zbiornika ON, zbiorników benzyny BS95, nowego frontu załadunkowego cystern drogowych, instalacji przeciwpożarowej, instalacji odzysku par benzyn (VRU) oraz modernizacja i rozbudowa całej infrastruktury technicznej koniecznej dla bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania bazy paliw.
Przedmiot zamówienia dotyczy możliwości zawarcia umowy warunkowej na budowę obiektów. Warunkiem zawieszającym jest zawarcie umowy o dofinansowanie przez Zamawiającego, w ramach programu Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe (1/1.1.1/2022) organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W trakcie budowy obiektów Zamawiający będzie prowadził na terenie budowy oględziny i badania służące do realizacji prowadzonych prac Badawczo - Rozwojowych [w ramach realizacji projektu z programu Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe (1/1.1.1/2022)]. Prowadzone prace B+R wymagać będą m.in. instalacji urządzeń pod zbiornikiem, instalację zmodyfikowanych urządzeń łączących zbiornik z bazą terminala. Zamawiający zakłada również instalację kamer termowizyjnych do których zostanie stworzony specjalny program monitorujący na bieżąco i precyzyjnie wewnętrzny i zewnętrzny stan techniczny konstrukcji. Prowadzone będą pomiary zakłóceń sieci zasilającej oraz pola elektromagnetycznego w przestrzeni roboczej terminala załadunkowego.
Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający ograniczył zakres opisu przedmiotu zamówienia (wyłączony opis przedmiotu zamówienia zostanie udostępniony potencjalnemu Wykonawcy, po zobowiązaniu się do zachowania poufności, w terminie umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty).
Zakres przedmiotowy prac:
- budowa terminala wielowarstwowego (zbiornik magazynowy oleju napędowego) o pojemności 8000m3 wraz z instalacjami i armaturą. Zbiornik przeznaczony będzie do magazynowania produktów naftowych III klasy.
- rurociąg doprowadzający paliwo wraz z armaturą,
- rurociąg odprowadzający paliwo do pompowni wraz z armaturą,
- rurociągi spustowe i odwadniające ze zbiornika z armaturą odcinającą ręczną
- osprzęt zbiornika (króćce technologiczne, pomiarowe i poboru próbek)
- rurociągi spustowe wody opadowej DN 100 i DN 50 z armaturą odcinającą ręczną,
- studzienki drenażowe
- instalacja elektryczna niskiego napięcia
- oświetlenie
- instalacje odgromowe
- instalacje uziemiające
- fundamenty w postaci stóp żelbetowych wylewanych z betonu C20/25 o wymiarach 3.85×3.0 m posadowione na głębokości ok. 172,800 na warstwie 10 cm betonu podkładowego. Fundamenty o klasie odporności ogniowej R120.
- podest obsługowy zbiorników
- instalacje techniczne, w tym:
a) technologiczne: rurociągi doprowadzający paliwo wraz z armaturą (ręczną i z napędem pneumatycznym), rurociągi odprowadzające paliwo do pompowni wraz z armaturą ręczną, rurociągi wahadła gazowego, osprzęt zbiornika (zawory oddechowe, przerywacze ognia, króćce technologiczne, pomiarowe i poboru próbek).
b) pomiarów i sterowania: pomiar poziomu medium w zbiorniku, pomiar temperatury medium w zbiorniku, pomiar ciśnienia w zbiorniku, detektor poziomu maksymalnego, detektor poziomu maksymalnego)
c) elektryczna (Instalacja elektryczna niskiego napięcia (nN - 0,4 kV) obejmuje zasilanie automatyki. ? Instalacja oświetlenia obejmuje oświetlenie pomostów i wejść. Projektuje się zastosowanie opraw LED montowanych na wysięgnikach przykręconych do podestów. ? Instalacja odgromowa - zbiorniki mają ścianki o grubości minimum 5 mm, dlatego będą wykorzystane jako naturalne części instalacji piorunochronnej. ? Instalacja uziemiająca obejmuje wykonanie uziemienia wykorzystując uziomy fundamentowe. Wokół zbiorników należy wykonać uziomy otokowe wykonane z płaskownika FeZn 30×4 mm. Uziomy wokół zbiorników oraz uziomy fundamentowy i otokowy należy łączyć ze sobą i z siecią uziemiającą bazy)
- budowa frontu załadunkowego cystern drogowych (wiata)
Konstrukcję wiaty stanowić mają 4 słupy stalowe z kształtownika HEB 300 w rozstawie poprzecznym 9 m i podłużnym 12 m. Słupy te utwierdzone będą w żelbetowej stopie fundamentowej o wymiarach 240×240×60 cm. Estakada przy wiacie ma składa się z 4 przęseł o rozpiętości 12 m, 12 m, 8 m i 12 m.
- budowa pompowni załadunkowej ON, wraz z instalacjami technicznymi
Do konstrukcji pompowni zamocowana będzie belka wciągnika ręcznego o dopuszczalnym udźwigu 1000 kg. W pompowni zlokalizowane będą dwa fundamenty zespolone z płytą fundamentową pod pompy, pompownia będzie zawierała następujące instalacje techniczne:
a) układów pomp wirowych oraz orurowania z armaturą
b) pomiarów i sterowania, następujące pomiary: ciśnienia na rurociągach tłocznych pomp (miejscowe), ciśnienia na kolektorach zasilających układy pompowe (zdalne)
c) elektryczna (Instalacja elektryczna niskiego napięcia (nN - 0,4 kV), Instalacja oświetlenia, instalacja odgromowa, Instalacja uziemiająca)
- pompownie załadunkowe benzyny BS95 oraz BS98 i B100
Do konstrukcji pompowni zamocowana będzie belka wciągnika ręcznego o dopuszczalnym udźwigu 1000 kg. W pompowni zlokalizowane będą dwa fundamenty zespolone z płytą fundamentową pod pompy, pompownia będzie zawierała następujące instalacje techniczne:
a) układów pomp wirowych oraz orurowania z armaturą
b) w pompowni będą realizowane następujące pomiary: - ciśnienia na rurociągach tłocznych pomp (miejscowe); - ciśnienia na kolektorach zasilających układy pompowe (zdalne)
c) elektryczna (Instalacja elektryczna niskiego napięcia (nN - 0,4 kV), Instalacja oświetlenia, instalacja odgromowa, Instalacja uziemiająca)
- zbiorniki dodatków i resztek z płytą
Instalacja technologiczna składać się ma z układów pomp oraz orurowania z armaturą, układów pomiarów i sterowania, służących do: pomiarów poziomu w poszczególnych komorach zbiorników, czujników poziomu maksymalnego, czujników pomiaru ciśnienia oraz czujników szczelności zbiornika
Zawiera: instalacje elektryczną niskiego napięcia (nN - 0,4 kV) i instalacje uziemiającą.
Żelbetowa płyta fundamentowa o grubości 30 cm wylewana z betonu C30/37 W8. Wymiary płyty 11×6,5 m.
- Instalacja odzysku par benzyn
Instalacja technologiczna składa się z aparatów takich jak adsorbery z węglem aktywnym, kolumny, zbiornik i pompy oraz orurowania z armaturą. W instalacji będą realizowane następujące pomiary: - ciśnienia (zdalne), - poziomu w zbiorniku, - temperatury (zdalne i miejscowe).
Zawiera instalację elektryczną (Instalacja elektryczna niskiego napięcia (nN - 0,4 kV), Instalacja oświetlenia, instalacja odgromowa, Instalacja uziemiająca).

Okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 4 lata od momentu podpisania końcowego protokołu odbioru
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-27
Termin składania:2023-01-27
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
leżajski
Gmina
Nowa Sarzyna
Miejscowość
Łętownia
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
niżański
Gmina
Jeżowe
Miejscowość
Groble
Wykonawca musi zobowiązać się do realizacji przewidzianych prac do dnia 31.09.2023 r.
Termin realizacji może ulec zmianie, w przypadku określonym w treści zamówienia. Przedłużenie terminu nie może spowodować zakończenia prac po 1 grudnia 2023 r.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na warunkach określonych w umowie, w tym przede wszystkim w następujących przypadkach:
1. Jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa, chyba że powyższe przepisy były należycie ogłoszone przed dniem podpisania Umowy, a także nastąpi zmiana decyzji administracyjnych wydanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, powodująca konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, wówczas Zamawiający ma prawo do zmiany postanowień Umowy, w zakresie wynikającym z powyższych zmian.
2. Termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przez Zamawiającego niezbędnych prac Badawczych na budowanym obiekcie, zmiana czasu nie może spowodować wydłużenia prac powyżej terminu: 1 grudnia 2023 r.
3. Dopuszczalne jest zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w szczególności w razie rezygnacji przez Zamawiającego z części zamówienia, przy czym Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wszystkie spełnione i właściwie udokumentowane świadczenia zrealizowane w zakresie części zamówienia, której dotyczy rezygnacja;
4. Zwiększenie wynagrodzenia jest możliwe w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych
5. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na umotywowany, pisemny wniosek jednej ze Stron Umowy, przedstawiony drugiej Stronie Umowy.
6. Strony w dowolnym czasie mogą zmienić Umowę poprzez wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawcą mogą zostać podmioty, które oświadczą, iż dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca może uwzględniać osoby będące kadrą ewentualnych podwykonawców.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający dokona weryfikacji spełniania przez Wykonawcę określonych wymagań na podstawie dokumentów zawartych w ofercie Wykonawcy.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawcą mogą zostać podmioty, które oświadczą, że ich sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca może uwzględniać sytuację ekonomiczną ewentualnych podwykonawców.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca musi złożyć oświadczenie, iż posiada odpowiedni potencjał techniczny umożliwiający realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element Formularza oferty.
Wykonawca może uwzględniać potencjał techniczny przyszłych podwykonawców.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca powinien posiadać odpowiednie doświadczenie w zakresie robót budowlanych i modernizacyjnych. Wykonawcą może zostać podmiot, który w okresie ostatnich 5 lat wykonał podobny projekt na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN.
Wykonawca może uwzględniać doświadczenie ewentualnych podwykonawców.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonych działań, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca może również brać pod uwagę ewentualne uprawnienia podwykonawców.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-12-28
Data ostatniej zmiany
2022-12-28 15:42:03

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Całkowita cena netto
Maksymalną liczbę punktów 90pkt otrzyma Oferent który zaproponuje najniższą cenę natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
C=(Cn/Co)*90
C n- cena zamówienia oferty najtańszej
C o- cena zamówienia oferty ocenianej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji (w miesiącach)
Maksymalną liczbę punktów 10pkt otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji liczony w miesiącach. Przy czym minimalny okres gwarancji musi wynosić 60 miesięcy.
G=(Go/Gn)*10
G o- gwarancja oferowana
G n- najdłuższy okres gwarancji
Kontakt:Osoby do kontaktu
Łukasz Szymla
tel.: 726 555 026
e-mail: lukaszszymla@cmc-oil.pl
Krystian Gądek
tel.: 510 192 635
e-mail: krystian.jacek.gadek@gmail.com
Tomasz Schabowski
tel.: 511 729 762
e-mail: tomasz.jozef.schabowski@gmail.com
Kod CPV:44000000-0, 45000000-7
Numer dokumentu:2022-46678-139234
Źródło: Internet i własne
Załączniki: