Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-04-11
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła wodnego
Organizator:Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim
Adres: ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12, 21-300 Radzyń Podlaski
Województwo / powiat: lubelskie, pow. radzyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (83) 352 71 01
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji odpylania spalin kotła wodnego WR-5 nr 3 o mocy znamionowej 5,4 MW. Modernizacja instalacji odpylającej ma pozwolić uzyskać emisję pyłów za urządzeniami odpylającymi poniżej 30 mg/ Nm3 przy 6% zawartości tlenu.
Zakres robót i opis techniczny zamówienia.
1. Zamówienie polega na:
1) wykonaniu projektu modernizacji instalacji i uzgodnienie go z Zamawiającym,
2) wykonaniu demontażu urządzeń instalacji odpylania (baterii cyklonów, kanałów spalin, itp.),
3) wykonaniu, dostawie i montażu podzespołów do:
- instalacji filtrów workowych, przenośnika ślimakowego, wentylatora wyciągowego, zasuw odcinających przebieg spalin od kotła do wentylatora,
- instalacji sterowania i automatyki,
- izolacji termicznej,
- innych elementów odpylania według wybranej technologii,
4) zastosowaniu dozowników celkowych.
2. Modernizowana instalacja odpylająca powinna zamknąć się w gabarytach obecnie istniejącej z odchyleniami dostosowanymi do wybranej technologii.
3. Odbiór instalacji odpylania.
Odbiór instalacji nastąpi po wykonaniu badań zdawczo - odbiorczych wykonanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Podstawowym warunkiem odbioru będzie wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i skuteczności odpylania modernizowanej instalacji. Po modernizacji emisja pyłów podczas pracy kotła przy maksymalnym obciążeniu mocy 5,4 MW, nie może być wyższa niż 30 mg/Nm3 w warunkach normalnych w gazach suchych, przy 6% zawartości tlenu.
4. Pomiary emisji pyłów powinny być wykonane przez firmę posiadającą Certyfikat Akredytacji pomiarów emisji zanieczyszczeń.
Koszt wykonania pomiarów ponosi Wykonawca.
5. Dane techniczne i parametry pracy kotła, oraz istniejących urządzeń odpylających.
mon znamionowa - 5,4 MW
- temperatura wody wlotowej - 70°C
- temperatura wody wylotowej - 150°C
6. Charakterystyka paliwa,
- rodzaj paliwa - miał energetyczny
- średnia wartość opałowa - 22000kJ/kg
- zawartość popiołu - <20%
- zawartość wilgoci - <15%
- maksymalna zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym - S V -0,8%
- zużycie paliwa dla mocy maksymalnej - 1080 kg/h
7. Wentylator wyciągowy CFM1500-D3-RD270-160 S V=16200m3/h, Silnik 18,5 kW.
8. Do modernizowanego odpylania kotła należy wykorzystać urządzenia:
- istniejący wstępny układ odpylania spalin typu MOS 3x2 z dostosowaniem do modernizowanego odpylania.
- istniejące sprężarki śrubowe szt. 2 typu GA 15 z silnikiem 15kW i wydajności 130m3/h.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferta powinna być złożona, w siedzibie Zamawiającego 21-300 Radzyń Podlaski Ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12 (w sekretariacie) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30.04.2024 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 21-300 Radzyń Podlaski Ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12 (świetlica); w dniu 30.04.2024r. o godz. 12:30.
Termin składania:2024-04-30
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia.
1. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy, a terminy realizacji przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo -finansowym etapów robót ", stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
2. Termin przeprowadzenia rozruchu próbnego odpylania ustala się nie później niż do dnia 15.10.2024 r.
3. Termin odbioru końcowego zadania wraz wynikami przeprowadzonych pomiarów emisji spalin ustala się nie później niż do dnia 15.11.2024 r.
Wadium:30 000,00 zł.
Wymagania:Tryb udzielania zamówienia
Przetarg nieograniczony
IV. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
1. Wymaga się aby podczas pomiaru gwarancyjnego stężenie pyłu za urządzeniami odpylającymi nie przekraczało 30 mg/Nm3 przy zawartości tlenu 6%, a sprawność odpylania nie mniejsza niż 95%.
2. Zamawiający wymaga, aby na wykonane roboty wraz z zainstalowanymi urządzeniami Wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi.
3. Wykonawca uzgodni lokalizację punktów pomiarowych na kanałach spalin z Zamawiającym.
4. Protokół odbioru prac zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego po:
- wykonaniu robót bez zastrzeżeń,
- zatwierdzeniu zgodności wykonanych prac z projektem technicznym,
- uruchomieniu urządzeń odpylających i przeszkoleniu personelu,
- dostarczeniu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami pomiarów,
- przekazaniu użytkownikowi kompletnego urządzenia odpylającego do eksploatacji.
5. Wykonawca dostarczy instrukcję eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe wymagania instrukcji określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. Z dnia 23 kwiecień 2013r.)
6. Wykonawca zamówienia ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie prac montażowych.
7. Po zakończeniu prac Wykonawca na własny koszt usunie powstałe odpady i dokona ich likwidacji we własnym zakresie. Odpady w postaci złomu stalowego z demontażu istniejących urządzeń przekaże Zamawiającemu.
V. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania modernizacji odpylania.
1. Wykonawca ma obowiązek przygotowania ,,harmonogramu rzeczowo - finansowego etapów robót " oraz wykonania planu BIOZ.
2. W trakcie wykonywania robót na czynnym obiekcie kotłowni, wszystkie przyłączenia instalacji, wyłączenia innych urządzeń z eksploatacji, należy wcześniej uzgodnić Z upoważnioną osobą Zleceniodawcy w celu zachowania bezpieczeństwa eksploatacji czynnych urządzeń.
3. Wykonawca uzgodni harmonogram korzystania z energii elektrycznej i przewidywaną maksymalną moc jednocześnie przyłączonych urządzeń. Pobór wody i energii elektrycznej nie będzie stanowił kosztu dla Wykonawcy.
4. Za właściwe zabezpieczenie materiałów i instalowanych urządzeń w trakcie wykonywania, do czasu przekazania ich do eksploatacji Zamawiającemu
odpowiedzialny jest Wykonawca.
5. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Zamawiającemu w każdym przypadku wystąpienia zagrożenia zainstalowanych na terenie obiektu kotłowni urządzeń, konstrukcji budynku, oraz zagrożenie dla ludzi pełniących czynności eksploatacyjne i dozorowe urządzeń kotłowni.
6. Otwory technologiczne w przegrodach budowlanych budynku kotłowni wymagane do transportu elementów prefabrykowanych wielkogabarytowych, Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu prac montażowych Wykonawca przywróci wszystkie elementy przegród budowlanych do stanu pierwotnego.
7. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia do odbioru częściowego robót zanikowych, gdzie nie jest możliwe przeprowadzenie kontroli przy odbiorze końcowym.
8. Pomiary emisji pyłowo - gazowych powinny być wykonane na zlecenie Wykonawcy w ramach ceny ofertowej.
9. Wykonawca opracuje instrukcje obsługi i eksploatacji odpylania.
10. Wykonawca przeprowadzi szkolenie wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie przyuczenia do samodzielnej obsługi instalacji odpylania, w stopniu pozwalającym sprostać wymaganiom gwarancyjnym wykonanego zakresu zamówienia.
11. Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej remontowanego obiektu.
VII. Warunki i kryteria wymagane od wykonawców oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Kryterium oceny ofert.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który musi spełniać poniżej
wymienione warunki:
1. Wykazać w aktualnych dokumentach, że:
- jest podmiotem specjalizującym się w budowie bądź modernizacji instalacji odpylających na kotłach WR.
- zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 zadania dotyczące modernizacji lub budowy instalacji odpylania w zakrocio zbliżonym do opisanego, dla kotłów wodnych potwierdzonych referencjami.
2. Dysponować osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania prac specjalistycznych wraz z aktualnym wpisem do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz posiadać inne niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, odpowiedni personel, potencjał techniczny i finansowy do wykonania zamówienia. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie zmówienia, a także nie podlegać wykluczeniu z postępowania.
3. Posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, lub zobowiązać się do ubezpieczenia na czas wykonania przedmiotu zamówienia, na kwotę wartości brutto przedmiotu umowy.
4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty które:
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z
X. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Oferta musi być zabezpieczona poprzez wniesienie wadium w wysokości -30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 zł).
2. Wadium należy wnieść w jednej z niżej podanych form:
- pieniądzu
- poręczeniach bankowych
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
3. Wadium wniesione w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim nr konta 85 8046 0002 2001 0000 5917 0001
4. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 30.04.2024 r. do godziny 12:00
Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu należy złożyć wraz z ofertą.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza rozumie się datę jego wpływu i zaksięgowania przez bank na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż do dnia 30.04.2024 r. do godziny 12:00.
6. Wykonawca który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z czynności przetargowych.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
8. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego w razie cofnięcia oferty przez oferenta po otwarciu złożonych ofert przez Komisję Przetargową.
9. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w sytuacji gdy:
- upłynie termin związania ofertowego.
- zostanie zawarta umowa z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą i wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
- Zamawiający unieważni postępowanie i decyzja o unieważnieniu stanie się ostateczna.
1U. Zamawiający zwróci wadium na wniosek Wykonawcy (w terminie 3 dni od złożenia wniosku) jeżeli-
- Wykonawca wycofał ofertę przed terminem składania ofert.
- Wykonawca został wykluczony z postępowania, lub jego oferta została odrzucona.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w przetargu,
- odmówi wniesienia żądanego od niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia objętego przetargiem stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta;
- oferent me dostarczy zamawiającemu egzemplarza podpisanej przez siebie na warunkach określonych w przetargu umowy w terminie 7 dni od jej otrzymania do podpisu (za datę zwrotu umowy przyjmuje się datę stempla pocztowego nadania podpisanej umowy przez oferenta na adres Zamawiającego).
12. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w terminie do dnia zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości
brutto przedmiotu przetargu.
13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących form:
- pieniądzu
- poręczeniach bankowych
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
14. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego może być zaliczone wadium.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
XI. Termin związania ofertą.
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII. Opis przygotowania oferty.
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
2. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty określone w SWZ. Każdy element oferty składany w formie kserokopii musi być opatrzony klauzulą - ,,za zgodność z oryginałem" i podpisany przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania i zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
6. Wszystkie strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
7. Ewentualne poprawki w tekście muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
8. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny być przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji ohjętych tą tajemnicą.
9. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem:
,,Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła wodnego WR-5 nr 3 o mocy znamionowej 6,4 MW w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim, ul. Świętego Brata Alberta Chmiolowckicgo 12"
10. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie ,,Zmiana oferty" lub ,,Wycofanie oferty".
3 . W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
- nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana.
- cenę otwartej oferty.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
XIV. Informacja o formalnościach niezbędnych do zawarcia Umowy.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, w terminie i miejscu ustalonym odrębnym pismem.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
XV. Wykaz załączników do niniejszej SWZ.
Integralną częścią niniejszej SWZ jest:
- wzór umowy z załączonym harmonogramem finansowo - rzeczowym.
- przeznaczony do wypełnienia formularz ofertowy.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: