Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-03
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja Kotłowni i Węzła Cieplnego
Organizator:Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o. o
Adres: ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice
Województwo / powiat: małopolskie, pow. krakowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 22 257 22 23, tel. 12 639 36-88, tel. 12 639 31-75, tel. 12 639 36-31, tel. 12 639 31-67
E-mail:
Strona www:https://krakowairport.ezamawiajacy.pl
Opis:Modernizacja Kotłowni BAT i Węzła Cieplnego w części L budynku BAT
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu:
,,Modernizacja Kotłowni BAT i Węzła Cieplnego w części L budynku BAT".
2. Przedmiot zamówienia.
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji kotłowni BAT i węzła cieplnego w części
,,L" budynku BAT Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków- Balice,
polegającą na wymianie wyeksploatowanych elementów armatury i osprzętu oraz
zastosowaniu nowych rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej
kotłowni oraz wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.
b) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) został opisany w Załączniku nr 1 do
Wzoru Umowy, który równocześnie stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
c) Szkice węzłów cieplnych z zaznaczonymi zakresami prac remontowych oraz schemat kotłowni
stanowią załącznik nr 2 do wzoru Umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
ezamawiajacy.pl/pn/krakowairport/demand/notice/public/68554/details" rel="nofollow">https://krakowairport.ezamawiajacy.pl/pn/krakowairport/demand/notice/public/68554/details
X. TERMIN I SPOSÓB SKŁADNIA OFERT DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2022r. do godz. 10:00.
2. Złożenie oferty możliwe jest tylko i wyłącznie przez Platformę pod adresem https://krakowairport.
ezamawiajacy.pl/ po uprzednim zalogowaniu.
Termin składania:2022-08-10
Miejsce i termin realizacji:6. Miejsce realizacji usługi: Budynek BAT , 32-083 Balice, Ul. kpt. M. Medweckiego 1.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja Przedmiotu Zamówienia: do dnia 16.09.2022 roku.
Wymagania:Godziny pracy
od 630do 1430od poniedziałku do piątku za wyjątkiem
dni ustawowo uznanych za dni wolne
od pracy
Adres strony internetowej www.krakowairport.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie sektorowe doprogowe udzielone zostanie w trybie zapytania ofertowego otwartego § 27 Regulaminu
udzielania zamówień przez jednostki organizacyjne Międzynarodowego Portu Lotniczego
im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. na roboty budowlane, dostawy i usługi - wprowadzonego do
stosowania w Spółce Uchwałą nr 18/50/22 z dnia 5 maja 2022 r. - dalej zwany Regulaminem udzielania
zamówień przy wykorzystaniu platformy zakupowej Marketplanet.
Tekst Regulaminu udzielania zamówień dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
https://www.krakowairport.pl/pl/firma/lotnisko/spolka/do-pobrania
Instrukcje korzystania przez Wykonawców z platformy Marketplanet dostępne są pod adresem: https://krakowairport.
ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000w&client-
Name=krakowairport&MP_module=main
Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie mają zastosowania.
Ilekroć w dalszej części Ogłoszenia jest mowa o:
,,Platformie zakupowej" - należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego
z udzielaniem zamówień w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń,
zwane dalej ,,Platformą" lub ,,Systemem".
3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
5. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
7. Termin płatności faktury - do 30 dni od daty złożenia kompletnej faktury VAT w siedzibie
Zamawiającego.
8. Gwarancja i rękojmia za wady: na zasadach opisanych w § 11 wzoru Umowy.
9. Wykonawca winien zapewnić odpowiedni potencjał techniczny oraz personalny, a także posiadać
wiedzę, doświadczenie i stosowne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia na warunkach i w standardzie określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
i zasadach wskazanych we Wzorze Umowy.
10. Podwykonawcy. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie Przedmiotu Zamówienia przez
podwykonawców, za działania których pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze Umowy wraz z załącznikami stanowiącym
załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia doprogowego na podstawie § 35 Regulaminu udzielania zamówień publicznych
oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne MPL na roboty budowlane, dostawy i usługi
oraz spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub czynności;
2) zdolności technicznej lub zawodowej;
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawcy.
2. Informacje dotyczące szczegółowych warunków udziału w postępowaniu:
1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
3) sytuacja finansowa lub ekonomiczna Wykonawcy,
3. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie prowadzona na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę
oświadczeń.
4. Instytucja polegania na potencjale podmiotów trzecich o której mowa w art. 118 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w postępowaniach prowadzonych na podstawie Regulaminu nie ma zastosowania.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i
spełnia warunki udziału w postępowaniu należy zaakceptować warunki formalne, które pojawią się na
etapie składania oferty.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI WYKONAWCÓW ORAZWYMAGANIA
TECHNICZNE URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH
1. Ogólne zasady korzystania z Platformy;
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Kraków
Airport: https://krakowairport.ezamawiajacy.pl/, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty
w formie lub postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem
telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
5) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji
w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
4. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt,
ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,
mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt,
TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
5. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie
Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8.
Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminu otwarcia ofert.
6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązań informatycznych Platformy tel. +48 22 257 22 23 (infolinia
dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
VIII. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1) Elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@krakowairport.pl lub za pośrednictwem Platformy
znajdującej się pod adresem: https://krakowairport.ezamawiajacy.pl/ w zakładce
,,Korespondencja".
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za
dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego
terminu Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres
e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pośrednictwem
Platformy przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Wniosek
należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję ,,Zadaj pytanie" lub przy użyciu
zakładki ,,Korespondencja": w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem
myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy,
temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem
weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie
wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie po upływie terminu, o
którym mowa powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści Ogłoszenia.
4. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji
SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
IX. ETAPY POSTĘPOWANIA
1. Złożenie oferty możliwe jest tylko i wyłącznie przez Platformę po uprzednim zalogowaniu.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi po zatwierdzeniu
wyników postępowania przez Zarząd Spółki.
4. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez strony a nie z chwilą przekazania informacji o
wyborze oferty najkorzystniejszej.
3. Składając ofertę Wykonawca musi wpisać na Platformie cenę netto za realizację całego zamówienia.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia oferty - niezależnie od wyniku postępowania.
Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku
z uczestnictwem w postępowaniu.
5. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, winny one być składane wraz z tłumaczeniami
na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający
może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż kolejne 30 dni.
XII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANYCH
UMÓW
Istotne dla stron postanowienia zawiera Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena podana zostanie w zł (PLN).
2. Oferta winna zawierać wartość netto, zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku. Cena oferty jest
ceną ryczałtową i zawierać będzie wynagrodzenie netto za prawidłowe oraz terminowe wykonanie
całego Przedmiotu Zamówienia. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w niniejszym
Ogłoszeniu, OPZ oraz wzorze Umowy, a także obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
realizując Przedmiot Zamówienia zgodnie z opisem i warunkami określonymi w powyższych dokumentach
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Cena ofertowa winna uwzględniać również koszty wykonania wszelkich innych czynności nieujętych
wprost w dokumentacji, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną netto.
XV. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ DOKONYWANIA WYBORU OFERTY
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty, w przypadku
wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 41 Regulaminu udzielania zamówień oraz jej unieważnienia
w całości lub w części zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z platformy przetargowej.
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w Ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednio:
Regulamin udzielania zamówień przez jednostki organizacyjne Międzynarodowego Portu Lotniczego
im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. na roboty budowlane, dostawy i usługi,
Kodeks Cywilny.
2. Integralną część Ogłoszenia stanowią Załączniki wymienione w treści Ogłoszenia.
Uwagi:XVI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej ,,RODO" - informujemy Pana/Panią, że:
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Międzynarodowy Port Lotniczy
im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego
1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008522,
NIP: 6761336952, REGON: 351117055.
2. Inspektor Ochrony Danych.
Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony danych osobowych
i realizacji praw z tym związanych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
iod@krakowairport.pl; telefonicznie: 12 639 37 28, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w
pkt 1.
3. Cele i podstawy przetwarzania.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, złożenia oferty w zakresie nie szerszym niż podane w złożonej
ofercie.
4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
5. Okres przechowywania danych.
Pozyskane od Pana/Pani dane przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń
oraz w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami prawa.
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem złożenia ważnej oferty, a ich brak skutkować
będzie niemożnością wzięcia udziału w postępowaniu.
7. Odbiorcy danych.
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, bądź osobom trzecim, które
zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, wyłącznie w granicach obowiązującego prawa, jak też w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
8. Przysługujące Panu/Pani prawa.
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Podane przez Pana/Panią dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania
decyzji (w tym profilowania).
Kontakt:5. Osobami po stronie Zamawiającego, upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych:. Tomasz Kukuła, tel. 12 639 31-67
Janusz Wrona, tel. 12 639 36-88
Bogusław Maj, tel. 12 639 31-75
1) w sprawach formalnych: Angelika Rosłoniec , tel. 12 639 36-31.
Numer dokumentu:MPL/PF/FZ/241/1/59/22, MPL/PF/FZ/241/1/59/22
Źródło: Internet i własne
Załączniki: