Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21172285 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-05-04
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego
Organizator:Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy ,,Podzamcze" w Lublinie
Adres: Aleja Unii Lubelskiej 6, 20-108 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 81-532-98-94 / 530-101-400
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy ,,Podzamcze" w Lublinie
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie zadania p.n. ,,Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego" .
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ",,Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego" Rodzinnego Ogrodu
Działkowego ,,Podzamcze" w Lublinie zgodnie z zakresem prac podanym w załączniku nr 1
Opis Przedmiotu Zamówienia, załączniku nr 2 Wzór Umowy oraz Kosztorysie ofertowym
(dalej ,,Dokumentacja przetargowa").
Specyfikacja:2. Miejsce i sposób uzyskania Dokumentacji Przetargowej
Szczegółowy zakres robót określa Dokumentacja Przetargowa. Dokumentacja Przetargowa jest
dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego http://www.rod-
podzamcze.pl oraz na stronie OZ PZD w Lublinie http://www.ozpzd-lublin.pl/
Dokumentacja Przetargowa jest dostępna w formie papierowej w siedzibie Zarządu ROD
,,Podzamcze" w Lublinie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Bogumiłą Marchel tel:
530 101 400. Dokumentacja w formie papierowej jest odpłatna w wysokości 1 PLN za 1 stronę.
Miejsce i termin składania ofert: 7 . Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 14 maja 2021 r. od godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego,
tj. w biurze Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Podzamcze" w Lublinie, Al. Unii Lubelskiej 6,
20-108 Lublin. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą Wykonawcy, adresem
Wykonawcy oraz adnotacją ,,Oferta na modernizację ogrodzenia zewnętrznego ROD
,,Podzamcze" w Lublinie".
Otwarcie ofert:8. Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, tj. w biurze Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Podzamcze" w Lublinie, Al. Unii Lubelskiej 6, 20-108 Lublin.
Termin składania:2021-05-14
Miejsce i termin realizacji:9. Termin realizacji zamówienia - wymagany, zgodnie z postanowieniami § 2, 3 i 4
załącznika nr 2 - Wzór Umowy
Wymagania:13. Oferta Wykonawcy powinna składać się z:
a) Formularza ofertowego - załącznik nr 3,
b) Kosztorysu ofertowego - załącznik nr 4,
4. Wymagania dotyczące wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
5. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do
składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
6. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposób oceny spełniania tych warunków
6.1. Warunki udziału w przetargu
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia,
b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
6.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i
doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną
robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa, rozbudowa lub modernizacja ogrodzenia
zewnętrznego o wartości robót równej co najmniej 80 000,00 PLN (brutto).
6.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje min. 1 specjalistą
posiadającym uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (złoży pisemne
zobowiązanie specjalisty do udziału w wykonaniu zamówienia).
6.2.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i
finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
2prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co
najmniej 80 000,00 PLN; (przedstawi kopię polisy ubezpieczeniowej)
10. Opis kryteriów do wyboru oferty najkorzystniejszej
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny. Do wyboru oferty
przyjmuje się: Cena - waga kryterium 100 %. Jeżeli najkorzystniejsza cena została zawarta w
dwóch lub większej liczbie ofert Wykonawców Zamawiający wezwie tych Wykonawców do
złożenia ofert dodatkowych w zakreślonym terminie nie dłuższym niż 7 dni. Jeżeli wezwany
Wykonawca zaoferuje wyższą cenę w ofercie dodatkowej, przyjmuje się, że jest związany
ofertą pierwotną.
11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania
oświadczeń lub dokumentów
Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie na adres: Rodzinny Ogród Działkowy ,,Podzamcze" w Lublinie, Al. Unii
Lubelskiej 6, 20-108 Lublin
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: anj.serwis@vp.pl
3Korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy opatrzeć wskazaniem ,,dot.:
,,pisemnego przetargu nieograniczonego ,,Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego" ROD
,,Podzamcze" w Lublinie.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu każdy
Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
zawartych w Dokumentacji Przetargowej.
Treść złożonych pytań wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego zostanie
zamieszczona na internetowej Zamawiającego http://www.rod-podzamcze.pl oraz na stronie
OZ PZD w Lublinie http://www.ozpzd-lublin.pl/
oraz w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego
Związku Działkowców w Lublinie, ul. Stanisława Leszczyńskiego 15/lok. 3, 20-069 Lublin i
na tablicy ogłoszeń przy biurze ROD ,,Podzamcze" w Lublinie (wewnątrz ogrodu).
12. Zmiana, unieważnienie, odwołanie przetargu.
Zamawiający może dokonać unieważnienia przetargu w przypadku, gdy żadna ze złożonych
ofert nie będzie mieściła się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotu zamówienia, a Zamawiający nie zdecyduje się na przeznaczenie
dodatkowych środków na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także
zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania
przyczyn.
Kontakt:Dane Kontaktowe

Biuro Czynne
11:00 - 16: 00 | Czwartek i Sobota
e-mail: kontakt@rod-podzamcze.pl
tel. 81-532-98-94 lub 530-101-400
Źródło: Internet i własne
Załączniki: