Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-15
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja pomieszczeń centrali telefonicznej
Organizator:Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie
Adres: ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. gnieźnieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. /061/ 423 86 71
E-mail:
Opis:Przedmiotowa inwestycja polega na modernizacji pomieszczeń centrali telefonicznej.
W ramach prac nastąpi również rozbiórka wtórnej przybudówki do budynku z lat 70-tych XX wieku.
Przedmiotowe roboty budowlane w zakresie prac wewnętrznych polegają na:
o rozbiórka wtórnej przybudówki do budynku,
o odtworzenie faktycznej stolarki okiennej na południowej elewacji,
o demontażu i ponownym montażu elementów wyposażenia stałego,
o wymianie stolarki drzwiowej i okiennej,
o renowacji stolarki drzwiowej,
o wykonaniu nowych powłok malarskich,
o wykonaniu okładzin z płytek ceramicznych,
o wymianie oświetlenia wraz z okablowaniem, wymianą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz wykonaniu instalacji wentylacji grawitacyjnej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Prace podzielono na 2 pakiety:

Pakiet nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku centrali telefonicznej
Pakiet nr 2 - Wykonanie prac związanych z modernizacją pomieszczeń centrali telefonicznej
Ofertę można składać na całość zamówienia lub jeden z pakietów.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa: 22.11.2017 r. godz. 10:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Szpitala - Budynek Administracji
Gniezno, ul. Poznańska 15
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia, faxem: 61/4238697 lub e-mailem: beata.golec@dziekanka.net.
Oferta złożona w formie pisemnej powinna być opakowana w kopercie z oznaczeniem
,,Modernizacja pomieszczeń centrali telefonicznej".
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 22.11.2017 r. godz. 10:30
Termin składania:2017-11-22
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: Pakiet nr 1 - 05.12.2017r.
Pakiet nr 2 - 08.12.2017r.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu:

3.1 Wykonawca musi spełnić warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 robotę w zakresie tożsamym z opisem przedmiotu zamówienia, na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków .
Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedstawi odpowiednią referencję na kwotę
Pakiet nr 1 - 20.000zł. netto
Pakiet nr 2- 90.000zł. netto

3.2 Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego:
- w odniesieniu do pakietu nr 2 - min. 1 osobę posiadająca uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającej uprawnienia konserwatorskie do prowadzenia prac na obiektach wpisanych do rejestru zabytków ( w załączeniu kserokopia decyzji o nadaniu uprawnień, aktualna przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, decyzja lub zaświadczenie o możliwości prowadzenia prac na obiektach wpisanych do rejestru zabytków (odbyta i poświadczona 18 - sto miesięczna praktyka na stanowisku kierownika budowy przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków).
Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury
Kryterium oceny ofert - 100% cena.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktów: Beata Golec, tel. /061/ 423 86 71, beata.golec@dziekanka.net
Numer dokumentu:37/U/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: