Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-12
Przedmiot ogłoszenia:Monitoring mediów
Organizator:Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu
Adres: ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 835 79 00, 61 835 79 01, fax 61 833 46 51
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
Nazwa nadania zamówieniu: Monitoring mediów na potrzeby POSiR.
1. Opis przedmiot zamówienia:
Monitoring mediów na potrzeby POSiR w roku 2021, od marca do grudnia. Monitoring posłuży zarówno
oddziałom POSiR oraz Dyrekcji.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: a.jankowska-burek@posir.poznan.ol do dnia
15.02.2021r. do godz. 15;00.
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: a.jankowska-burek@posir.poznan.pl
Termin składania:2021-02-15
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
01.03.2021-31.12.2021
Wymagania:3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty -
jeżeli dotyczy):
Oferent musi spełniać warunki ujęte w drafcie umowy dołączonej do zapytania ofertowego.
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Ilość
- ilość monitorowanych źródeł internetowych
- ilość monitorowanych tytułów prasy (w tym ilość: prasy ogólnopolskiej, regionalnej*, branżowej**,
specjalistycznej***. Dzienniki, tygodniki, miesięczniki)
- ilość monitorowanych stacji radiowych i telewizyjnych (w tym stacje regionalne* i ogólnopolskie, przegląd
konkretnych programów lub całych bloków tematycznych)
b) cena (ostateczna kwota zawierająca miesięczna opłatę i wszelkie dodatkowe koszty wynikające z regulacji
dot. monitoringu mediów)
c) funkcjonalność
Regionalne oznaczają region Miasta Poznania i/lub region województwa wielkopolskiego
branżowe oznaczają media sportowe, biegowe, dziedziny sportu i rekreacji
specjalistyczne oznaczają media monitorujące tematykę hotelarską, basenową, lekkoatletyczną oraz prowadzące
programy biegowe
Sposób obliczania punktacji w kryterium ilość:
12 - ilość monitorowanych tytułów prasy (w tym ilość: prasy ogólnopolskiej, regionalnej, branżowej, w tym dzienniki,
tygodniki, miesięczniki)
0 - 500 sztuk (w tym min. 30 ogólnopolskich, 10 regionalnych, 20 branżowych) 5 pkt
501 -1000 (w tym min. 40 ogólnopolskich, 25 regionalnych, 40 branżowych) 10 pkt
ponad 1000 (w tym min. 50 ogólnopolskich, 40 regionalnych, 60 branżowych) 15 pkt
13- ilość monitorowanych stacji radiowych i telewizyjnych (w tym stacje regionalne i ogólnopolskie)
0 - 50 (w tym min. 10 ogólnopolskich i 2 regionalnych) 5 pkt
51 -100 (w tym min. 25 ogólnopolskich i 6 regionalnych) 10 pkt
ponad 100 (w tym min. 40 ogólnopolskich i 10 regionalnych) 15 pkt
IN FOR MAGA:
Jeśli oferent nie spełni w pełni wymagań danego progu punktowego otrzyma on ilość punktów z niższego progu
punktowego, np.: Oferent zapewnia w kryterium Ilość 700 sztuk monitorowanych tytułów prasy, a w tym 40
ogólnopolskich, 10 regionalnych. 40 branżowych, w tym 15 dzienników, 15 tygodników, 15 miesięczników), w
związku z tym otrzyma 5 punktów.
Sposób obliczania punktacji w kryterium cena:
Oceniane będą następujące elementy:
o Przejrzystość użytkowania narzędzia, czytelność ułożenia treści i łatwość wyszukiwania na platformie
o Intuicyjność platformy
o Możliwości generowania raportów (funkcjonalności, atrakcyjność raportów) oraz tworzenia własnych
statystyk
o Ocena zasięgu oraz wydźwięku publikowanego materiału
o Prędkość działania mechanizmów wyszukiwania i pobierania danych
o Wyszukiwanie materiałów, katalogowanie oraz grupowanie informacji za pomocą różnorodnych kryteriów
o Czytelność eksportowanych dokumentów (ocena czytelności eksportowanych wycinków prasowych pod
względem przejrzystości tytułu, źródła, autora, daty publikacji i treści artykułu)
Za każdy z opisanych wyżej elementów można otrzymać od 0 do 5 pkt. Łącznie 35 punktów.
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
Zgodnie z załączoną specyfikacją.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.
7. Do zapytania dołączono projekt umowy - TAK/N+6 (*niewłaściwe skreślić)
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR - liczy się termin wpływu oferty
do sekretariatu.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.
zamówień publicznych.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania
ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających istotne warunki zamówienia. Dokonane w ten sposób
uzupełnienie umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www Zamawiającego. W toku dokonywania oceny
złożonych ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
przez nich ofert. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z
przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego,
przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do dowolnego wyboru Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z oceny, ofert o rażąco
niskiej cenie.
Kontakt:8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Agata Jankowska-Burek e-mail: a.jankowska-burek@posir.poznan.pl. tel 618 357 917.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: