Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-10
Przedmiot ogłoszenia:Montaż i naprawa żaluzji, wertikali oraz rolet
Organizator:Warszawski Uniwersytet Medyczny
Adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 22 572 0623
E-mail:
Opis:II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie sukcesywnie do końca czerwca 2020 r. lub do wyczerpania przeznaczonej na ten cel przez Zamawiającego kwoty (kwota zostanie podana oferentowi, którego oferta zostanie wybrana) następujących usług w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
1. Montażu następujących elementów zaciemniających:
a. żaluzji aluminiowych szybowych lamele szerokości 25mm różne kolory, montowane do okien w świetle szyby, zastosowany mechanizm sterujący umożliwia jej podniesienie i zatrzymanie na dowolnej wysokości. Żaluzje poziome, nawierzchniowe, stosowane do wszystkich typów okien, obsługiwana są za pomocą połączonego mechanizmu - pokrętła i hamulca sznurka, które wyprowadzone są ,,z przodu" (tj. z przedniej części rynny górnej ). Kolor szyny górnej, obciążnika lameli i drabinki wybierany według tabeli kolorów,
b. werticali pasy 127 mm zawieszone na wózkach poruszających się na szynie aluminiowej sterowane za pomocą sznurka ściągającego pasy na jedna lub dwie strony, wykonane z tkaniny z antyrefleksem umożliwiające ochronę okna przed promieniami słonecznymi i eliminuje odblask na monitorze, oraz trudno zapalne posiadające odpowiednie atesty,
c. rolet materiałowych z kasetą aluminiową o jak najmniejszych gabarytach wyposażonych w boczne aluminiowe prowadnice utrzymujące tkaninę w płaszczyźnie szyby, mechanizm łańcuszkowy z obciążnikiem, w różnych kolorach według wzornika, trudno zapalnych.
d. rolet materiałowych podgumowanych z kasetą aluminiową o jak najmniejszych gabarytach wyposażonych w boczne aluminiowe prowadnice utrzymujące tkaninę w płaszczyźnie szyby, mechanizm łańcuszkowy z obciążnikiem, w różnych kolorach według wzornika, trudno zapalnych.
2. Naprawy posiadanych przez WUM żaluzji, werticali i rolet:
a. żaluzje aluminiowe - naprawa polegająca na wymianie części: uchwyt mocujący ,,automat", pokrętło, sznurek drabinka, sznurek regulujący podnoszenie, pojedyncza lamela,
b. werticale - wymiana łańcuszek dolny, łańcuszek sterujący obracaniem, sznurek sterujący rozsuwanie, szyna 1 m, wieszak larneli, pas przepuszczający światło, pas gumowany,
c. rolety - naprawa kasety, wymiana prowadnic,
d. rolet rzymskie - naprawa, wymiana prowadnic.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy złożyć, nie później niż do dnia 22 maja 2019 r. do godz. 16.00.
2. Oferty można składać wyłącznie w wersji papierowej na adres: ul. Żwirki i Wigury 61 pokój 009 ( kancelaria). Prosimy znaczyć ofertę na kopercie ,,oferta, nr sprawy ATKB/2019/EL/3826
Termin składania:2019-05-22
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Prace będą wykonywane sukcesywnie na podstawie jednostkowych zleceń przesyłanych przez Zamawiającego w okresie do końca czerwca 2020 r. lub do wyczerpania przeznaczonej na ten cel przez Zamawiającego kwoty (kwota zostanie podana oferentowi, którego oferta zostanie wybrana).
IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Budynki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Wymagania:V. GWARANCJA
Wykonana praca winna być objęta 2 letnią gwarancją
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie w sposób czytelny
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania ofert, a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy ATKB/2019/EL/3826
3. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcy
4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
- wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert
- zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ,,ZAMIANA.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. W ofercie proszę odrębnie podać cenę jednostkową wykonania lub naprawy 1 m2 (łącznie materiał i robocizna) dla każdego typu zaciemnienia wymienionego w pkt. II. 1 a-d oraz II.2 a-d tzn. łącznie 8 cen jednostkowych (netto +VAT), wypełniając formularz cenowy załączony do niniejszego Zaproszenia.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności cenę neto i stawkę VAT oraz cenę brutto. Kryterium wyboru oferty stanowi łączna cena zbiorcza brutto tzn. cena będąca suma 8 cen jednostkowych brutto, o których mowa w poprzednim punkcie.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego - zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
6. Cenę oferty należy podać netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).
7. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
8. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto, będącą sumą cen, o których mowa w pkt. VIII.2 .
3. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru (w załączniku)
Kontakt:Osoba do kontaktu z Wykonawcami
Jacek Marczyński
Tel. 22 572 0623
Numer dokumentu:ATKB/2019/EL/3826
Źródło: Internet i własne
Załączniki: