Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-11-28
Przedmiot ogłoszenia:Montaż klimatyzacji
Organizator:Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna
Adres: ulica Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn-Zdrój
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. świdwiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 0-94 366 24 24, Telefaks: 0-94 366 24 70
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Montaż klimatyzacji - stołówka Zakładu Żywienia i Cateringu ZL Gryf, 78-320 Połczyn-Zdrój ul. Solankowa 8
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi proponowane zestawienie w załączniku nr 1A. Zamontowane klimatyzatory muszą mieć 3 letni okres gwarancji. W okresie gwarancyjnym wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny.
Miejsce i termin składania ofert: VI. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert
1. 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
papierowo złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny się znaleźć:
a. nazwa i adres wykonawcy
b. nazwa i adres Zamawiającego
c. następująca treść ,,Oferta na monitoring"
3. Termin składania ofert 30.11.2018 o godz. 11:00
Termin składania:2018-11-30
Wymagania:OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Wstęp
Niniejsze Warunki określą sposób postępowania Zamawiającego i Dostawcy w związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem zakupowym. Warunki stanowią integralną część zapytania ofertowego.
2. Tajemnica przedsiębiorstwa
Treść niniejszego dokumentu, wszelkie informacje, do których się odwołuje oraz prowadzona korespondencja związana z zapytaniem oraz rozmowy muszą zostać zachowane w tajemnicy. Dostawca jest zobowiązany do nie udostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z postępowaniem zakupowym bez pisemnej zgodny i upoważnienia ze strony Zamawiającego.
3. Tryb udzielania wyjaśnień
Każdy Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów związanych z postępowaniem zakupowym. Pytania Dostawców powinny być przesyłane drogą mailową do wymienionych w zapytaniu osób. Pytanie powinno być opatrzone nazwą stawiającego je Dostawcy oraz adresem email, na który przesyłane mają być odpowiedzi. Odpowiedzi na wszystkie zebrane pytania udzielane będą na bieżąco oraz wysyłane, wraz z treścią pytania do wszystkich pozostały Dostawców, jednakże bez informacji wskazujących na pytającego. W dniu składania ofert Zamawiający zaprzestanie udzielania odpowiedzi na pytania. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów poczty elektronicznej. Wszelkie pytania Dostawca kierował będzie do osoby wskazanej w zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego warunku przez Dostawcę.
4. Modyfikacja zapytania ofertowego
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na zapytanie ofertowe. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią zapytania oraz zostanie doręczona wszystkim Dostawcom, którzy otrzymali zapytanie. Zamawiający może przedłużyć okres składania ofert w celu umożliwienia Dostawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i zmian w zapytaniu.
5. Zgoda i oświadczenie dostawcy
Przez złożenie oferty Dostawca wyraża zgodę na warunki określone w zapytaniu i niniejszych Warunkach oraz akceptuje wyrażone w nich zasady w całości. Dostawca przez złożenie oferty wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby postępowania zakupowego. Poprzez złożenie oferty Dostawca oświadcza, że posiada uprawnienia i umiejętności niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania, jeżeli takie uprawnienia i umiejętności wymagane są przepisami obowiązującego prawa.
6. Koszt sporządzenia oferty
Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych kosztów Dostawcy związanych z przygotowaniem odpowiedzi na zapytanie ofertowe, prezentacji odpowiedzi, spotkań czy negocjacji.
7. Sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w terminie i w formie określonej w informacjach szczegółowych.
8. Ocena ofert
Ocenie podlegać będą oferty kompletne i złożone w terminie. Zamawiający wykluczy z postępowania zakupowego Dostawców w stosunku, do których stwierdzono, że dostarczone przez nich informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli jest sprzeczna z zapytaniem lub jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Z tytułu odrzucenia oferty Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia do Zamawiającego.
9. Udzielanie wyjaśnień przez Dostawcę
W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania Dostawcy do udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. Od Dostawcy oczekuje się gotowości udzielania wszelkich żądanych wyjaśnień. Odmowa udzielenia wyjaśnienia przez Dostawcę może spowodować odrzucenie oferty.
10. Okres ważności oferty
Dostawca wskaże w ofercie okres ważności oferty. Okres ważności oferty rozpoczyna się w chwili jej złożenia.
11. Oferty wariantowe i wykorzystanie oferty
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru informacji lub jej części oraz do skorzystania z selektywnie wybranej części oferty.
12. Wybór Dostawcy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru Dostawcy na podstawie otrzymanych ofert. Informacje zawarte w zapytaniu i odpowiedzi Dostawcy mogą być podstawą do dalszych negocjacji lub zaproszenia do udziału w aukcji internetowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny. W takim przypadku Dostawcom nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do publicznego nie ujawnienia zwycięskiego Dostawcy.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
3. Opis sposobu przygotowania oferty.
3.1. Oferta powinna być złożona e-mail lub papierowo, na formularzu oferty, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zapytania.
3.2. Ofertę należy przygotować ściśle wg wymagań, określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 3.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy/Wykonawców lub pełnomocnictwa/pełnomocnictw wynika, że do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
3.4. Upoważnienie musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale, wystawione przez osoby do tego upoważnione lub ich notarialnie poświadczone kopie.
3.5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego i wchodzących następnie w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie, pod warunkiem, że będą czytelne.
3.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3.7. Całość oferty powinna być złożona w formie, uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
3.8. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób podpisujących ofertę), zgodnie z treścią dokumentu, określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Inwestora (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.), nie muszą być numerowane i parafowane.
3.9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

4.Kompletna oferta musi zawierać:
?Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
?Formularz Cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A
?Oświadczenie Załącznik nr 2 zapytania ofertowego
¤Pełnomocnictwo-, jeśli dotyczy
V. Kryteria wyboru oferty
1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Cena 100%
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych.
4. Negocjacje, o których mowa w ust.3 prowadzone będą w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. Negocjacje będą prowadzone z trzema Oferentami, którzy złożyli najniższe kwotowo oferty.

III. Warunki udziału w postępowaniu.
IO zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
1.3 dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
1.5 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN
Kontakt:VII. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Regina Węglewska, w siedzibie Zarządu Spółki Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. przy ulicy Zdrojowej 6 w 78-320 Połczyn Zdrój od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, pok.110 tel. 094 366 24 24, , e-mail: rweglewska@uzdrowisko-polczyn.pl
Numer dokumentu:11/ZO/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: