Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-04-18
Przedmiot ogłoszenia:Montaż klimatyzacji w rozdzielni głównej
Organizator:Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Adres: pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 081 5375204, tel. 081 5375204
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert
4. Przedmiot zamówienia:

,,Montaż klimatyzacji w rozdzielni głównej w budynku Rektoratu UMCS przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin"

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1
Miejsce i termin składania ofert: 6) Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:
,,Montaż klimatyzacji w rozdzielni głównej w budynku Rektoratu UMCS przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin". Nie otwierać przed: 25.04.2024r. godz.10:15", oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII - CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro XII, pokój 1208, w terminie do dnia: 25.04.2024r. do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty lub kancelarii UMCS (pokój 001-Kancelaria, na parterze budynku Rektoratu).
Otwarcie ofert:Oferty zostaną otwarte w dniu: 25.04.2024 r. o godz.10:15 w pok. nr 1208 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2024-04-25
Miejsce i termin realizacji:6. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.
Wymagania:2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023r., poz.1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia nieprzekraczającej 130 000,00 złotych netto, zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w UMCS.
3. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.).
2) Gwarancja na wykonane przez Wykonawcę roboty - będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.
7. Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu dostawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.
3) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową dobranego urządzenia.
5) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
9. Kryteria oceny ofert.
Kryterium wyboru oferty jest cena i spełnienie wymogów Zamawiającego.
10. Zawarcie umowy: Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Kontakt:5. Osoby upoważnione do kontaktu:
5.1. Mgr inż. Milena Gałat - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 5375204, milena.galat@mail.umcs.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: