Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-03-17
Przedmiot ogłoszenia:Montaż stolarki drzwiowej
Organizator:Gmina Tarnowiec
Adres: Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. jasielski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 13 42 555 38, tel. 13 42 555 37
E-mail:
Opis:,,Montaż stolarki drzwiowej w obiektach komunalnych Gminy Tarnowiec"
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia jest wykonanie robót budowlanych o następującym zakresie:
2.1 Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej do Domu Ludowego w Łajscach. polegająca na demontażu 1 sztuki uszkodzonych drzwi aluminiowych oraz montażu nowych drzwi wraz z obróbką szpalet (uzupełnienie tynku, malowanie), istniejący tynk stanowi nakrapiankę cementową. Montaż drzwi z maksymalnym progiem do 2 cm. Wymiar w świetle muru: 152x212cm (po rozkuciu szpalet).
Wymagania dla drzwi: drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, profil ciepły, szyba bezpieczna 50% przeszklenia, panel dolny pełny ocieplany, skrzydło główne wyposażone w samozamykacz z funkcją blokady, drzwi wyposażone w podwójny zamek na wkładkę, drzwi wyposażone w antabę i zamek rolowany, kolor brązowy, drzwi współczynnik - całość minimum l,3w/m2K, wymiar skrzydła głównego (lewe) światło 90x200. Wykonawca przed montażem dokona pomiaru i przedstawi Zamawiającemu schemat drzwi do akceptacji.
2.2 Montaż drzwi w pomieszczeniu korytarza Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy. Zakres prac polega na demontażu 1 szt .starej drewnianej ościeżnicy a w miejscu zamontowanie drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych przeszklonych wraz z uzupełnieniem szpalet (uzupełnienie tynku) i pomalowaniem. Wymiar w świetle muru: 171x265cm (po rozkuciu szpalet).
Wymagania dla drzwi: drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne, profil zimny, szyba bezpieczna - przeszklenie na całości, szyba bezpieczna, skrzydło główne wyposażone w samozamykacz z funkcją blokady, drzwi wyposażone w zamek na wkładkę, w antabę i zamek rolowany, kolor biały, wymiar skrzydła głównego (prawe) światło 90x200. Nadstawa przeszklenie stałe. Wykonawca przed montażem dokona pomiaru i przedstawi Zamawiającemu schemat drzwi do akceptacji.
Specyfikacja:Przed wyceną zalecana jest wizja lokalna. W tej sprawie należy kontaktować się z:
- Dyrektorem Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy: Panią Agnieszką Seweryn nr tel. 13 44 061 36,
- Sołtys Wsi Łajsce: Panią Joanną Machnik nr. tel.728 151 396
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę można złożyć do dnia 27.03.2023r. do godz. 16°°
- mailowo - na adres edyta.gawron@ugtarnowiec.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty - Zał. Nr 1),
- pisemne (osobiście, listem) w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2023-03-27
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
Dzień rozpoczęcia robót wyznacza data protokołu przekazania placu budowy.
Wymagania:4. Okres gwarancji: 48 miesięcy
5. Termin związania ofertą: 30 dni
Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane bez otwierania. Ponadto, niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem, a złożone oferty nie stanowią zobowiązania dla żadnej ze stron. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny na każdym etapie postępowania.
7. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert : cena 100%
W cenie oferty należy podać wszystkie koszty, uwzględniając zakres zamówienia. Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. UWAGA.'
Cena podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową w rozumieniu art 632 kc tj., jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekracząjącej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust.l ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej www.bip.tarnowiec.eu
8. Zamawiający po terminie składania ofert umieści na stronie internetowej www.bip.tarnowiec.eu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
9. Warunki płatności: przelew 14 dni.
11. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna zawierać:
Wypełniony formularz oferty (Zal. Nr 1) wraz z klauzulą informacyjną.
W przypadku złożenia oferty mailowo w tytule wiadomości mail wpisać: Oferta - ,,Montaż stolarki drzwiowej w obiektach komunalnych Gminy Tarnowiec"
W przypadku listowego i osobistego składania oferty opakować ją w kopertę zaadresowaną na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta - ,,Montaż stolarki drzwiowej w obiektach komunalnych Gminy Tarnowiec".
12. Negocjacje:
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wyłonienia Wykonawcy i bez podania przyczyny. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów. Negocjacje zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni od daty złożenia ofert w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211. Negocjacje będą polegać na:
- ustaleniu ostatecznego zakresu pracy (Wykonawca zaproponować może rozwiązania korzystne, powodujące oszczędność w realizacji prac),
- ustaleniu ostatecznej kwoty negocjacyjnej.
Kontakt:10. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Radosław Kujawski tel. 13 42 555 37 Jan Wójcik tel. 13 42 555 38
Pytania związane z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres e-mail: edyta.gawron@ugtarnowiec.pl
Numer dokumentu:WG.271.2.12.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: