Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27072544 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-24
Przedmiot ogłoszenia:Montaż zabudowy asenizacyjnej
Organizator:Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Adres: ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. stalowowolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (15) 845-43-02 fax: (15) 845-43-28
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000,00 zł, Gmina Radomyśl nad Sanem zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

,,Montaż zabudowy asenizacyjnej na gotowym podwoziu"
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest montaż zabudowy asenizacyjnej na gotowym podwoziu spełniającej aktualnie obowiązujące wymogi przepisów o ruchu drogowym wraz z przepisami z zakresu BHP.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ,,Specyfikacja nowej zabudowy asenizacyjnej".
Miejsce i termin składania ofert: V. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 06.05.2024 r. do godz. 1515 w formie papierowej na adres: Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, Ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, bądź elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@radomysl.pl
Termin składania:2024-05-06
Miejsce i termin realizacji:II. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy
Wymagania:IV. Warunki udziału w postepowaniu:
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże się doświadczeniem, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi montażu nowej zabudowy asenizacyjnej, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości min. 80 000,00 zł każda.
Do oferty należy dołączyć:
1) Specyfikację nowej zabudowy asenizacyjnej
2) Wykaz wykonanych dostaw
3) Odpis z CEIDG / Odpis z KRS
VI. Dane do faktury:
Gmina Radomyśl nad Sanem
ul. Rynek Duży 7
37-455 Radomyśl nad Sanem

Aby dopełnić obowiązku wynikającego z ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz.U.2020.1666 ze zm.), Zamawiający zobowiązany jest do odbierania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. platformy elektronicznego fakturowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Uwagi:III. Opis kryteriów oceny oferty:
Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów:
- cena brutto - waga 80%
- okres gwarancji i rękojmi za wady - waga 20 %
Minimalny okres gwarancji - 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
Kontakt:Osoba do kontaktu:
Borys Nikodem, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, tel. 500 645 607
Szałaj Izabela, Zastępca Wójta, tel. 15 845 43 02
Numer dokumentu:IN.271A.6.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: