Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-08
Przedmiot ogłoszenia:Mycie przeszkleń na zewnątrz budynku
Organizator:Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
Adres: ul. Podole 60, 30-394 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:516-331-930
E-mail:
Opis:Mycie przeszkleń na zewnątrz budynku biurowego przy ul. prof. M. Życzkowskiego 14 w Krakowie
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest mycie przeszkleń na zewnątrz budynku biurowego przy ul. prof. M Życzkowskiego 14 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji są zawarte w załączniku nr 2.
Miejsce i termin składania ofert: 10. Miejsce i termin składania ofert
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. ul. Podole 60 w Krakowie (sekretariat III piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2019 r. do godz. 10.00.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 15.03.2019 r. o godzinie 10.10 w siedzibie KPT sp. z o.o. ul. Podole 60 w Krakowie.
Termin składania:2019-03-15
Miejsce i termin realizacji:5. Termin lub okres wykonania zamówienia: do dnia: 15.04.2019 r.
Wymagania:4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
a) prowadzą działalność gospodarcza w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b) posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia,
c)posiadają zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania przedmiotu zamówienia.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest brak powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena ofert co do spełnienia warunków zapytania ofertowego dokonywana będzie w formule spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca złoży wraz z formularzem oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziałów w postępowaniu.
9. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta jest składana w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Ofertę należy złożyć w PLN.
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Oferta powinna być:
1) sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz oferty),
2) musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym i być zgodna z jego treścią,
3) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
Do oferty należy załączyć dokumenty, o których stanowi pkt. 7 zapytania ofertowego.
W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty jak i wszystkie koszty wynikające z prowadzonego postępowania.
W przypadku braku dokumentów lub złożenia dokumentów nieprawidłowych oferty nie będą rozpatrywane.
11. Kryteria oceny ofert.
Cena - 100%
P = {(Pmin.: Pb.) x 100
gdzie:
P - stanowi liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie; Pmin - stanowi najniższą zaoferowaną cenę; Pb - stanowi cenę z badanej oferty.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium oceny ofert brana będzie pod uwagę cena brutto określona w Formularzu Oferty.
Kontakt:8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e - mail). Adres e - mail Zamawiającego do korespondencji: zamowienia@kpt.krakow.pl.
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Katarzyna Sarot, nr tel. 516-331-930.
Numer dokumentu:DAil 01/03/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: