Zgłoś sugestię
AAA
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-05-21
Przedmiot ogłoszenia:Na wymianę instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych w budynkach V kondygnacyjnych (4 zadania)
Organizator:SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE MŁODYCH" W POZNANIU
Adres: OS. PIASTOWSKIE 16, 61-148 POZNAŃ
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:61 2223872
E-mail:
Strona www:https://osiedlemlodych.pl/przetargi/
Opis:Na wymianę instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych w budynkach V kondygnacyjnych na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu w 2024 r.

Zadanie 1 - Wymiana instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych na osiedlu Jagiellońskim nr 15-16

Zadanie 2 - Wymiana instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych na osiedlu Jagiellońskim nr 113-119

Zadanie 3 - Wymiana instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych na osiedlu Oświecenia nr 63-69

Zadanie 4 - Wymiana instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych na osiedlu Oświecenia nr 77-83
Specyfikacja:Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w ?Specyfikacji istotnych warunków zamówienia?, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej po przesłaniu dowodu wpłaty na jagiellonskie@osiedlemlodych.pl Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092 w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) za każdą specyfikację.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu, Ul. Chyżańska 3, pok. 5 (kancelaria) do dnia 19.06.2024 r. do godz. 13.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2024 r. o godz. 1500 w siedzibie Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu, Ul. Chyżańska 3, pok. 9.
Termin składania:2024-06-19
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia dla wszystkich zadań: 30.11.2024 r.
Wadium:w Siwz
Wymagania:Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona została w specyfikacji zamówienia odrębnie dla każdego zadania najpóźniej do dnia 18.06.2024 r. przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092.
Potwierdzoną przez Bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.
Uwagi:Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Kontakt:Kierownik Techniczny Osiedli
Źródło: Internet i własne