Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2020-10-05
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa - wymiana odcinka drogi betonowej
Organizator:GWDA spólka z o.o. w Pile
Adres: ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pilski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 67 211 35 52, 67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59, tel. 698417250
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na: Naprawę - wymianę odcinka drogi betonowej na terenie kompostowni GWDA w Pile Ul. Na
Leszkowie 4.
Szczegóły:
o Powierzchnia drogi do wymiany 12 x 12 m = 144 m2
o Grubość drogi od 20 do 27 em, średnia 25 em
o Ilość betonu do skucia i zutylizowania 144 m2 x 0,25 m = 36 m3
o Zagęszczenie na nowo podłoża o powierzchni 144 m2
o Zbrojenie betonu w nowym odcinku drogi
o Betonowanie betonem C25/C30 wraz zatarciem i późniejszym nacięciem dylatacji wraz z
wypełnieniem odpowiednim kitem
o Pielęgnacja wylanego betonu do czasu odpowiedniego związania.
? Widok odcinka drogi przeznaczonego do wymiany
Inne:
o Droga wewnętrzna na terenie kompostowni GWDA po której odbywa się ruch ciężkich
pojazdów wolnobieżnych typu fadromy oraz pojazdów kołowych typu ,,łódka"
o Utylizacja gruzu i innych odpadów leży po stronie wykonawcy
Specyfikacja:Dopuszcza się odbycie wizji lokalnej w dniu 12-10-2020 o godz. 12.00 na terenie kompostowni
GWDA w Pile Ul. Na Leszkowie 4.
Miejsce i termin składania ofert: 3. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 16/10/2020, do godz. ...12.00.. na adres:
biuro@gwda.pl.
Termin składania:2020-10-16
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia:.. do 31 grudnia 2020 jeżeli warunki atmosferyczne na
grudniowe terminy pozwolą.
Wymagania:4. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za realizację zamówienia, sposób rozliczania się za wykonaną
usługę. Podana cena jest ceną ryczałtową, zawierającą wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca w celu
prawidłowego wykonania zamówienia.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę należy oznaczyć: ,,GWDA droga kompostownia"
Kontakt:Osobą wyznaczona do kontaktu jest Mirosław Mikołajczak, tel. 698417250,
mikolaiczakSigwda.pl.
7. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest:
Mirosław Mikołajczak tel. 698 417 250, e-mail: mikolajczak@gwda.pl
Numer dokumentu:P1/DP/F02
Źródło: Internet i własne
Załączniki: