Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27013666 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-04-15
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych placu apelowego
Organizator:31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu
Adres: ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261 677 593 lub 785 204 909.
E-mail:
Opis:,,Naprawa podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych placu apelowego
w kompleksie 2972 w m. Leszno".
Miejsce i termin składania ofert: Oferty o przedmiocie zamówienia należy przesłać na adres 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, Ul. Silniki 1, 61-325 Poznań (z dopiskiem INFRASTRUKTURA), złożyć osobiście w kancelarii 31 BLT lub przesłać e-mail na adres: 31blt.sekcjatun@ron.mil.pl do dnia 26.04.2024 r. w formie kosztorysu ofertowego - szczegółowego w oparciu o załączony do niniejszego zaproszenia przedmiar/ kosztorys ślepy oraz opis przedmiotu zamówienia.
Termin składania:2024-04-26
Miejsce i termin realizacji:Pożądany termin realizacji zadania: 50 dni kalendarzowych od daty przekazania frontu robót.
Wymagania:W złożonej ofercie należy podać:
- kwotę wynagrodzenia ,,netto", wysokość podatku VAT oraz kwotę ,,brutto".
- termin realizacji (do 50 dni)
- gwarancję (min. 36 m-cy).
Cena oferty musi być ostateczna i musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją Zamówienia.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
- formularz ofertowy (załącznik nr 1),
- kosztorys ofertowy szczegółowy
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów (zał. nr 8),
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone przy realizacji umowy Zamawiającemu i osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto podpisanej umowy.

Oferent powinien spełniać wymogi Ustawy - Prawo zamówień Publicznych
i posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonywania przedmiotowego zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najbardziej korzystną ofertę Zamawiającemu - kryterium wyboru oferty 100% cena.

ZAMAWIAJĄCY informuje, wjazd i wejście na teren kompleksu 2972 wyłącznie dla obywateli polskich - nie karanych.
Kontakt:Informacji dotyczących zamówienia udziela p. Mariusz BERLIK tel. 261 677 593 lub 785 204 909.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: